En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-44
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-44 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.02.2007 tarih, 2007/UH.Z-449 olmuştur.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :57
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-44
Şikayetçi:
 Zara Güv. Hizm. Ltd. Şti., Ataç 1 Sokak Nu 20/6 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü, M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No: 62 34010 Merter / Güngören / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2006 / 35562
Başvuruya konu ihale:
 2006/80734 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi (27 Aylık)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2007 tarih ve 08.15.87.G014/2006-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü’nce 28.08.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi (27 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak Zara Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin 28.09.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.10.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.11.2006 tarih ve 35562 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.11.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Üzerinde ihale bırakılan Tempo Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin  teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak kalan tekliflerin, 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi gereğince aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduktan sonra, şartnamede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle tekliflerin yeniden değerlendirilmesi  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; üzerinde ihale bırakılan firmanın teklifinin, teklif fiyata dahil masraflar arasında yer alan giyim bedeli, teknik şartnamede istenilen araçların yakıt, bakım-onarım, sigorta giderleri, bayram ve genel tatil ücretleri dikkate alındığında asgari işçilik maliyetini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 7,00 YTL yemek ve 4,00 YTL yol(nakdi) bedelleri, ayrıntıları teknik şartnamede belirtilen iki takım üniforma giyim bedeli, özel güvenlik personelinin tamamı için asgari ücretin % 90 fazlası ücret, ihale konusu işin başından sonuna kadar kullanılacak ayrıntısı teknik şartnamede belirtilen araç, gereç, makine, ekipman ve bunlara ait bakım, onarım, sigorta, kasko ve akaryakıt vs. maliyeti, sözleşme gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelinin teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 4.11 maddesinde; idarenin ve yüklenicinin birlikte tespit edecekleri, idarenin kabul ederek uygun göreceği çalışma programına göre yılın 365 günü, 24 saat aralıksız (her türlü tatil günleri dahil) vardiyalar şeklinde çalışacağı, 4857 sayılı Kanun ile tüm mer’i mevzuata uygun olarak, her güvenlik noktasında 3’lü(üçlü) vardiya sistemiyle, 24 saat esasına dayanarak hangi gün ve saatlerde, hangi yerlerde kaç personel çalıştırılacağının firmanın önerisi ve idarenin kabulü ya da isteği ile tespit edileceği, bayram ve genel tatil ücretlerinin birim teklifte ayrı bir kalem olarak düşünülmeyeceği, genel giderler içerisinde değerlendirileceği belirtilmiştir.

 

            Aynı şartnamenin 5.2 maddesinde, personele yazlık ve kışlık olmak üzere iki adet takım verilmesi ve gerekli olan donanımın (düdük, jop, kelepçe,el feneri vs.) sağlanması gerektiği ifade edilmiştir.

 

            Yine Teknik şartnamenin 6.5 maddesinde de, yüklenicinin 4 adet 2 yaşından küçük binek araç, kullanım süresi 2 yılı geçmemiş 45 adet telsiz, 5 adet vitesli bisiklet, 5 adet motosiklet, 15 adet K9 eğitimli köpek, 15 adet el dedektörünü bulunduracağı, araçların bakım, onarım, sigorta (trafik ve kasko) giderlerinin yükleniciye ait olduğu belirtilmiştir.

 

            İhalede tekliflerin birim fiyatlar üzerinden alındığı, işin süresinin 27 ay, işçi sayısının 130 ve sigorta risk prim oranının 1,5 olduğu tespit edilmiştir. Bu verilere göre yapılan yol, yemek, sözleşme gideri dahil asgari maliyetin 5.611.498,07 YTL olduğu  tespit edilmiştir. Üzerinde ihale kalan firmanın teklif fiyatı ile asgari işçilik maliyeti  arasındaki farkın 7.029,13 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Üzerinde ihale kalan firmanın birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, 27 ay süreyle 130 işçi için yemek ve yol bedeli dahil işçilik hizmet bedeli teklifinin 5.611.507,20 YTL, özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta teklifinin ise 7.020,00 YTL ve teklifinin iki kalemin toplamı olan 5.618.527,20 YTL olduğu tespit edilmiştir. İdare tarafından aşırı düşük sorgulaması yapılmadığı ancak, üzerinde ihale kalan firmanın teklif analizi ile birlikte teklifine dayanak oluşturan belgeleri idareye sunduğu anlaşılmıştır.

 

            Anılan isteklinin teklif analizinde;

 

            - İşçilik gideri                                      : 5.611.498,07 YTL,

            - Öz. güv. mali.sor. sig. bedeli  :         7.029,13 YTL olarak öngörüldüğü,

            - Diğer giderler (araç-gereç,teçhizat)    : öngörülmediğinin belirtildiği,

 

            İşin devamı süresince, izin değiştirici personelinin bulunması nedeniyle bayram ve resmi tatil gibi günleri için ayrıca bedel öngörülmediği, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası giderinin ilgili firmalarla yapılan işler neticesinde doğan fiyat ile tespit edildiği, istenilen araç-gereç ve teknik malzeme için ayrıca bedel öngörmedikleri, firmalarının geniş portföyü ile hizmet vermekte olduğu, bu nedenle idarenin istemiş olduğu kılık kıyafet, teçhizat ve araçların depo ve parklarında hazır bulunduğunun ifade edildiği, analiz ekinde daha önce firma tarafından alınmış kıyafet ve teçhizata ve başka işler nedeniyle yapılmış sigorta poliçelerine, köpeklerin maliyetine ilişkin faturaya yer verildiği tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda açıklandığı üzere, üzerinde ihale kalan Tempo firmasının teklifinin sadece yemek, yol ve sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti ile sigorta maliyetinden oluştuğu, teklif mektubunda belirtilen sigorta maliyeti ile teklif analizinde belirtilen asgari işçilik ve sigorta birim fiyatlarının birbirinden farklılık arz ettiği tespit edilmiştir.

 

Bu çerçevede, depoda daha önceki işler nedeniyle bulunan kılık kıyafet için bedel öngörülmemesinin şartname hükümlerine uygun olmadığı, bu malzemelerin de firma için bir maliyet oluşturduğu, idareye verilen hizmette kıyafetleri bedelsiz kullandırmanın söz konusu olamayacağı, nitekim firmanın fiyat analizi ekinde malzemelerin kendisine olan maliyetine ilişkin faturalara yer verdiği ancak, bu maliyetleri teklifine dahil etmediği, bayram tatilleri ve resmi tatillerde 4857 sayılı Kanundan doğacak maliyetlerin genel giderler içerisinde değerlendirileceği belirtilmiş olmakla birlikte üzerinde ihale kalan firmanın izin değiştirici personel bulunması nedeniyle bu maliyeti hiç öngörmediğini açıkça belirttiği, izin değiştirici personelin ancak haftasonu tatilleri için ek maliyeti ortadan kaldırdığı, ancak resmi ve dini bayramlarda çalışılan her gün için 4857 sayılı Kanununun 47 nci maddesi gereğince bir günlük fazla ücret ödeneceğinden izin değiştirici personelin anılan tatil günleri için ek ücret  maliyetini ortadan kaldırmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, idarece üzerine ihale bırakılan Tempo firmasının teklifi de dahil olmak üzere geçerli olan tekliflerin, 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi gereğince aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduktan sonra, şartnamede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle  yeniden değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Üzerinde ihale bırakılan Tempo Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin  teklifi de dahil olmak üzere geçerli olan tekliflerin, 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi gereğince aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduktan sonra, şartnamede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle tekliflerin yeniden değerlendirilmesi  hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Karar konusu ihalede, işin yemek ve yol giderleri dahil asgari maliyeti 5.611.498,07YTL olup, ihale üzerinde bırakılan firma teklifinin bu tutarın 7.029,13YTL fazlasıyla 5.618.527,20YTL olduğu anlaşılmaktadır. Bu tutar; idare tarafından yeterli görülerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiştir.

İhale üzerinde kalan firmanın sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde işçilik (yemek ve yol giderleri dahil) 5.611.507,20YTL, özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası ise 7.020YTL olarak yer almaktadır. Çoğunluk görüşü ile araç gereç ve teçhizat için herhangi bir bedel ön görülmediği gerekçesiyle ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun olmadığına karar verilmiştir. Halbuki, işin yürütülmesi için gerekli araç, gereç ve teçhizatın  amortismana tabi iktisadi kıymet olarak nitelendirilmesi gerektiğinden, bunlar için ayrı bir bedel öngörülmemesi, teklifin aşırı düşük olduğu ve sorgulanması gerektiği anlamına gelmemelidir. Nitekim idare de bu şekilde bir değerlendirme yaparak söz konusu teklifi aşırı düşük kabul etmemiş ve sorgulamaya gerek duymamıştır.

Açıklanan nedenlerle asgari işçilik maliyetinin 7.029,13YTL üzerinde olan teklif üzerinde ihalenin bırakılmasını öngören ihale kararında mevzuata aykırılık bulunmadığı görüşünde olduğumuzdan şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.     

 

                  

               Muzaffer EREN                 Ahmet ÜLKER                     Yaşar GÖK

                         Üye                                      Üye                                       Üye

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul