• Karar No: 2007/UH.Z-46
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-46 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 05.02.2007 tarih, 2007/UH.Z-461 olmuştur.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :59
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-46
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic A.Ş., Atatürk Cad. 380 K.7 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Talatpaşa Bul. Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2006 / 39290
Başvuruya konu ihale:
 2006/152346 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Elektronik Hastane Otomasyon Sistemi Hizmeti Alımı İşi İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.12.2006 tarih ve 08.16.86.0163/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 08.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Elektronik Hastane Otomasyon Sistemi Hizmeti Alımı İşi” İhalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri  Tic A.Ş.’nin 08.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.11.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.12.2006 tarih ve 39290 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuru konusu ihaleye ait  İdari Şartnamenin  7 nci maddesinde "Önerilecek olan EHOS´ un "doğru çalıştığının", "bir güvenlik açığı oluşturmadığının" hangi kriterlere göre test edildiği varsa test eden firmanın test raporlarının ihale komisyonuna sunulması gereklidir" ibaresinin yer aldığı, bir yazılımın ilgili alanlarda geçmiş zaman içerisinde test edilmiş olmasının, ilgili yazılımın kurulum zamanında aynı özelliklere sahip olacağı anlamına gelmediği, belli bir zamanda alınmış bir test raporu bulunsa dahi bu anlamda yeterli ve geçerli kabul edilmesinin  mümkün olmayacağı kaldı ki, istekliler arasından bir firmadan test raporu almış olanların mı yoksa bu rapora sahip olmasa da ihaleye iştirak edecek firmaların da yeterli sayılıp sayılmayacağı konusunun  belli olmadığı, ilgili madde gereği, hangi firma veya uluslararası standartların geçerli olduğu da belirtilmediği için söz konusu maddenin yeterlilik verilmesi anlamında istekliler arasında eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği,

 

 

2- İdari şartnamenin 22 nci maddesinde "EHOS´un 1.000.000 kayıt için test ( sentetik veya gerçek sistem verileriyle) edildiği belgelenmelidir" ibaresinin yer aldığı, ilgili testin kim tarafından yapılacağı, onayın hangi ulusal veya uluslararası otorite tarafından verileceği, "kayıt" kelimesinden kastın tam olarak ne olduğu (1-2 kolondan oluşan örneğin hasta adi/soyadı gibi tablonun çok küçük bir kısmı mi, yoksa daha büyük bir surecin tüm kayıtları mi gibi objektif olmayan bir içerik) açık bir şekilde belli olmadığı, ilgili maddenin yeterlilik sürecinde etkin olması durumunda objektiflik ilkesine uygunsuzluk oluşturduğu,

 

3- Teknik Şartnamenin 1.2 nci maddesinde "Sıra Yönetimi ( Q-matic)" sistemlerinin EHOS ile entegre edilmesinin istenildiği, "Q-matic" isminin, bir özel firma adına  kayıt edilmiş bir marka olup ihale aşamasında isteklilerden marka talep edilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerine aykırılık teşkil ettiği,

 

4- Teknik Şartnamenin 1.2 nci maddesinde, " Hastanemizde daha önce kullanılan sistemdeki tüm bilgilerin eksiksiz ve hasarsız belirlenen sürede aktarılması" ibaresinin yer aldığı, gerçek dünyada var olan yazılımların tasarım ve kalitesine bağlı olarak kötü veya eksik datalar ile karşılaşabilindiği, genellikle bir önceki şartname ve/veya sözleşmelerde aktarımda eski firmayı da sorumlu tutan bir ibare olmadığı için aktarımın başarı oranının düşebildiği, ilgili şartlar dahilinde yeni firmanın % 100 başarı sağlaması mümkün olamayabileceği, firmalara yeterlilik kriteri olarak isteklilerin demo sunularına paralel olarak ön bir çalışma yapılıp örnek verilerin aktarılmasının istenebileceği,

 

5- Teknik Şartnamenin 1.3.5 inci maddesinde "Hasta ve personel kayıtları T.C. Kimlik Numarası üzerinden takip edilecektir" ibaresinin yer aldığı, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın kişiler için tek bir kişisel sağlık tanımlayıcısı çalışmasının henüz sonuçlanmadığı, aynı şekilde Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan HBYS alımları Çerçeve İlkeleri´nde de böyle bir zorunluluk getirilmediği, bu anlamda, söz konusu madde ile hali hazırda çalışmalarını Sağlık Bakanlığı genelgeleri üzerine yürütmekte olan firmaların ihaleye girmelerine engel teşkil ettiği, bu hususun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 5 inci maddesi ve diğer ilgili maddelerde belirtilen rekabet eşitliği ilkesine aykırılık teşkil ettiği, söz konusu maddede doğrudan T.C. Kimlik Numarasının istenilmesi değil, sistem tarafından verilen numaranın yanı sıra ilgili numaranın da kayıt altında tutulması gerekliliği şeklinde hazırlanabileceği, ilgili maddenin kanunen uygunsuzluğunun yanı sıra, T.C. Kimlik numarası olmayan, yeni doğum, yabancı ülke vatandaşları için istenilen çözümler de belirtilmemiş olup söz konusu yeterlilik kriterinin, Sağlık Bakanlığı´nın T.C. Kimlik Numarası´nın kişilerin kişisel sağlık tanımlayıcısı olarak belirlemesi durumunda sistemin buna göre uyarlanabileceği şeklinde bir taahhüt istenebileceği,

 

6- Teknik Şartname Madde 2.58´de "Hastane, kritik bilgilerini tutmak için herhangi bir kurumdan belirli bir hafıza ünitesi veya alanı kiraladığında veya satın aldığında Yüklenici tarafından bilgiler uygun yedeklemeler de yapılarak bu sisteme periyodik aktarılmalıdır" ibaresinin yer aldığı, ilgili maddede belirtilmek istenilen bir felaket durumu, yedekleme merkezi veya bir başka kullanım için ise net ve açık bir şekilde belirtilmediği,

 

7- Teknik Şartnamenin 3.1.1 inci maddesinde; "Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Sağlık´ta e-dönüşüm" projesinin teknik ihtiyaçları ve program üzerinde gerçekleştirilen güncellemelerin eş zamanlı olarak tüm kullanıcılara yansıtabilmesi, gerek işletme maliyetlerinin düşürülmesi gerekse programın işletiminin daha kolay gerçekleşmesinin sağlanması, istekliler tarafından kolay ve hızlı bakımın verilebilmesi, doktorların-idari personelin-hastaların, EHOS’un herhangi bir modülüne hastane içinden veya hastane dışından herhangi bir EHOS kurulumu yapmadan (Mobil bağlantı-Yerel Ağ Bağlantısı- internet bağlantısı vasıtasıyla) ulaşabilmeleri, günüz yazılım teknolojisinin geldiği nokta dikkate alındığında gelecekteki teknolojilere hızlı ve düşük maliyetle adapte olunabilmesi için teklif edilen EHOS´un her modülünün WEB tabanlı mimariye sahip olması gerekmektedir." ibaresinin yer aldığı, gelecekteki teknolojinin Web tabanlı olacağının ve maddede belirtilen diğer gerekçelerin WEB tabanlı bir yazılım için geçerli olmadığı, bunun yanı sıra, hastaneye ve hastaya ait verilere dışarıdan bağlanılarak ulaşılmasının (semt poliklinikleri uygulaması hariç) Sağlık Bakanlığı tarafından henüz izin verilmeyen bir husus olduğunun bilinmesi gerektiği, ilgili maddede, isteklilerden yazılımların belirli özelliklerde istenilmesinin, Kamu İhale Kanununun rekabet eşitliği ilkesine de aykırılık teşkil ettiği,

 

8- Teknik Şartnamenin 3.1 2 nci maddesinde "Uç bilgisayarlarda EHOS kurulumu gerektiren, bakımı zor ve işletme maliyeti( toplam satın alma maliyeti) yüksek olan, günümüz yazılım teknolojilerinde terk edilmek üzere olan istemci-sunucu mimarisine sahip sistemler teknik olarak yetersiz kabul edilecek ve ihale dışı bırakılacaktır" ibaresinin yer aldığı, ilgili maddedeki yorumların tam olarak gerçeği yansıtmadığı,

 

9- Teknik şartnamenin 3.13 üncü maddesinde "istekli yazılım altyapısının web tabanlı (internet tarayıcısı üzerinden çalıştığını ve sıfır EHOS kurulumu gerektiğini) olduğunu ve üzerinde çalışan bütün modüllerin web tarayıcıları üzerinde, VVAN´da ve LAN´da aynı arayüzle çalıştığını kabul eden bir yazıyı teklifinde sunmalıdır. Bunun kontrolü gerektiğinde hastane tarafından sağlanan bağımsız danışmanlara yaptırılacaktır," ibarelerinin yer aldığı, gerçek hayatta web tabanlı yazılımlara bile ihtiyaçlara göre farklı Activex, JAR  tipi pek çok küçük uygulama tarayıcı olan makineye otomatik olarak yüklendiği, sıfır yüklemenin gerçek dünyada teknik olarak "O" yükleme anlamına gelmediği, bu nedenle söz konusu maddenin teknik anlamda uygunsuzluklar içerdiği,

 

10- Teknik şartnamenin 3.1.22 nci maddesinde "Randevu, doğrudan başvuru , telefon ve Web üzerinden yapılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Bu entegrasyon ile ilgili gerekli donanım ve yazılım yatırımları Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılacaktır" ibaresinin yer aldığı, ancak teknik şartname içerisinde söz konusu modül yazılımları isteklilerden talep edilmekte olup, ilgili yazılım yatırımlarının ihale teklif bedeline dahil olması gerektiği, teknik şartname maddeleri arasındaki söz konusu uygunsuzluğun isteklilerin teklif oluşturmasına engel teşkil ettiği, ilgili yazılım bedelinin istekli tarafından teklif bedeline dahil mi edileceği yoksa idare tarafından mı karşılanacağının açık olması gerektiği,

 

11- Teknik şartname 3.1.25 inci maddesinde kurum doktorlarının hasta bilgilerine kurum dışından belirli yetkilerle ulaşabilmesinin talep edildiği, gelecek vizyonu açısından mantıklı ve yerinde olan bu isteğin Türk Ceza Kanununun 135 ve 136 ncı maddelerine aykırılık teşkil ettiği, söz konusu uygulama Sağlık Bakanlığı tarafından henüz yasal çerçeveye oturtulmadığı için ilgili maddenin geçerliliğinin bulunmadığı,

 

12- Teknik Şartname 3.8.7 inci maddesinde de istenilen VLAN´ların kurulabilmesi için kurumda var olan switchlerin IEEE 802.1Q özelliğini taşıması gerektiği ve Layer 3 yönlendirme özeliğine sahip olması gerektiği, bu özelliklerde olmayan cihazların maliyetlerinin istekli tarafından karşılanılmaması gerektiğinden ilgili maddenin detaylandırılması gerektiği,

 

13- Teknik şartnamenin 8.1.9 uncu maddesinde, idarenin firma ile sıkıntı yaşanılması durumunda hastane işlerinin aksamaması için haklı bir talepte bulunmuş olmakla birlikte, firmanın yasaklanması; destek vermeyeceği veya know-how´ una 3 üncü şahısların müdahale hakkı doğurması anlamına gelmediği bu nedenle ilgili maddeden "yasaklanması" ibaresinin çıkarılması gerektiği,

14- Teknik şartnamenin 12 nci maddesinde  "İstekliler, tercih ettikleri internet Tarayıcısı( Web Browser) vasıtasıyla EHOS´a erişecek.." ibaresinin yer aldığı, söz konusu maddenin Kamu İhale Kanununun rekabet ilkesine aykırılık teşkil ettiği,

 

15- Teknik şartnamenin 13.23 üncü maddesinde isteklilerden Türkçe Konuşma Tanıma Teknolojisi Modülünün istenildiği,söz konusu modülün, bugün için sektörde 1 ve/veya 2 firmanın ürünü olup HBYS firmalarının kendi yazılımlarını bu ürünlerle entegre olarak sundukları, bu nedenle söz konusu ürünün isteklinin kendi ürünü olarak istenilmesi ve 3 üncü parti yazılımın idare tarafından kabul edilir olduğunun açıklanmamasının rekabet eşitliğine aykırılık teşkil ettiği,

 

16- Teknik Şartnamenin 13.24 üncü maddesinde "İstekli en az 50 kullanıcılı Dokuman Yönetim, İş Akış Yönetim ve Evrak Takip sisteminin daha önceden kamu veya özel kuruluşlarda çalıştığını teklifine ekleyeceği iş deneyim belgeleri ile kanıtlayacaklardır.”ibaresinin  yer aldığı, ancak gerek Sağlık Bakanlığı´nın ilgili genelgeleri ile gerekse Kamu İhale Kurumu uyuşmazlık kararları ve Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliği ilgili maddeleri ile açıklandığı üzere idareler, isteklilerden idari şartname ve ihale ilanında yer alan iş bitirme belgeleri haricinde referans yazısı, teknik yeterlilik iş bitirmesi vb. belgeler isteyemeyeceklerinden söz konusu durumun Kanuna uygunsuzluk oluşturduğu,

 

17- Teknik Şartnamenin 13.24.2 nci maddesinde isteklilerden talep edilmiş olan İş Akış Yönetim Sisteminin bazı yazılım firmalarının ürünlerinin içerisinde yer almakla birlikte ayrı bir modül olmayıp ilgili sistemin çok özel detaylarla istenilmiş olmasının da yine rekabet eşitliği ilkesine aykırılık teşkil ettiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci İddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemenin, idarenin temin edeceği yazılımın test edilmiş ve güvenilir bir yazılını olmasını teknik veya idari bir koşul olarak belirlemesi hizmetin doğru ve güvenilir şekilde yerine getirilebilmesi amacını taşıdığı anlaşılmaktadır.

Bir yazılımın ilgili alanlarda geçmiş zaman_içerisinde test edilmiş olmasının, ilgili yazılımın kurulum zamanında aynı özelliklere sahip olacağı anlamına gelmeyeceği iddiası bir yazılımın aynı veri ile aynı sonucu üretmesi gerektiği sonucuna aykırıdır. Yazılımın sürümü (versiyon) değişmesi durumunda girdiye bağlı olarak çıktıları değişebilir. Ancak bu durumun yazılım dokümantasyonunda yer alması gerektiği açıktır. Söz konusu testlerin yazılımı üreten firma tarafından yapılıp belgelendirilmesi beklendiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu maddenin uygulamasının istekliler arasında eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edeceği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2)  Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

"EHOS´un 1.000.000 kayıt için test _(sentetik veya gerçek sistem verileriyle) edildiği belgelenmelidir" hükmünde kayıt ile ne kastedildiğinin açık olmadığı ve söz konusu testin hangi ulusal veya uluslararası otorite tarafından yapılacağının açık olmadığı iddia edilmekle birlikte; “bu madde ile idare, edineceği yazılımda zamanla kayıt sayısının aratacağı ve bu tür yazılımların kayıt sayısı arttıkça, kayıt bütünlüğü ve performans sorunu çıkarabileceğini hesap ederek, bu hususta üst sının bir milyon kayıt belirleyip tedbir almak istemiştir.

Modern yöntemler kullanılarak geliştirilen yazılımlarda "Alfa" ve "Beta" adları ile bilinen Sistem bütünlüğü, performansı ve kullanıcı arayüzlerinin ihtiyaca uygun olup olmadığını ölçümleyen testler bulunmaktadır. Bu testler yazılımı üreten firma tarafından yapılır. Yazılımın bu testlerden geçtiği son kullanıcıya güvence olarak taahhüt edilir veya yayınlanır. Kayıt ifadesi soyut bir ifade olup nasıl yorumlanması gerektiği yazılımın üreticisi tarafından ortaya konulacak tipik kullanım senaryoları ile belirlenebilir. Bu tür bir ihalede kaydın nasıl yorumlanacağının idarenin takdir etmesi mümkün değildir, Bu husus tamamen teklif edilecek yazılımın nasıl tasarlandığı ile ilgilidir. Söz konusu testlerin yazılımı üreten firma tarafından yapılıp belgelendirilmesi beklenmektedir.

Bu maddenin uygulamasının objektiftik ilkesine uygunsuzluk oluşturacağı iddiasının geçersiz olduğu değerlendirilerek iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3)  Başvuru sahibinin üçüncü İddiasına ilişkin olarak;

Teknik Şartnamede "Q-matic" ifadesinin bir marka veya modele atıfta bulunmak için değil genel(jenerik) bir isim olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Q-matic teknolojisi halihazırda idarenin elinde mevcut ise bunun entegrasyon ihtiyacı açıktır. Kaldı ki bu tür cihazların bilgisayar sistemleri ile entegrasyonunda cihazın marka ve modelinden çok geri planda ürettiği kayıt yapısı ve kullanılan veritabanı önem arz etmektedir. Şartnamedeki bu maddenin yanlış değerlendirildiği anlaşıldığından bu hususa ilişkin olarak ileri sürülen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

Hastanede daha önce kullanılan sistemdeki bilgilerin ihale ile alımı yapılan yeni sisteme aktarılması, idarenin hizmetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için idare tarafından belirlendiği anlaşılmıştır. Yeni kurulan EHOS´ ne eski verilerin eksiksiz ve hasarsız olarak aktarılmasının istenebileceği dolayısıyla iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

5-  Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

Elektronik devlet için önemli olan ve giderek önemini arttıran T.C. Kimlik numarasının istenilmesinin hasta ve personel kayıtlarına kolayca erişilebilmesini ve başka bir numaraya gerek kalmadan hasta bilgilerine en hıztı ve kolay şekilde erişilebilmesini sağlayacağı ve hasta bilgilerinin gerektiğinde diğer hastanelerle ve sağlık kuruluşları ile devlet kurumlarında paylaşılabilmesini mümkün kılacağı açıktır. Teklif veren isteklilerden ürünlerinde hasta ve personel T.C. kimlik numarası üzerinde takibini yapılabilmesinin istenebileceği dolayısıyla iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

6- Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması" başlıklı 29 uncu maddesinde; ´´´´İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek Önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarım temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir." hükmü yer almaktadır.

İncelemeye konu ihalenin tarihinin 08.11.2006 olduğu, şikayetçinin 30.10.2006 tarihinde işe ait ihale dokümanını satın aldığı görülmüştür. Bu durumda, başvuru sahibinin idareden söz konusu düzenleme hakkında açıklama istemesi gerektiği kabul edilse bile, "son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep hakkının" kullanılmasının fiilen mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

                7-Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

            İdarece ihale konusu işe ilişkin ihtiyaçların belirlendiği ve bu ihtiyacın WEB tabanlı bir yazılım tarafından yerine getirilebileceğinin belirlendiği ve bu yönde teknik şartnamenin hazırlandığı anlaşılmaktadır. EHOS´a herhangi bir kurulum yapılmadan ulaşılabilmesi; idarenin ihtiyacın tespitinde takdir yetkisini EHOS´u web tabanlı bir yazılım olması gerektiği yönünde kullandığı, Web tabanlı bir yazılım ile hastanın ve hastaneye ait verilerin dışarıdan bağlanarak ulaşılmasının gerekli güvenlik önlemleri alındığında mümkün olabileceği, bunun gizli bilgilerin ifşa edilmesi anlamına gelmediği dolayısıyla iddianın yerinde olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

            8- Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

Toplam satınalma maliyetinin sabit yatırım maliyetleri ve değişken işletim maliyetlerinden oluşmaktadır. Bu hususun maliyet hesaplaması ilgili bir husus olduğu, ucu açık şekilde yorumlanamayacağı, bir tereddüt oluşması durumunda açıklayıcı bilgi mahiyetinde idareden toplam sahip olma maliyetinin nasıl hesaplanacağı konusunda bilgi istenebileceği değerlendirilmiştir. İleri sürülen iddianın teknik anlamda tam olarak değerlendirilme imkanının bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

İncelemeye konu ihalenin tarihinin 08.11.2006 olduğu, şikayetçinin 30.10.2006 tarihinde işe ait ihale dokümanını satın aldığı görülmüştür.  Bu durumda, başvuru sahibinin "son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep hakkının" fiilen mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

Bu hükmün maksadı aşan şekilde yanlış yorumlandığı değerlendirilmektedir. Bu tür web tabanlı yazılımlarda web üzerinden otomatik kurulan activex veya benzeri bileşenlerin ek lisans ücreti gerektirmeden otomatik olarak sisteme yüklenmesi yaygın bir uygulama olduğundan bu hususa ilişkin olarak ileri sürülen iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

10- Başvuru sahibinin onuncu iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

İşe ait teknik şartnamenin 3.1.22 nci maddesinde yer alan "Randevu, doğrudan başvuru, telefon ve Web üzerinden yapılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Bu entegrasyon ile ilgili gerekli donanım ve yazılım yatırımları Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılacaktır" ibaresinden entegrasyon ile ilgili yatırımların idare tarafından yapılacağı ve bu maliyetlerin teklif bedeline dahil edilmeyeceği sonucuna ulaşıldığından, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

11- Başvuru sahibinin onbirinci iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

İşe ait teknik şartnamenin 3.1.25 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre hasta bilgilerine kurum dışından sadece yetkili kişilerce ulaşılabilmesini Türk Ceza Kanununun 135 ve 136 ncı maddelerine aykırılık teşkil ettiğine ilişkin iddia, hasta bilgilerine yetkili kişilerce ulaşılacağından bu iddia yerinde bulunmamıştır,

12) Başvuru sahibinin onikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; "VLAN kurulabilmesi için gerekli tedbirleri almak ve ise ilişkin maliyeti öngörmek için kurumda var olan switch´lerin marka ve modelinin listelenmesi yeterlidir. Bu liste idareden istenebilir." değerlendirmesi doğrultusunda bu hususa ilişkin olarak ileri sürülen iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

13- Başvuru sahibinin onüçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

İdarenin yaptığı bu düzenleme ile işin yürütülmesi aşamasında, hastanede yaşanabilecek olumsuz durumlarda idarenin ve kamu hizmetinin niteliği de göz önüne alındığında, işlerin aksamaması gerektiği için, bu iddianın kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

14- Başvuru sahibinin ondördüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

Yukarıdaki başvuru dilekçesinde yer alan 7 nci iddiaya ilişkin olarak yapılan açıklamalarda da izah olunduğu üzere, idarenin ihtiyacını belirlediği bu düzenleme ile Kamu İhale Kanununun rekabet ilkesine aykırılık teşkil etmediği değerlendirmesiyle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

15- Başvuru sahibinin onbeşinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; Türkçe konuşma tanıma özelliği idare için bir hizmet gerekliliği olarak ortaya çıkıyorsa bu gerekliliğin teknik şartnamede belirtilmesi doğaldır. Bu özellik hizmet gerekliliği değilse şartnamenin bu maddesi rekabeti engelleyici niteliktedir. Ancak hizmet gerekliliğinin ne olduğunu takdir yetkisinin idarede olduğu değerlendirmesi doğrultusunda bu hususun idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu ve hizmetin gerekliliği sonucunda teknik şartnamede yer verildiği kabul edildiğinde şartnamenin bu maddesinin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı ve dolayısıyla iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

16- Başvuru sahibinin onaltıncı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Şikayete konu teknik şartname maddesinde yer alan düzenlemenin iddia edilenin aksine  "İstekli önerdiği Dokuman Yönetim, iş Akış Yönetim ve Evrak Takip sistemi için ilgili katalogları teklifinde idareye sunmalıdır." şeklinde yapıldığı, bu düzenlemenin de ihale dokümanı ile istenilen iş deneyim belgesi dışında bir referans yazısı istenildiği şeklinde yorumlanamayacağından iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

17- Başvuru sahibinin onyedinci iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

İdarenin kendi ihtiyacını ve bu ihtiyacın detaylarını ayrıntılı olarak tanımlaması, hastaneye kurulması istenilen EHOS´un ihtiva ettiği İş Akış Yönetim Sisteminin özelliklerini ayrıntılı tarif etmesinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden rekabet, eşitlik ilkelerine aykırı bir durum oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 2 isteklinin teklif verdiği 1 geçerli teklif bulunduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede  oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                           Adnan ZENGİN                   

                                                                                                              Kurul  Üyesi                          

                       

 

KARŞI OY

 

 

            İhale dokümanında yer alan ve aşağıda belirtilen düzenlemeler ihale mevzuatına aykırıdır.

 

·        İdari Şartnamenin 7’nci maddesi :

 

            “Önerilecek olan EHOS’un doğru çalıştığının, bir güvenlik açığı oluşturmadığının hangi kriterlere göre test edildiği, varsa test eden firmanın test raporlarının ihale komisyonuna sunulması gereklidir.”

 

            Kurumca yaptırılan incelemeye göre, EHOS yazılımlarının doğru çalıştığını belgeleyen bir otorite bulunmamaktadır. Böyle bir otorite olsa bile bu otoritenin “otorite” olduğuna kimin hangi kriterlerle karar vereceği belli olmadığından maddenin uygulama kabiliyeti yoktur ve yapılan bu düzenleme ile “İş Deneyim”i yeterliliğine ilaveten yeni bir “Yeterlik” kriteri getirildiğinden madde metni mevzuata aykırıdır.

 

  • İdari Şartnamenin 22’nci maddesi :

 

            “EHOS’un 1.000.000 kayıt için test (sentetik veya gerçek sistem verileriyle) edildiği belgelenmelidir”

 

            Maddede yer alan “test” işleminin kim tarafından yapılacağı, bu belgeyi hangi “otorite”nin vereceği, “kayıt” kelimesinden kastedilenin ne olduğu belli olmadığından “yeterlik” koşulu olarak yapılan bu düzenleme mevzuata aykırıdır. Kaldı ki; isteklilerin mesleki ve teknik yeterlilikleri “İş Deneyim” belgesi ile değerlendirilmekte olup bu koşula ilaveten ayrıca yukarıda belirtilen düzenleme ile ikinci bir yeterlik koşulu getirilmesi, bu yönüyle de mevzuata aykırıdır.

 

            Öte yandan incelenen ihalede; 5 adet isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, bunlardan 2 isteklinin teklif verdiği,  bu tekliflerden birisinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye tek geçerli teklif kaldığı dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde yer alan “….rekabet….” ilkesinin oluşmadığı görüşüne varılmıştır.

 

            Yukarıda belirtilen her iki gerekçeden dolayı ihalenin iptalinin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ

                                                                                                            Kurul Üyesi         

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul