En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-463
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :1
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-463
Şikayetçi:
 Vip Hanımeli Gıda Hazır Yem. Turz. İnş. Org. Serv. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Özankara Toptancılar Sitesi B Blok Nu:260 Macunköy/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sivas Caddesi Üzeri 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 628
Başvuruya konu ihale:
 2006/155032 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılları Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2007 tarih ve 08.00.87.0202/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 14.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Yılları Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Vip Hanımeli Gıda Hazır Yem. Turz. İnş. Org. Serv. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.01.2007 tarih ve 628 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından gerçekleştirilen 2007-2008 Yılları Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Hizmet Alımı ihalesine teklif sundukları, sundukları kalite belgesinin idarece uygun görülmeyerek ihalede değerlendirme dışı bırakıldıkları, tesis edilen işlemin hakkaniyete ve yasaya aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            21.11.2006 tarihinde düzenlenen zeyilname ile idari şartnamede “İhaleye katılma şartları ve İstenilen Belgelere” ilişkin olarak değişikliğe gidildiği ve idari şartnamenin 7.3.2, 7.3.3 ve 7.3.4 üncü maddelerine aşağıda sayılan maddelerin eklendiği görülmüştür;

 

            7.3.2. İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler

           

            a) Diyetisyen veya Gıda Mühendisi işin yürütülmesi için anahtar teknik personeldir. Söz konusu personelin ihaleden önce işe alınmış olması ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartı aranır. Bu nedenle:

            1) Bu personelin nitelik ve eğitimini belgeleyen diploma aslı veya sureti, noter sözleşmesi.

            2) Halen isteklinin bünyesinde çalıştığını belgeleyen Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı prim ödeme bilgileri.

 

            b) Teknik şartnamede istenilen sayıda ve nitelikte personel çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütname (20 kişi)

 

            7.3.3 Makine Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler

 

Teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipmanlar için:

 

a)      İsteklinin kendi malı olan makine ve tesis veya ekipman fatura yada demirbaş defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

 

b)      Taahhüt edilerek temin edilecekse noter onaylı taahhütname sunulacaktır.

 

c)      Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraları ödendiğini belgelemek şartı ile kendi malı sayılacaktır.

 

d)      Teknik şartnamede belirtilen makine, teçhizat ve diğer ekipmanları işin başlangıcından sonuna kadar işin yapılacağı yerde hazır bulunduracağına dair noter taahhütnamesi verecektir.

 

7.3.4. Kalite ve Standartlara İlişkin Belgeler

 

            a) Müşteri kendi tesislerini kullanarak yemek üretimi konusunda alınmış ISO 9001-2000 belgesi (aslı yada noter onaylı sureti)

 

            b) Etin temin edileceği tesise ait kırmızı et üretim konulu ISO 9001-2000 belgesi (aslı yada noter onaylı sureti)

 

            c) Süt ürünlerinin temin edileceği tesise ait Uluslar arası standartlara uygunluk belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

 

            d) Et ve süt ürünlerinin temin edileceği tesislerden yapılan karşılıklı taahhütname”

           

            Düzenlenen zeyilnamede, yukarıda sayılanlara ek olarak, ihale dokümanında öngörülen değişikliğin ihale ilanının ilgili hükümlerine de şamil olduğunun ifade edildiği görülmüş olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinin;

            “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü karşısında, idarece, düzeltme ilanı yerine zeyilname düzenlenerek ihale ilanının değiştirilemeyeceğinin açık olduğu, bunun yanında, idari şartnamede yapılan değişikliğin de; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29 uncu maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı Birinci Bölüm XII. (C) bendinin “.. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” şeklindeki düzenlemesi karşısında, ihale ilanında yer verilmeyen hususlara ihale dokümanında yer verilmesi sebebiyle, mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdari şartnamede zeyilname marifetiyle yapılan düzenleme ile, istekli tarafından hizmetin ifası sırasında kullanılacak etin temin edileceği tesise ait kırmızı et üretim konulu ISO 9001-2000 belgesinin ve üretim tesisiyle yapılmış karşılıklı taahhütname ile, süt ürünlerine ilişkin olarak sayılan belgelere yeterlik kriteri olarak yer verildiği görülmüş olup, bu belgelerin henüz ihale sürecinde istenmesinin, kamu yararının sağlanmasına hizmet eden bir yönü olmadığı, isteklileri tek bir üreticiyle anlaşmak zorunda bırakacağı ve işin ifası sırasında ortaya çıkabilecek değişiklere karşı isteklileri mağdur edebileceği ve rekabeti engellediği sonucuna ulaşılmıştır. İhaleye teklif veren sekiz istekliden yedi tanesinin yukarıda sözü edilen düzenleme sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmış olması da bu tespiti güçlendirmektedir.

 

            Sonuç olarak, ihale komisyonu kararında, başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.4. maddesinin (b) bendi düzenlemesine aykırılık sebebiyle ve anılan belge yerine, et ve et ürünleri satışı ile ilgili ISO 9001-2000 belgesinin verilmesi, ayrıca belgeyi düzenleyen kuruluşun TÜRKAK tarafından akredite edilen kuruluşlar arasında bulunmaması ve belgenin TÜRKAK tarafından akredite edilmemiş olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının, bu işlemin sebebini oluşturan işlemlerin, yukarıda açıklanan nedenlerle sayılan mevzuat hükümlerine ve 4734 sayılı Kanunun beşinci maddesine aykırılık teşkil etmesi karşısında, uygun olmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca, hizmet konusu işte çalıştırılacak toplam personel sayısının teknik şartnamede 20 işçi olarak belirtildiği ve zeyilname ile değişik idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde teknik şartnamede belirtilen sayıda ve nitelikteki 20 işçiye ilişkin olarak “personel çalıştırılacağına dair noter onaylı taahhütname” istendiği görülmüş olup, düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin;

 

            “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” şeklindeki ilk paragrafı hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiştir.”

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul