• Karar No: 2007/UH.Z-465
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :3
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-465
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 GOP/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi, Sivas Caddesi Üzeri 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2007 / 01
Başvuruya konu ihale:
 2006/155032 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılları Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2006 tarih ve 08.00.01.0202/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi’nce 14.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Yılları Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçl. B. İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.01.2007 tarih ve 01 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.12.2006 tarihinde gerçekleştirilen 2007-2008 Yılları İki Yıllık Malzeme Dahil Yemek Pişirme. Servis Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı ihalesine ait idari şartnamenin zeyilname ile değiştirilen 7.3.4. maddesinde, et ihtiyacının temin edileceği tesise ait kırmızı et konulu ISO 9001 belgesi, ekmek ihtiyacının temin edileceği tesise ait uluslar arası standartlara uygunluk belgesi ve et ve süt ürünlerinin temin edileceği tesisler ile yapılan karşılıklı taahhütname istendiği, hizmet süreci boyunca aynı üreticiye bağlı kalmanın ve henüz ihale aşamasında bu hususta bir taahhütte bulunmanın, ihale konusu işin çeşitli gıda maddesi üreticilerinden lojistik destek gerektiren bir nitelikte olması karşısında duruma uygunluk arz etmediği,

 

            2) İdari şartnamenin zeyilname ile değiştirilen 7.3.2. maddesinin (b) bendinde, teknik şartnamede istenilen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılacağına dair noter onaylı taahhütname istendiği, bu hususun 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesi hükmüne aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            21.11.2006 tarihinde düzenlenen zeyilname ile idari şartnamede “İhaleye katılma şartları ve İstenilen Belgelere” ilişkin olarak değişikliğe gidildiği ve idari şartnamenin 7.3.2, 7.3.3 ve 7.3.4 üncü maddelerine aşağıda sayılan maddelerin eklendiği görülmüştür;

 

            7.3.2. İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler

           

            a) Diyetisyen veya Gıda Mühendisi işin yürütülmesi için anahtar teknik personeldir. Söz konusu personelin ihaleden önce işe alınmış olması ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şartı aranır. Bu nedenle:

            1) Bu personelin nitelik ve eğitimini belgeleyen diploma aslı veya sureti, noter sözleşmesi.

            2) Halen isteklinin bünyesinde çalıştığını belgeleyen Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı prim ödeme bilgileri.

 

            b) Teknik şartnamede istenilen sayıda ve nitelikte personel çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütname (20 kişi)

 

            7.3.3 Makine Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler

 

Teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipmanlar için:

 

a)      İsteklinin kendi malı olan makine ve tesis veya ekipman fatura yada demirbaş defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

 

b)      Taahhüt edilerek temin edilecekse noter onaylı taahhütname sunulacaktır.

 

c)      Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraları ödendiğini belgelemek şartı ile kendi malı sayılacaktır.

 

d)      Teknik şartnamede belirtilen makine, teçhizat ve diğer ekipmanları işin başlangıcından sonuna kadar işin yapılacağı yerde hazır bulunduracağına dair noter taahhütnamesi verecektir.

 

7.3.4. Kalite ve Standartlara İlişkin Belgeler

 

            a) Müşteri kendi tesislerini kullanarak yemek üretimi konusunda alınmış ISO 9001-2000 belgesi (aslı yada noter onaylı sureti)

 

            b) Etin temin edileceği tesise ait kırmızı et üretim konulu ISO 9001-2000 belgesi (aslı yada noter onaylı sureti)

 

            c) Süt ürünlerinin temin edileceği tesise ait Uluslar arası standartlara uygunluk belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

 

            d) Et ve süt ürünlerinin temin edileceği tesislerden yapılan karşılıklı taahhütname”

           

            Düzenlenen zeyilnamede, yukarıda sayılanlara ek olarak, ihale dokümanında öngörülen değişikliğin ihale ilanının ilgili hükümlerine de şamil olduğunun ifade edildiği görülmüş olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinin;

            “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü karşısında, idarece, düzeltme ilanı yerine zeyilname düzenlenerek ihale ilanının değiştirilemeyeceğinin açık olduğu, bunun yanında, idari şartnamede yapılan değişikliğin de; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29 uncu maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı Birinci Bölüm XII. (C) bendinin “.. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” şeklindeki düzenlemesi karşısında, ihale ilanında yer verilmeyen hususlara ihale dokümanında yer verilmesi sebebiyle, mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdari şartnamede zeyilname marifetiyle yapılan düzenleme ile, istekli tarafından hizmetin ifası sırasında kullanılacak etin temin edileceği tesise ait kırmızı et üretim konulu ISO 9001-2000 belgesinin ve üretim tesisiyle yapılmış karşılıklı taahhütname ile, süt ürünlerine ilişkin olarak sayılan belgelere yeterlik kriteri olarak yer verildiği görülmüş olup, bu belgelerin henüz ihale sürecinde istenmesinin, kamu yararının sağlanmasına hizmet eden bir yönü olmadığı, isteklileri tek bir üreticiyle anlaşmak zorunda bırakacağı ve işin ifası sırasında ortaya çıkabilecek değişiklere karşı isteklileri mağdur edebileceği ve rekabeti engellediği sonucuna ulaşılmıştır. İhaleye teklif veren sekiz istekliden yedi tanesinin yukarıda sözü edilen düzenleme sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmış olması da bu tespiti güçlendirmektedir.

 

            Sonuç olarak, idarece yapılan düzenlemenin yukarıda açıklanan nedenlerle sayılan mevzuat hükümlerine ve 4734 sayılı Kanunun beşinci maddesine aykırılık teşkil ettiği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Hizmet konusu işte çalıştırılacak toplam personel sayısının teknik şartnamenin 5.2. maddesinde 20 kişi olarak belirtildiği ve zeyilname ile değişik idari şartnamenin “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinin (b) bendinde;

 

            “Teknik şartnamede istenilen sayıda ve nitelikte personel çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütname (20 kişi)” düzenlemesinin yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü, düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinin;

 

“Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” şeklindeki ilk paragrafı hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan diğer bir itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 12.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-463 sayılı Kurul Kararı ile anılan ihale 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince iptal edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan diğer bir itirazen şikayet başvurusu üzerine ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul