• Karar No: 2007/UH.Z-466
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :4
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-466
Şikayetçi:
 A-Kaya Tem. Nak. İnş. Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç-1 Sokak No:20/5 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Üniversitesi (Döner Sermaye İşletmesi), Üniversite Bulv. 27310 Şehitkamil GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 2073
Başvuruya konu ihale:
 2006/149716 İhale Kayıt Numaralı “Sekreterlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2007 tarih ve 08.02.31.G017/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Üniversitesi (Döner Sermaye İşletmesi)’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sekreterlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Tem. Nak. İnş.Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  25.12.2006 tarihli işlemi ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 2073 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)İhale İlanında ihaleye katılacak firmalardan Hizmet Yeterlilik Belgesi istenildiği halde ihale dokümanında yer alan zeyilnamede  “Hizmet Yeterlilik Belgesi kaldırılmıştır” düzeltmesine yer verildiği ancak yapılan bu değişikliğe dair herhangi bir düzeltme ilanı yapılmadığı ve bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümlerine aykırı olduğu,

 

            2)Teknik Şartnamenin genel hükümler başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan düzenlemeye göre; “Elemanların çalışma yerleri ile mesai günlerini, hafta sonu ve genel tatil günlerinde çalışma şekillerini hastane idaresi belirler ve bunu gerektiğinde değiştirir” düzenlemesine yer verilmesi karşısında genel tatil günlerinde istihdam edilecek personele 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenmesi gereken ücretlerin tespitinin yapılabilmesine esas teşkil edecek olan düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmediği bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması,

 

iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

02.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanında Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, 20.11.2006 tarihinde düzenlenen zeyilname ile anılan belgenin yeterlik kriteri olmaktan çıkarıldığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinin;

            “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin;

 

“İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır .

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü, ve Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname ile İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı Birinci Bölüm XII. (C) bendinin “.. Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” şeklindeki düzenlemesi karşısında, somut olayda yapılan değişikliğin düzeltme ilanı yoluyla yapılması gerekirken zeyilname düzenlendiği, tesis edilen işlemin sayılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “genel hükümler” başlıklı bölümünün onuncu maddesinde yer alan;

 

          Elemanların çalışma yerleri ile mesai günlerini, hafta sonu ve genel tatil günlerinde çalışma şekillerini hastane idaresi belirler ve bunu gerektiğinde değiştirir” düzenlemesinin, idareye resmi tatil günlerinde çalışma konusunda takdir yetkisi bıraktığı, ancak ihale dokümanında tatil günlerinde çalışmaya ilişkin başkaca bir düzenlemeye gidilmediği ve idari şartnamenin 26 ncı maddesinde 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında sayılmadığı, idarece yapılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm XIII-G bendinin 16 numaralı fıkrasında yer alan;

 

          “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” şeklindeki düzenlemesine aykırı olduğu ve isteklilerin sunacakları teklif tutarlarını etkileyecek nitelik taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “sekreterlik hizmeti alımı” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine üniversitede sekreter  istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Başkaca bir inceleme yapılmasına gerek olmadan belirtilen gerekçeyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara sonucu itibarıyla katılıyoruz.

 

 

Adnan ZENGİN      Muzaffer EREN     K.Nejat ÜNLÜ              Bilal KARACA             

                           Kurul Üyesi              Kurul Üyesi            Kurul Üyesi                 Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul