En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-468
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :9
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-468
Şikayetçi:
 Berk Su Yemek ve Temizlik Tic. Ltd. Şti., Londra Asfaltı Birlik San. Sitesi No:60 Keşan/EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Biga Devlet Hastanesi, Şirintepe Mevkii Kıbrıs Şehitleri Cad. Biga/ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2006 / 42125
Başvuruya konu ihale:
 2006/162594 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Malzeme Dâhil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.18.72.0203/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Biga Devlet Hastanesi’nce 07.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Malzeme Dâhil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Berk Su Yemek ve Temizlik Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2006 tarih ve 42125 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanında yer verilen ihale konusu işin miktarına ihale ilanında yer verilmemesinin, ilan ile ihale dokümanı arasında uyumsuzluğa yol açtığından mevzuata aykırı olduğu, iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının “İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı” başlıklı 2/a maddesinde “2007 Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı, Hizmet Alımı, 12 ay” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde “c) Fiziki Miktar ve Türü: Kahvaltı :90.000 öğün, Normal Yemek (öğle-akşam): 150.000 öğün, Diyet Yemeği (öğle-akşam): 40.000 öğün” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur;

 

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun yukarıdaki hükmü karşısında, ihale ilanında ihale konusu hizmet alımının miktarının belirtilmesi gerekirken bu hususa yer verilmemesi mevzuata aykırılık teşkil etmekle birlikte, idari şartnamede işin miktarına ilişkin düzenlemenin yer aldığı, başvuru sahibinin 06.12.2006 tarihinde ihale dokümanı satın alarak işin fiziki miktarı ve türünü öğrendiği, dolayısıyla bu aykırılık nedeniyle bir hak kaybına uğrama ihtimalinin bulunmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifini sağlıklı şekilde hazırlamasını engelleyecek ya da alınan tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilememesine neden olacak bir durumun varlığı söz konusu olmadığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak; ihale ilanında işin miktarına yer verilmemesi, 4734 sayılı Kanunun “İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu durumda aynı Kanunun “İlanın Uygun Olmaması  başlıklı 24 ncı maddesi uyarınca, 24 üncü madde  hükmüne aykırı olan hususlar için ilanın yayımlanmasını takibeden 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” düzenlemesi uyarınca ihale ilanı ve ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir.

 

            İhale ilanında işin miktarına yer verilmemesi nedeniyle ihale ilanı ile ihale dokümanı arasında oluşan uyumsuzluğun düzeltme ilanı yapılarak giderilmesi gerekirken, düzeltme ilanı yapılmamıştır. Bu şartlar altında ihale işlemlerine devam edilmesi mümkün olmadığından bahse konu ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            Belirtilen gerekçeyle karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

            Namık DAĞALP                        Adnan ZENGİN                   Bilal KARACA              

               II. Başkan                                      Kurul Üyesi                  Kurul Üyesi             

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul