• Karar No: 2007/UH.Z-470
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :11
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-470
Şikayetçi:
 Korteks Tem. Öz. Güv. Sist. Yemek Pet. Teks. Taşm. Elk. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Yenişehir Mahallesi 4 üncü Sokak Köran Apt. No:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Siverek 75 inci Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Siverek-Şanlıurfa Karayolu Üzeri 63600 Siverek/ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2007 / 1495
Başvuruya konu ihale:
 2006/179663 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı Hizmet Alım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 08.01.71.0207/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Siverek 75 inci Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nca 26.12.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “2007 Mali Yılı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Korteks Tem. Öz. Güv. Sist. Yemek Pet. Teks. Taşm. Elk. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2007 tarih ve 1495 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamede fiyat dışı unsurların belirtilmediği, ihalenin kendi teklifleriyle aynı teklifi veren Hasan Hüseyin Karavar Ltd. Şti. firması üzerinde kaldığı, adı geçen firmanın aynı idare tarafından verilen 2004-2005 ve 2006 yılına ait iş bitirme belgesini sunduğu, iş deneyim belgesinin firmaları tarafından sunulan iş deneyim belgesinden daha küçük olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde “ayda 10(on) işçi ile 8ay(240 gün) malzemesiz olarak 75 inciYıl Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna bağlı mutfak, yemekhane, öğrenci pansiyonu, derslik binası, kapalı spor salonu, okul bahçesi ve bürolarının temizlik işinin yaptırılması” olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinde; “36.3. En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar: 36.3.1.Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 42 nci maddesi uyarınca iş deneyim belgeleri ve 43 üncü maddesi uyarınca isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler, idari şartnamenin 7.3 maddesi fiyat dışındaki unsurlar olarak dikkate alınacaktır. İsteklilerin fiyat dışı unsurları dikkate alarak teklif vermeleri gerekmektedir.” hükmü düzenlemiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “aynı fiyatın teklif edilmesi” başlıklı 71 inci maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın  pilot ortağın iş deneyim tutarını tam olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak  ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenir.” hükmü yer almakta olup, idari şartnamenin 7.3.1. maddesi ile iş deneyim belgesi istenmektedir.

 

Başvuru sahibi idari şartnamede fiyat dışı unsurların belirtilmediğini iddia etmesine rağmen idari şartnamenin 36.3.1. maddesinde fiyat dışı unsurlar belirtilmiştir. Durum böyle olmakla birlikte Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 inci maddesi gereğince idari şartname ile idare iş deneyim belgesi istemişse fiyat dışı unsurlar olarak başka bir unsur belirleyemeyecektir. Oysa idare iş deneyim belgesi istemesine rağmen idari şartnamenin 36.3.1. maddesi ile Yönetmeliğin 71 inci maddesine aykırı olarak Yönetmeliğin 43 üncü maddesi uyarınca isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeleri fiyat dışı unsurlar olarak belirlemiştir.

 

Başvuru sahibi Korteks Tem. Özel Güv. Sist. Pet. Teks. Taş. Elek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ile ihale üzerinde kalan Hasan Hüseyin Karavar Petrol İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. firması aynı fiyatı teklif etmiştir. İdare, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 inci maddesi gereğince fiyat dışı unsur olarak bu iki firmanın iş deneyim belgelerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi gerekirken böyle yapmayarak “Hasan Hüseyin Karavar Petrol İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının 2004-2005 ve 2006 yıllarında almış olduğu ve yüklenici olarak üstlendiği okulumuz temizlik ihalelerinde tüm yükümlülüklerini başarı ile yerine getirmiş, bilgi ve tecrübeye sahip görüldüğünden…” şeklindeki gerekçeye dayanarak ihaleyi bu firma üzerinde bırakmıştır. Yapılan incelemede Korteks firmasının iş deneyim belgesinin belge tutarının 181.615,35YTL olduğu, Hasan Hüseyin Karavar firmasının iş deneyim belgesinin belge tutarının 39.014,14YTL olduğu, şikayetçi firmanın iş deneyim belgesinin ihale üzerinde kalan firmanın iş deneyim belgesinden tutar olarak fazla olduğu ve idarenin değerlendirmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Teknik şartnamenin “çalışma günleri ve saatleri” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Temizlik hizmetleri, eksiksiz ve sürekli yapılır. Öğrencilerin okulda olduğu günlerde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, çalışılan yerlerin özelliğine göre 07:00 – 19:00 saatleri arasında yapılacaktır. İdarenin uygun göreceği işin özelliğine göre gece ve resmi tatil günlerinde vardiya usulü çalışılacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.”

 

“Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma” başlıklı 44 üncü maddesinde; “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir.”

 

“Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”

 

“Çalışma Süresi” başlıklı 63 üncü maddesinde; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım (her bir işçi için aylık yol bedeli 26 gün üzerinden (x) 2,00YTL’dir.) yemek (her bir işçi için aylık yemek bedeli 26 gün üzerinden (x) 1,93YTL’dir.) giyim (her bir işçi için toplam giyim bedeli 38,00YTL’dir.) giderleri istekliye ait olup, teklif fiyatına dahil edilecektir.

26.3. Ayrıca, işçilerin çalışma günlerindeki öğlen yemek ihtiyacı ihale üzerinde kalacak yüklenici firma tarafından karşılanacak (işçilerin yemek menüsü en az 3(üç) çeşit ve 1.400 kalori olacaktır.) (işçilerin 75 inciYıl Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna (sabah-akşam) geliş-gidişlerini sağlamak amacıyla 10(on) kişilik servis minibüsü kiralayacaktır.) Bu masraflar teklif fiyata dahildir.

26.5. Bu işle ilgili iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (yüzdeiki)’dir.

 

26.6. Bu iş için sözleşme ve genel giderler oranı %3 (yüdeüç)’tür.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü bölümünün “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı alt bölümünde;  “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

9- İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.

10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.

13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

16 –  İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü bölümünün “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı alt bölümünün 8 inci fıkrası gereğince idari şartnamenin 26.1. maddesinde yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceğine ilişkin olarak herhangi bir ifade olmamasına rağmen yemek ve yol için bir bedel yazılmış olup, bu durum yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği anlamına gelmektedir. Alt bölümün 10 uncu fıkrası gereğince 26.3. maddesinde yemek ve yol bedelinin ayni olarak ödeneceğine ilişkin olarak düzenleme yapılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir hükmüne aykırı olarak idari şartnamenin 26.1. maddesinde giyecek için bir bedel öngörülmüştür. Böyle bir düzenleme yapılması kamu ihale mevzuatına aykırı olup, asgari maliyet hesabının nakdi olarak mı yoksa ayni olarak mı yapılması gerektiğine ilişkin olarak çelişkiye sebep olacak bir düzenlemedir. Asgari maliyet hesabının aynimi yoksa nakdimi hesaplanacağı tam olarak belli olmadığı için tespit edilecek yaklaşık maliyette sağlıklı olmayacaktır. Çünkü asgari maliyeti idare ayni olarak hesaplamış olup, asgari maliyet nakdi olarak hesaplandığında farklı rakamlar çıkmaktadır. İdari şartnamenin 26.1. ve 26.3. maddelerinde düzenlenen çelişkili hükümler isteklileri tekliflerini ayni olarak mı yoksa nakdi olarak mı verecekleri konusunda tereddüde düşürecek nitelikte düzenlemelerdir.

 

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca, bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacağı belirtilen toplam personel sayısına göre, çalışılan her gün için ayrıca bir günlük ücret ödeneceği esasına göre ödenecek toplam ücretin hesaplanması ve söz konusu ücretin teklif fiyata dahil masraflar arasında olması gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalenin teknik şartnamesinin 3 üncü maddesinde gece ve resmi tatil günlerinde de personel çalıştırılacağı belirtilmesine karşın, idarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasında gece ve resmi tatil günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ücrete ilişkin bir hesaplama yapılmadığı, teklif maliyetini oluşturan masraf kalemleri içerisine dahil edilmediği ve yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde hesaplanmadığı görülmüştür.

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi ve istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personellerin çalışma saati ve sürelerinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmesine karşın, söz konusu ihalede gece ve resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısı belirtilmediğinden bu günlerde çalışacak personele ödenmesi gereken ücret tutarının hesaplanabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıdaki hükmü gereğince Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin gerçekçi maliyet oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personellerin çalışma saati ve sürelerinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olduğu ve idari şartnamede çalışacak işçi sayısının, işin süresinin ve teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde, gece ve resmi tatil günlerinde çalışılacağının belirtildiği fakat gece ve resmi tatil günlerinde kaç kişi çalıştırılacağına ve kaç gün çalışılacağına ilişkin olarak kişi ve gün sayısının belirtilmediği, resmi tatil günleri için ödenecek olan ücretin hesaplanabilmesi için çalışacak personel sayısı ve gün sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Teknik şartnamede gece ve resmi tatil günlerinde personel çalıştırılması öngörülmüş olup, çalışacak personel sayısının ihale dökümanında belirtilmemesi kamu ihale mevzuatına aykırıdır.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda söz konusu ihalede sağlıklı teklif verilmesinin ve tekliflerin objektif değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu haliyle idarece ihale dokümanında yapılan aykırılığın ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuruya konu ihale işlem dosyasının incelenmesinden kesinleşen ihale kararının 29.12.2006 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile isteklilere gönderildiği, tebliğ tarihine ilişkin olarak ihale işlem dosyasında herhangi bir bilgi ve belgenin olmadığı, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 Sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyulmadan 05.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 08.01.2007 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 İncelenen dosyada, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 5.1.2007 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra 8.1.2007 tarihinde  başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tesbit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

 

Namık DAĞALP                   H.Hüseyin GÜRHAN                                  Yaşar GÖK

    II.Başkan                                   Kurul Üyesi                                         Kurul Üyesi

                                                                                                             

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul