En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-472
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :13
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-472
Şikayetçi:
 Bilge Koruma ve Özel Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı Emel İşhanı K 3 D 17 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Yurt-Kur Kayseri Bölge Müdürlüğü, Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad. No: 45 38010 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1132
Başvuruya konu ihale:
 2006/157186 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.01.2007 tarih ve 08.01.42.G017/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yurt-Kur Kayseri Bölge Müdürlüğü’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bilge Koruma ve Özel Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.01.2007 tarih ve 1132 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale dokümanında mevzuata aykırılıkları tespit edilen hususlar düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdarenin 25.12.2006 tarih ve 1295/3336 sayılı kesinleşen ihale kararı yazısı ile ihalenin Ufuk Özel Güvenlik uhdesinde bırakıldığı, kendi firmalarının tekliflerinin ikinci en avantajlı teklif olduğunun kendilerine bildirilmesi üzerine 29.12.2006 tarihinde İdareye yaptıkları şikayet başvurusuna, 08.01.2007 tarihli cevabın yeterli ve tatmin edici bulunmadığı, ihale uhdesinde bırakılan Ufuk Özel Güvenlik firmasının teklifinin ise asgari işçilik maliyetini dahi karşılamadığı, ihalenin Ufuk Özel Güvenlik firmasının uhdesinde bırakılmasının Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,

 

            Açıklanan nedenlerle maliyet kalemlerini oluşturan işçilik ücreti, resmi tatil ücreti, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri ve üniforma gideri ile İdari Şartname hükümleriyle getirilen diğer giderleri karşılayan kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenip bu yönde düzeltici işlem tesis edilmesi talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat uyarınca her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım giderlerinin teklif fiyata dahil edileceği, 4857 sayılı Kanun ve SSK mevzuatı gereği ödenmesi zorunlu İşçi ücretleri, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta bedeli, Hizmetin ifasında resmi tatil günlerinde 15,5 gün çalışılacağı ve 1 günde 3 vardiya personel çalıştırılacağı, 4857 sayılı Kanunun 47. maddesi uyarınca her kişiye her gün için bir günlük ücret ödeneceği, çalıştırılacak özel güvenlik personeline ödenecek ücretin asgari ücretin % 20 fazlası olacağı, yemek ve yol bedelinin öngörülmediği, çalıştırılacak personelin giyim bedelinin ayni olarak karşılanacağı belirtilmiştir.

 

Şikayete konu ihaleye ilişkin Teknik Şartnamenin 4.1 inci maddesinde söz konusu hizmetin vardiyalı çalışmak kaydıyla haftalık çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği, ancak her vardiyada kaç personel istihdam edileceğinin belirtilmediği, ayrıca Teknik Şartnamenin 3.32 maddesinde hafta sonu, özel ve resmi tatil günlerinde de yönetimin belirlediği sayıdaki elemanla, istenen şekilde hizmetin verileceği, güvenlik hizmetinin aksamayacağı belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde ise “Hizmetin ifasında resmi tatil günlerinde 15,5 gün çalışılacağı ve 1 günde 3 vardiya personel çalıştırılacağı, 4857 sayılı Kanunun 47. maddesi uyarınca her kişi için her gün için bir günlük ücret ödeneceği” belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “ VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterlik" başlıklı  “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” maddesinin dokuzuncu fıkrasında “ … İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin gerçekçi maliyet oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personellerin çalışma saati ve sürelerinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

2007 yılında resmi tatil ve bayram günlerinin toplam 15,5 gün olduğu ve hizmetin sürekliliği dikkate alındığında bir tatil gününde her vardiyada çalıştırılacak personel sayısının artırılması halinde 8 ayrı yerde toplamda ödenecek ilave ücretin de artacağı açıktır. Nitekim ibraz edilen ihale dosyası içerisinde başvuru sahibi firmanın yanı sıra EMN Özel Güvenlik firması da 1 (bir) resmi tatil günü içerisinde çalışacak personel sayısını hesaplarken farklı rakamları baz olarak almışlardır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII No’lu “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” maddesinde: “İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.

            İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Görüldüğü üzere resmi bayram ve tatil günlerinde ödenecek ücret, bu günlerde çalışacak işçi sayısına bağlı olarak değişmekte olup idari şartnamede her vardiyadaki işçi sayısı dikkate alınarak resmi tatillerde çalıştırılacak işçi-gün sayısına ilişkin belirleme yapılması halinde resmi tatil ve bayram günlerinde ödenecek ücretin hesaplanması mümkün olmaktadır. Aksi halde bu günlerde ödenecek ilave ücretin dolayısıyla da asgari maliyetin hesaplanması mümkün değildir. Söz konusu ihaleye ait İdari şartnamenin 26. maddesi ile Teknik Şartnamenin 4.1 inci maddesinde söz konusu hizmetin vardiyalı çalışmak kaydıyla haftalık çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği, ancak her vardiyada kaç personel istihdam edileceğinin belirtilmediği görülmekle resmi tatil ve bayram günlerinde ödenecek ücretin hesaplanması mümkün olamamaktadır.

 

Sonuç olarak; ihale dokümanındaki bahsedilen düzenlemenin tekliflerin objektif olarak değerlendirilmesini etkilediğinden, bu düzenlemenin tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilme imkanını ortadan kaldırdığı ve aynı zamanda bu düzenlemelerle idarenin aşırı düşük sorgulaması yapamayacağı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale dokümanında mevzuata aykırılıkları tespit edilen hususlar düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen özel güvenlik hizmeti alımı ihalesiyle 8 ayrı yerde 60 güvenlik elemanı çalıştırılması için ihale çıkılmıştır. Ancak ihale dokümanlarından devamlı olarak 60 kişinin mi görevde olacağı yoksa bu 60 kişinin hafta tatili ve günlük mesai saatleri hakkındaki mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla idarece çalışma saatlerinin belirleneceği konusu açık değildir.

 

            Bu hususların net bir şekilde belirlendikten sonra ihaleye çıkılması gerekmekte olduğundan bu belirlemeyi içermeyen dokümanla çıkılan ihalenin  iptali gerekmektedir.

 

            Belirtilen gerekçeyle karara sonucu itibarıyla katılıyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                Adnan ZENGİN

                                                                                                            Kurul Üyesi

 

KARŞI OY

 

60 işçinin vardiyalı olarak çalıştırılmasının öngörüldüğü karar konusu ihalenin; birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği de dikkate alındığında resmi bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak personele ve ödenecek ücrete ilişkin ihale dokümanında yapılan düzenlemelerde herhangi bir belirsizlik bulunmadığı görüşünde olduğumdan karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                       Muzaffer EREN                                                                                                                                                                                        Üye                                                   

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul