• Karar No: 2007/UH.Z-473
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :14
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-473
Şikayetçi:
 İpek Bilgisayar End. ve Ofis Sist. San. Tic. Ltd. Şti., Serçeönü Mahallesi Mühendisler İş hanı No: 24/a Kocasinan/KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Hürriyet Mah. Kılıçkaya Cad. No:10 38050 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1143
Başvuruya konu ihale:
 2006/162472 İhale Kayıt Numaralı “Program Destek ve Veri Giriş Elemanı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2007 tarih ve 08.01.44.G017/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Program Destek ve Veri Giriş Elemanı Alımı” ihalesine ilişkin olarak İpek Bilgisayar End. ve Ofis Sist. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.01.2007 tarih ve 1143 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

       İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-) İhale uhdesinde bırakılan firmanın bilgisayar yazılım bakım ve destek hizmetine ait iş bitirmesi ve bunu kanıtlayan bir belgesi bulunmadığı dolayısıyla bu firmanın ihaleye uygun olmayan iş bitirme belgesi ile teklif verdiği,

 2-) İdarenin yaklaşık maliyet tespiti yapılırken, eleman çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı ile hastanede bulunan tüm mevcut bilgisayar sistemlerinin bakım onarım hizmet alımı işi için ayrı ayrı fiyat araştırması yapıp, iki hizmetin maliyetini toplayarak yaklaşık maliyet hesaplamasına gitmesi gerekirken söz konusu ihalede bakım onarım hizmet alımı işi için ayrıca bir maliyet hesap tespitine gidilmediği dolayısıyla İdarenin yaklaşık maliyet tespiti yapılırken hatalı davrandığı; ayrıca kendi firmalarının teklifinin teknik şartnamede yerine getirilmesi istenen hizmete gore hazırlandığı ancak İdarenin yaklaşık maliyeti yanlış hesap etmesinden dolayı kendi firmalarının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak değerlendirilmediği,

3-) Kesinleşen ihale kararının firmalarına gönderilmek üzere idarece 14.12.2006 tarihinde postaya verildiği ve bu kararın kendilerine 20.12.2006 tarihinde ulaştığı ancak kendilerine gelen bu söz konusu yazıda kesinleşen ihale kararının 13.12.2006 tarihinde elden teslim edildiğinin belirtildiği ve bunun usulsüz, hatalı bir durum olduğu,

4-) İhale ilgili sürecin henüz tamamlanmadan İdare merkez müdürü tarafından ihale uhdesinde kalan firmanın isminin açıklanarak halihazırda çalışan elemanların bazılarının işine son verileceğinin belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

5-) İdarenin ihalenin adını İhale dokümanları (İdari Şartname, Teknik şartname, Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinde) ile İhale Komisyon kararı ve alındı belgesinde farklı şekilde tespit ettiği ve yaptığı bu uygulama ile bir tutarsızlık sergilediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale İlanının 4.4 maddesi ile İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin, veri hazırlama ve bilgisayar işletim hizmeti, büro ve sekreterlik hizmeti, bilgisayar yazılım bakım ve destek hizmeti olarak belirlendiği görülmüştür. İhale uhdesinde bırakılan firmanın idareye iki adet İş Deneyim Belgesi ibraz ettiği ve bunlardan birisinin Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 26.11.2006 tarih ve 2006/558 sayı ile “Malzemesiz Yemek Dağıtımı, Hasta Yönlendirme ve Taşıma, Radyoloji ve Radyoterapi Teknisyenliği, Laboratuar Teknisyenliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmet Alımı” işine ait olup sözleşme bedelinin meblağ olarak 5.727.000,00 YTL olduğu; diğer iş deneyim belgesinin ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.12.2006 tarih ve 29187 sayı ile “Veri Hazırlama ve Bilgisayar İşletim Hizmeti Alımı” işine ait olup sözleşme bedelinin meblağ olarak 389.205, 89 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale uhdesinde bırakılan firmanın idareye sunduğu iş deneyim belgelerinin sadece eleman çalıştırılmasına yönelik hizmet alımına ait olmadığı, ayrıca ihale dokümanlarında belirtilen benzer iş kapsamında kalan bilgisayar yazılım bakım ve destek hizmetine ait bir iş deneyim belgesinin mevcut olduğu görülmekle başvuru sahibi tarafından yapılan bu iddianın yerinde olmadığı anlaşılmaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İbraz edilen ihale dosyasında mevcut idarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde; teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı, 23 adet işçi ve 12 ay süresi üzerinden 216.203,47 YTL olduğu ve sözleşme gideri ile yüklenici karının hesaba katılması halinde ise bu rakamın 233.499,75 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

Dosyada mevcut Teknik Şartnamenin (D) Yüklenicinin Yükümlülükleri başlıklı kısmın 2.2 maddesinde,  “Yüklenici idarenin belirlediği bir alanda en az bir personeli istihdam ederek bakım ve onarım hizmeti verebilecektir. Bu madde tercih edilir ise aşağıdaki belge sunulmak zorundadır. Bu durumu belirten ve çalıştırılacak 23 (yirmi üç) kişi dışında, bakım ve onarım hizmetlerini yürütecek; bilgisayar, yazıcı ve bilgisayar sistemleri bakım ve onarımı konusunda eğitim aldıklarını ve/veya yetkili olduklarını gösteren sertifikalı/belgeli en az 1 (bir) teknik personelin adı soyadını ve diğer bilgileri belirten bir yazı ile belirtecektir. Yazı ekinde bu kişinin belge ve sertifikaları ibraz edilecektir. Bu kişi ile ilgili olarak çalıştıracağına ilişkin taahhütname. Bu personelin bütün giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ayrıca idare tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzalayarak verecektir” ifadesi yeralmaktadır.

 

Söz konusu taahhütnameye ihale dokümanı içerisinde ek-6 Taahhütname başlığı altında yer verildiği ve bu taahhütnamenin, isteklinin bakım ve onarım konusunda, idarenin gösterdiği alanda personel istihdam etmesi seçeneğini seçtiği takdirde düzenleneceğinin belirtilerek içeriğinde; söz konusu ihale için idare bünyesinde tüm mevcut bilgisayar sistemlerinin bakım-onarım hizmeti verilmesine yönelik destek hizmeti alımında İdare bünyesinde bir (1) personel görevlendirileceği ve bu personelin tüm giderlerinin (maaş, yemek ücreti, sigorta primi v.s.) yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği görülmüştür.

 

Kamu ihale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirmesi Bölümünün ‘G. Personel Çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar’ başlıklı Kısmının 15 inci bendinde “...teklif fiyata dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklif fiyatına dahil olacak masraflara yer verilemeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek düzenleme yapılmayacaktır” hükmü yer almaktadır. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin gerçekçi maliyet oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında teklif fiyatına dahil olacak masraflara ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde yapılması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarenin yaklaşık maliyet tespiti yapılırken, eleman çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı ile hastanede bulunan tüm mevcut bilgisayar sistemlerinin bakım onarım hizmet alımı işi için ayrı ayrı fiyat araştırması yapmadığı ve yaklaşık maliyetin 23 kişilik eleman çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı esas alınarak hazırlandığı söz konusu ihalede tüm mevcut bilgisayar sistemlerinin bakım onarım hizmet alımı işi için ayrıca bir maliyet hesap tespitine gitmediği anlaşılmaktadır. Ancak bahsedilen bu düzenlemeden anlaşılacağı üzere İdarede mevcut tüm bilgisayar sistemlerinin bakım-onarım hizmetinin sağlanmasına yönelik 23 kişiden hariç ayrıca bir (1) personel görevlendirilmesi halinde bunun istekliler tarafından teklif edilecek fiyatların belirlenmesini–hesaplanmasını etkileyici bir nitelik kazanacağı sonucuna varılmıştır.

 

İdarede mevcut tüm bilgisayar sistemlerinin bakım-onarım hizmetinin sağlanmasına yönelik istekliler arasında tereddüde yol açacak şekilde ihale dokümanlarında açık olarak bu hizmetin kaç kişi tarafından nasıl yerine getirileceğinin net olmadığı tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmuş ve idarenin 23 kişi ile program destek ve veri giriş elemanı çalıştırılması dışında hastanede bulunan tüm mevcut bilgisayar sistemlerinin bakım ve onarım hizmet alımının açık ve net bir şekilde kaç kişi tarafından nasıl yerine getirileceğinin belirtilmemesinin istekliler arasında tereddüde yol açtığı tespit edilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunduğu belirtilerek ihale üzerinde bırakılan isteklinin, teknik şartnamede öngörülen idarede mevcut tüm bilgisayarlar ve sistemlerinin bakım ve onarım hizmeti bedelini dikkate almadan teklifini verdiği, bununla beraber, şikayetçinin dilekçesinde teknik şartnamede öngörülen idarede mevcut bilgisayarlar ve sistemlerinin bakım ve onarım hizmeti bedelini gözönüne alarak teklif verdiği hususları dikkate alındığında, İhale dokümanındaki bahsedilen düzenlemenin tekliflerin objektif olarak değerlendirilmesini etkilediğinden, bu düzenlemenin tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilme imkanını ortadan kaldırdığı ve aynı zamanda bu düzenlemelerle idarenin aşırı düşük sorgulaması yapamayacağı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

İdare tarafından tanzim edilen 08.01.2006 tarihli tutanak içeriğinde; İhale kararı onayı sonrasında mevzuat gereği matbu olan kesinleşen ihale kararı yazısının hazırlanıp isteklilere teslim edilmek üzere önceden hazırlandığı ve isteklilerin tebligat için idareye çağrıldığı, hazırlanan yazıların elden teslim edileceği düşünülerek yazılara önceden 13.12.2006 tarihinde teslim edildiği ibaresinin yazıldığı, İpek Bilgisayar End. ve Ofis Otomasyon Sist. San. Tic. Ltd. Şti. yetkili temsilcisine üzerinde 13.12.2006 tarihinde elden teslim edildi ifadesi yer alan aynı karar yazısı değiştirilmeden ve sehven bu şekilde tebliğ için postaya verildiği ancak başvuru sahibi firma temsilcisine kesinleşen ihale kararı yazısının elden teslim edilmediği bunun kendi hatalarından kaynaklandığı belirtilmiştir.

 

Kesinleşen ihale kararı yazısının tebliğ tarihine ilişkin idarece yapılan bu hatanın kabul edildiği ancak bu hatalı durumun müracaat sahibi tarafından yapılacak idari başvurular açısından herhangi bir hak kaybına da yol açmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla şikayetçinin bu iddiası yerinde olmakla birlikte şikayet hakkının kullanılmasını engelleyici bir hak kaybına yol açmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibinin dördüncü iddiasında belirttiği; İdare merkez müdürü tarafından ihale uhdesinde kalan firmanın isminin açıklanarak hali hazırda çalışan elemanların bazılarının işine son verileceğini belirtmesi hususu 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca, Kurumun görev alanında bulunmaması sebebiyle incelenmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale ilanının 2 inci maddesinde; ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı kısmında “Program destek ve veri giriş elemanı alımı (23 kişi)” ifadesinin yer aldığı,  İdari Şartnamenin 2 inci maddesinde, ihale konusu işe ilişkin olarak ihale konusu hizmetin adının “Program destek ve veri girişi elemanı alımı” ihalesi olarak ifade edildiği, Teknik Şartnamede ise “Amaç” başlığı altında işin “Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bulunan ve kullanılan bilgisayar sistemini kurum/kuruluşların işlevine göre kullanmak, destek hizmetlerini ve tüm mevcut bilgisayar sistemlerinin bakım-onarım hizmeti verilmesini sağlamak” olarak belirtildiği, ibraz edilen dosyada mevcut Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesinin 5 inci maddesinde sözleşme konusu işin “Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 23 kişi aracılığı ile 2007 yılı bilgisayar sistemleri kullanımına, kayıtların toplanması, değerlendirilmesi, istatistik işlemlerinin yapılmasına yönelik destek hizmet alımı ve tüm mevcut bilgisayar sistemlerinin bakım-onarım hizmeti verilmesi” olarak tarif edildiği tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar ihale ilanı ile idari şartnamede işin adı “Program destek ve veri giriş elemanı alımı (23 kişi) olarak belirtilse de, teknik şartnamede; işin adının farklı bir şekilde yer aldığı ve “Program destek ve veri giriş elemanı alımı” dışında ayrıca “idarede mevcut bilgisayar sistemlerinin bakım-onarım hizmeti” verilmesini teminen en az bir personelin ücreti tamamen yüklenici tarafından karşılanacak şekilde istihdam edilerek bu alanda bakım ve onarım hizmetinin verilebileceği yönündeki düzenlemesi göz önüne alındığında toplamda çalışacak kişi sayısının ne kadar olacağının isteklileri tereddüde düşürecek şekilde hazırlandığı,belirsizlik yarattığı tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “program destek ve veri giriş elemanı” olarak belirlenmiştir.

 

            İhale dokümanlarına göre ihale kapsamında program destek için 1 personel istenmektedir. Bu hususun ihale edilmesine 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra imkan tanımaktadır. Ancak ihale konusu içinde yer verilen 23 adet vergi giriş elemanı alımına ise anılan ek fıkra hükmü imkan tanımamaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine sağlık merkezinde  23  personel istihdam edilmesini de içeren  bu işin birlikte ihale konusu edilmesi mümkün değildir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara sonucu itibarıyla katılıyoruz.

 

 

 

Adnan ZENGİN           Muzaffer EREN     K.Nejat ÜNLÜ      Bilal KARACA             

                           Kurul Üyesi                 Kurul Üyesi           Kurul Üyesi         Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul