En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-474
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :15
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-474
Şikayetçi:
 Emiroğulları Yemek Fabr. Gıda İnş. Petrol Taşm. Temz. Özel Güv. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Alacakapı Mahallesi Çarşı İçi Sokak Nu 2 Battalgazi/MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Adilcevaz Devlet Hastanesi, Atatürk Mah. 13500 Adilcevaz/BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2007 / 352
Başvuruya konu ihale:
 2006/173676 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.00.42.0141/2007-02E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adilcevaz Devlet Hastanesi’nce 21.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzemeli Yemek Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Emiroğulları Yemek Fabrikası Gıda İnş. Petrol Taşıma Temizlik Özel Güv. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.01.2007 tarih ve 352 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-     İdari şartnamede anahtar teknik personel olarak 1 adet diyetisyen istenildiği, diyetisyen çalıştırdığına ilişkin belge yerine gıda mühendisi çalıştığına ilişkin belge sunduğu, dolayısıyla ihale üzerinde kalan firmanın bu şartı sağlayamadığı,

 

2-     Ayrıca zarf açma ve belge kontrol tutanağı ihaleye katılan temsilcileri tarafından istenildiği, ancak bu belgenin ihale komisyonunca verilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.2. maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” kapsamında; “Bu ihalede anahtar teknik personel olarak diyetisyen öngörülmüştür. İhale tarihi itibarı ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olma şartı aranır, ihale tarihinden önceki tarihe ait ssk işe giriş bildirgesi veya aylık prim hizmet belgesinin ihale dosyasında sunulması zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.”  hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın, ihale ilanında idari şartname ve anahtar teknik personel olarak diyetisyen öngörülmesine karşın, söz konusu personele ilişkin olarak gıda mühendisi bir kişinin belgelerini sunduğu, idare tarafından şikayetçiye verilen 26.12.2006 tarih ve 280 sayılı cevabi yazısında “…İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde her ne kadar anahtar teknik personel olarak diyetisyen öngörülmüş ise de, komisyonca Gıda Mühendisinin de bu işlerde ehil olduğu kanaati hasıl olmuştur…” denilerek gıda mühendisinin de anahtar teknik personel olarak yeterli görüldüğü anlaşılmıştır.

 

İhaleye teklif veren istekliler süresinde ihale dokümanındaki bu düzenlemeye itiraz etmediklerinden doküman kesinleşmiş bulunmaktadır. Dokümandaki anahtar teknik personele ilişkin düzenlemeye göre işlem yapılması durumunda, ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin geçersiz sayılarak ihale dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Ancak, şikayete konu ihalenin ilanında ve idari şartnamesin de anahtar teknik personel olarak sadece diyetisyen öngörüldüğü, ancak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ise ihale komisyonunca gıda mühendisinin de bu işte ehil olduğu gerekçesiyle anahtar teknik personel olarak kabul edildiği hususu dikkate alındığında, idare tarafından anahtar teknik personele ilişkin düzenlemenin hatalı bir şekilde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin düzenlemeler idarenin takdirinde olmakla birlikte, şikayete konu ihalede, idare tarafından diyetisyenle birlikte gıda mühendisi de anahtar teknik personel olarak yeterli kabul edilecekse, bu durumun idari şartnamede açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak; idare tarafından idari şartnamede anahtar teknik personele ilişkin yapılan düzenlemeyle, tekliflerin değerlendirme aşamasında yapılan uygulamanın birbiriyle çeliştiği ve ihale ilanında ve idari şartnamede yer alan anahtar teknik personel şartını sağlayamadığı için ihaleye teklif veremeyen potansiyel istekliler açısından haksız bir uygulama olabileceği anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İstekli tarafından Kurumumuza yapılan şikayet başvurusunun ekinde söz konusu iddiasını tevsik eden hiçbir bilgi ve belgenin yer almadığı, ayrıca idare tarafından Kurumuza gönderilen ihale işlem dosyasında da zarf açma ve belge kontrol tutanağının istenildiğine dair herhangi bir belge bulunmadığından, şikayetçinin bu iddiasının değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3. maddesi ile idari şartnamenin 7.3.3. maddesi ; “… Sosyal Sorumluluk standardı ile ilgili ihale tarihi itibari ile geçerli  SA-8000  belgesi… ibraz edeceklerdir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII nci maddesinin  “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı  (L) bendinin onuncu fıkrasında;       “İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan "tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi  (OHSAS)  ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler  ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen  sertifikalar  istenmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ayrıca İyi Hijyen Uygulama (GHP) ve Sosyal Sorumluluk (SA 8000) belgelerine ilişkin olarak 29.11.2006 tarih ve 2978 sayılı Kurum yazısı ile Türk Akreditasyon Kurumu’ndan görüş istenilmiş, Türk Akreditasyon Kurumu’nun  05.12.2006 tarih ve 6598/ 10910 sayılı yazısında;  İyi Hijyen Uygulama (GHP) ve Sosyal Sorumluluk (SA 8000) belgelendirme çalışmalarının henüz Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) karşılıklı tanınma anlaşmalarına (MLA) konu olmadığı, bu belgeleri veren kuruluşların uluslararası geçerliğini destekleyici nitelikte bir kontrol düzeninin günümüz itibari ile akreditasyon kuruluşları tarafından tesis edilmediği, bu itibarla söz konusu belgelerin kamu ihalelerinde talep edilmesinin uygun olmadığının düşünüldüğü” belirtilmiştir.

 

Nitekim incelenen ihalede, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif dosyaları kapsamında sunduğu “SA 8000 ( Sosyal Sorumluluk ) kalite belgeleri incelendiğinde, söz konusu kalite belgelerinin Türk Akreditasyon Kurumundan alınması gereken bir yazı ile teyit edilmediği veya  TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge olmadığı görülmüştür.

 

            Kalite Belgelerine ilişkin olarak kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemeler ile Türk Akreditasyon Kurumu’nun anılan yazısındaki görüşleri göz önünde bulundurulduğunda, incelenen ihalede sosyal sorumluluk standardı ile ilgili SA-8000 belgesinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve rekabeti engellediği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir." hükmüne yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede, şikayetin 26.12.2006 tarihli yazıyla reddedildiği, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 05.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Sosyal sorumluluk standardı ile ilgili olarak SA – 8000 belgesi istenilmiş olması iptal sebeplerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Bahse konu aykırılık şikayet başvurusuna konu edilmemiş, Kurum incelemesi aşamasında tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ncı maddesinde, başvuru sahiplerinin;

- Bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği,

- Kurulun, itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle;

a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlem,

 b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerini iptali,  

c) İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

kararlarından birini verebileceği hükme bağlanmış, böylece maddede geçen; “iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla”, “itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak”, “itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı” ifadelerinin getirdiği açık engel dolayısıyla bahse konu kararların verilebilmesi şikayet konularıyla sınırlandırılmıştır. 

Öte yandan 17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Re’sen inceleme” başlıklı 15 inci maddesinde;

“İhale sürecine ilişkin başvurular üzerine başvuranın iddialarından bağımsız olarak idareler ve Kurum tarafından re’sen inceleme yapılır. Re’sen inceleme; ihale sürecinin şikayet tarihine kadar gerçekleşmiş kısmına ilişkin ve iddialardan bağımsız incelemeyi ifade eder.”

Şeklinde bir düzenleme varken bahse konu hüküm Kanunun yukarıda ifade edilen düzenlemelerine uygunluk sağlamak amacıyla;

“İtirazen şikayet başvurularında şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelemesi yapılır.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmelikte geçen “şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemler” den amaçlanın ise; şikayet konusunun ilgili olduğu aşama veya aşamalarda (ihale dokümanına veya teklif değerlendirme aşamasına) gerçekleşen ve şikayet konusuyla bağlantılı olan işlemlerin de mevzuata uygunluk ve özellikle eşit muamele ilkesinin gözetilip gözetilmediği noktalarından incelenmesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Böylece örneğin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki bir idari işleme itiraz eden isteklinin bu talebi yanında bu aşamada gerçekleşen aynı ve benzer nitelikli işlemlere bakılabilecek, ya da teklif değerlendirilmesine yönelik bir başvuruda bu başvuruyla ilgili ve başvurunun mevzuata uygun biçimde sonuçlandırılabilmesi için belirleyici olan önceki aşamalardaki işlemler de incelenebilecektir. Ancak bu amaç aşılarak, şikayete konu aşamanın dışında kalan ve şikayet konusuyla hiçbir bağlantısı bulunmayan işlemlerin de inceleme konusu yapılması ve 56 ncı madde çerçevesinde sonuçlandırılması hem Kanunun, hem de Yönetmeliğin bahse konu hükümlerine  aykırılık taşıyacak, dayanağını Kanundan almayan bir yetkinin kullanımı sonucunu doğuracaktır.

Kuşkusuz Kurum incelemeleri sırasında şikayet konuları dışında kalan hususlarda da mevzuata aykırılıklar veya suç teşkil eden fiiller tespit edebilecektir. Bu tür durumlarda iddiaların incelenmesi yönteminde olduğu gibi idaresine veya ilgili mercilere yazılması yeterli olacaktır.

Nitekim Kurum itirazen şikayet biçiminde başvuru konusu yapılmayan veya bu şekilde yapılmakla birlikte usulüne uygun olmayan başvurularda tespit ettiği aykırılıklar için, Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisini vermemekte, idaresine veya ilgili mercilere bildirilmesine karar vermektedir.

Bütün bu gerekçelerle itirazen şikayet konuları içerisinde yer almayan ve şikayetin yöneldiği aşamayla da Yönetmeliğin amaçladığı anlamda bağlantısı olmayan aykırılık tespitlerinin, iddiaların incelenmesi sonucunda verilen kararlarda olduğu gibi ilgili mercilere yazılması şeklinde sonuçlandırılması gerektiği düşüncesiyle kararın bahse konu gerekçe kısmına katılmıyorum. 

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

 

 

KARŞI OY

 

 

 

  Hernekadar  malzemeli yemek hizmet alımı işi ihalesine ilişkin olarak ilan ve idari şartnamede anahtar teknik personel olarak 1 adet diyetisyen istenilmiş ise de, sözkonusu bu düzenlemeye karşı süresinde herhangi bir itirazda bulunulmadığından doküman kesinleşmiş olmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın ihale ilanında ve idari şartnamede anahtar teknik personel olarak diyetisyen yerine gıda mühendisini teklif etmesi isteklinin teklifinin geçersiz sayılmasını gerektireceğinden konu hakkında düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği oyuyla, iptal kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                            H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                     Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul