En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-476
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :17
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-476
Şikayetçi:
 Gintem Katı Atık Yön. Loj. Kar. Nak. Araç Kir. Kur. San ve Tic A.Ş., Halkalı Merkz. Mah., Mahmut Bey Cad.,tekinler İş Merk., No:17/9 Küçükçekmece / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Alanya Belediyesi, Güllerpınarı Mah., İzzetazakoğlu Cad., No:58, 07400, Alanya / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 514
Başvuruya konu ihale:
 2006/162336 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Memurlarına Öğle Yemeği Verilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2007 tarih ve 08.00.69.0199/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Alanya Belediyesi’nce 04.12.2006 tarihinde Aç
ık İhale Usulü ile yapılan
“BelediyeMemurlar
ına Öğle Yemeği Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak Gintem
Kat
ı Atık Yön. Loj. Kar.Nak. Araç Kir. Kur. San ve Tic A.Ş.’nin 29.12.2006
tarihinde yapt
ığı şikayet başvurusunun,idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine,
ba
şvuru sahibinin 08.01.2007 tarih ve 514 sayıile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2006
tarihli dilekçe ile itirazen
şikayet başvurusundabulunduğu,İdare tarafından gönderilen
ihale i
şlem dosyasının incelenmesinden;İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları
tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemlegiderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından,
4734 say
ılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının i
ptaline,Karar verilmesinin uygun olaca
ğı hususlarına yer verilmiştir.


Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
23.11.2006 tarihinde
şartnamedeki maddeler hakkında şikayet dilekçesi verdikleri ancak
bu ba
şvuruya ait bir cevabın idare tarafından kendilerine gönderilmediği;
06.12.2006 tarihli kesinle
şen ihale kararı ile tekliflerinin değerlendirme dışı kaldığını öğrendikleri;
14.12.2006 tarihinde tekliflerinin geçersiz say
ılma gerekçesini idareden talep ettikleri,
15.12.2006 tarihinde tekliflerinin geçersiz say
ılma nedenlerinin idare tarafından kendilerine bildirildiği,
29.12.2006 tarihinde ise
şikayet başvurusunda bulundukları ancak bu şikayetin reddedildiği;
şartnamenin 7.4. maddesinde kartlı sistem ile “iş deneyim belgesi” istendiği,
firmalarının kartlı sistem ile değil kuponlu sistem ile yemek hizmeti verdiği,
bu nedenle ihaleye sunduklar
ı iş deneyim belgesinin kartlı değil
kuponlu yap
ılmış bir iş deneyim belgesi olduğu, tekliflerinin değerlendirmeye alınmama
gerekçelerinden biri olarak bu durumun olmas
ı gerektiği ancak idarenin gösterdiği
gerekçelerde bu sebebin gösterilmedi
ği; Kurumun 2006/UH.Z-923 sayılı kararında
sadece kartl
ı sistem ile yapılan işlerin benzer iş olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği
sonucunun ç
ıktığı, dolayısıyla bu karara göre yemek ihalelerin tek başına kartlı sistem olarak
ılamayacağı, firmalarının tekliflerinin geçersiz sayılmasının rekabeti engellediği, iddialarına yer verilmiştir.
A) Ba
şvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
Söz konusu ihalede, ba
şvuru sahibinin 14.11.2006 tarihinde doküman satın aldığı ve
23.11.2006 tarihli dilekçesi ile idari
şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş tanımı olarak yapılan
“isteklinin kamu ve özel sektörde yapmış olduğu kart karşılığındaki yemek hizmetine ait iş deneyim belgeleri” şeklindeki düzenlemenin Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı olduğu ve
rekabeti engelledi
ği iddiaları ile idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.
İstekli tarafından Kurum’a yapılan itirazen şikâyet dilekçesinde, dokümana yönelik
bu itirazlar
ına ait cevabın taraflarına ulaşmadığı bildirilmektedir. İhale dokümanında yapılan incelemede,
29.11.2006 tarihli bir yaz
ı ile dokümandaki benzer iş tanımının rekabeti engelleyici bir husus olarak değerlendirilemeyeceği şeklinde bir açıklama ile söz konusu şikâyet başvurusuna idare tarafından
cevap verildi
ği ve ihale sürecine devam edileceği hususunun belirtildiği görülmektedir.
Söz konusu cevap yaz
ısının iadeli taahhütlü olarak gönderildiğine dair el yazısıyla düşülmüş
bir notun olduğu görülse de Kurum’a gönderilen dosyada “posta alındıbelgesine rastlanmamıştır.
Bu durum idareye sorulmu
ş ve ilgili posta alındıları faks yoluyla idare tarafından Kurum’a gönderilmiştir.
Bu posta al
ındılarına göre, başvuru sahibi firmanın 04.12.2006 tarihinde söz konusu cevabı tebellüğ ettiği görülmektedir. Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde;
“Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz. Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir.
Günün 24 saatinde devaml
ılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara,
görevlerinin di
ğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.
hükmü ile, Aynı Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde; “Madde 4 - Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur
kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle kar
şılanır.
Ödenek da
ğıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır.
Yemek bedelinin bütçeden kar
şılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır...
”,
hükmü bulunmaktad
ır. Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı 2007 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Uygulama Tebli
ği’ndeki ek göstergelere göre, memurlardan en az
0,68 YTL ile 2,42 YTL aras
ında değişen tutarlarda günlük yemek bedeli alınacağı belirlenmiştir.
Söz konusu Tebli
ğ’de belirlenen bu tutarlar üzerinden, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının personelden alınacağı anlaşılmaktadır.Söz konusu ihalenin yaklaşık maliyet hesabı yapılırken,
idarenin Otelciler-Pansiyoncular- Lokantac
ılar-Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanlığı’na
yazd
ığı 18.10.2006 tarihli yazıda, personele verilecek öğle yemeği ile ilgili olarak,
idare taraf
ından hazırlanan listedeki yemeklerin maliyetlerinin sorulduğu görülmüştür.
Ad
ı geçen Oda’nın Belediye Başkanlığı’na verdiği 26.10.2006 tarihli cevap yazısında,
idare taraf
ından verilen listedeki yemeklerin fiyatının 26,50 YTL olarak tespit edildiği belirlenmiştir.
İhale işlem dosyasında yapılan incelemede idare tarafından yaklaşık maliyet ilgili araştırmada
fiyat sorulan tek yerin ilgili Oda oldu
ğu görülmüştür.İdarece yapılan yaklaşık maliyet cetvelinde,
bir ö
ğün öğle yemeği için tespit edilen tutarın 13,25 YTL olduğu görülmüştür. Aynı belgede adı geçen
Oda taraf
ından verilen yemek bedelinden bahsedilmişse de Oda tarafından belirlenen bu tutarın
idarece nas
ıl bir yöntemle değerlendirildiği ve yaklaşık maliyet hesabında kullanılan kriterler anlaşılamamıştır.
Yemek çekinin (veya kart
ının), bir işyerinde çalışan personelin yemek ihtiyacının işyeri dışında,
nakit para yerine üzerinde de
ğeri yazılı bulunan ve bu değer üzerinde hamiline para ödemeksizin,
sisteme üye i
şyerlerinde yemek hizmetinden yararlanma olanağı veren ve yalnızca yemek ve
tüketime haz
ır gıda hizmeti satın alınabilen kart, kupon ya da çekler olduğu anlaşılmaktadır
(06-36/465-127 say
ılı Rekabet Kurumu kararından…). Yemek çeki-akıllı kart veya diğer bir ifadeyle
“para temsili araçlarla müşterilere tüketime hazır gıda temini sistemine” göre,
yemek çeki hizmeti veren firmalar, yemek çeki isteyen mü
şteriler ile “hizmet satış sözleşmesi”
imzalamakta; yemek çeki firması, almış olduğu kullanıcı sayısına bağlı siparişe göre yemek
çeklerini haz
ırlamakta ve müşteriye göndermekte; yemek çekini-kartını kullanacak olanlar ise
bu kuponlar
ın veya kartın geçtiği tüm üye işyerlerinde istedikleri miktarda ve dilediği menüde yemek tüketme olanağına sahip olmaktadırlar (04-74/1084-270 sayılı Rekabet Kurumu kararından…).Yemek çeki yerine kullanılabilen akıllı kartlar için ise hizmeti sağlayan firma tarafından anlaşmalı gıda hizmeti sağlayan
i
şyerlerine kurulan pos cihazına ihtiyaç duyulmaktadır.Bu tespitler çerçevesinde teknik şartnameye
bak
ıldığında; söz konusu şartnamenin 2 nci maddesinde “Uygulama ve kullanım kolaylığı ısından
seçeneklerin ço
ğalması memur lehine olduğundan sadece kartlı sisteme göre örgütlenmiş firmalar
ihaleye kat
ılabilir.”
, düzenlemesi vardır. Para temsili araçların (kupon veya akıllı kart) kullanım mantığı
yukarıda anlatıldığı şekliyle aynı olduğundan, idare tarafından ihalenin neden sadece kartlı sisteme
göre örgütlenmi
ş firmalarla sınırlandırıldığı anlaşılamamıştır.Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde,
bir memur için al
ınacak yemek miktarı ve türü bir liste halinde verilmekte, arkasından 6 ncı maddede
“Yemekler, Belediyemiz Asfalt Şantiyesinde bulunan yemek servis yerinde verilebileceği gibi
ayr
ıca, iş ve zaman kaybına meydan vermemek için Belediye hizmet binasına yakın anlaşmalı
yerlerden de yararlanabilir.”
, düzenlemesi, aynı şartnamenin 1 inci maddesinde “Yüklenici, Alanya şehir merkezinde asgari 20 işletme ile anlaşarak pos makinesi bağlı ve kullanmaya hazır olduğunu gösterir sözleşmeyi ibraz etmek zorundadır. Aksi halde teklif değerlendirilmeden iade edilecektir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.Söz konusu ihaleye ait ilânda, ihalenin adı “Öğle yemeği verilme hizmeti (33.516 öğün)”olarak, idari şartnamenin 2 nci maddesinde ise “133 adet memur 252 gün (33.156 öğün) yemek verilmesi”, olarak geçmektedir. Aynı şartnamenin benzer iş tanımında ise İsteklinin kamu ve özel sektörde yapmış olduğu kart karşılığındaki yemek hizmetine ait iş deneyim belgeleri değerlendirilecektir.”, düzenlemesi mevcuttur.
Yukar
ıda belirtilen teknik şartname ve idari şartnamedeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde,
ihaleye teklif veren firmalar
ın yemek verilmesi-servisi hizmeti mi sağlayacağı, yoksa Belediye’de
çal
ışan memurlara yemek çeki-kartı sağlayarak söz konusu çalışanların yemek ihtiyaçlarını kendilerinin mi karşılayacağı konusunda belirsizlik oluşmaktadır.Eğer ihale konusu iş, çalışanlara para temsili araçlar
sa
ğlayarak yemek ihtiyacının karşılanması hizmeti ise, teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde bir memur
için al
ınacak öğle yemeği miktarı ve türünün yüklenici tarafından nasıl karşılanacağı anlaşılamamıştır. Çünkü,isteklilerce sunulan gıda hizmeti veren 20 işyeri sahibi ile yapılan sözleşmelerde, söz konusu
i
şyerlerinin farklı kategorilerde gıda ürünleri sağladığı ve bu işyerlerinin hepsinin teknik şartnamede
istenen yemek çe
şitlerini sağlayamayabileceği görülmektedir. Ayrıca, idare tarafından yemek listesinin
verilmesi, yukar
ıda da anlatıldığı gibi, kullanıcıların istedikleri yemek türünü seçmelerine imkân sağlayan
para temsili araçlarla verilen yemek hizmeti sistemi anlay
ışı ile çelişmektedir. İsteklilerin teklif
dosyalar
ı incelendiğinde tespit edilen bir diğer unsur ise, ihaleye akıllı kart sistemi olarak teklif veren
ihale üzerinde kalan firman
ın sözleşme yaptığı kimi işyerleri ile ihaleye yemek çeki sistemi olarak teklif veren
ba
şvuru sahibinin sözleşme yaptığı bazı işyerlerinin (Örneğin: AYS Alanya Gıda, Tirit Restaurant,
Alanya Yemek, A
şkana Ev Yemekleri, Sahan Restaurant, Gözde Çeşnici Restaurant, Mini Mutfak)
ayn
ı olmasıdır. Bu durumda, teknik şartnamenin 2 nci maddesinde belirlenen
“Uygulama ve kullanım kolaylığı ısından seçeneklerin çoğalması memur lehine olduğundan
sadece kartl
ı sisteme göre örgütlenmiş firmalar ihaleye katılabilir.”
, düzenlemesine göre çalışanlar
için benzer seçenekleri yemek çeki sistemi ile teklif veren firman
ın da sağladığı görüldüğünden,
yemek çeki ve ak
ıllı kart sistemlerinin, gıda hizmet sağlayan işyeri seçeneği ve kullanım açısından
benzer imkanlar
ı sunduğu sonucuna varılmıştır.B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin
kamu ihale mevzuat
ına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin
inceleme ve hukuki de
ğerlendirme aşağıda yapılmıştır:1) Teknik şartnamenin 1 nci maddesinde
“Yüklenici, Alanya şehir merkezinde asgari 20 işletme ile anlaşarak pos makinesi bağlı ve
kullanmaya haz
ır olduğunu gösterir sözleşmeyi ibraz etmek zorundadır. Aksi halde teklif
de
ğerlendirilmeden iade edilecektir.”
, düzenlemesi mevcuttur. İdarenin, başvuru sahibi
firman
ın teklifini, 04.12.2006 tarihli Değerlendirme Sonucu Tutanağı’ndaki “Teknik şartname
1. maddesine göre pos cihaz
ı seri numaraları olmadığı için”
gerekçesi ile değerlendirme dışı bıraktığı görülmüştür. Ancak, ihaleye teklif veren firmalardan Accor A.Ş.’nin, teklif şartnamede isteklilerden
20 i
şletme ile yapılmış sözleşme istenmesine rağmen, akıllı kart geçen yerlerdeki pos makinelerine ait
seri numaralar
ını içeren bir belgeyi idareye sunduğu, ancak ihale dokümanında bu istekli tarafından 20 işyeri ile yapılmış sözleşmelere rastlanmamasına karşın, idarenin, bu isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmadığı görülmüştür.
2 ) Teknik
şartnamenin 5 inci maddesinde; “Müteahhit firma öğle yemeği için teklif ettiği fiyat kadar her memurun kartına yükleme yapacak, bu miktar üzerinden Belediye’ye düzenlenecek fatura üzerinden tenzilat yapılacaktır.”, düzenlemesi mevcuttur.İsteklilerce sunulan teklif cetvelleri incelendiğinde,
idarece belirlenen ö
ğün miktarı ile birim fiyatın çarpılması sonucunda çıkan tutarın “Personel Kartlarına
Yüklenecek Tutar” olarak belirlendi
ği, ancak teklif cetvelinde “Belediye’ye Kesilecek Fatura Tutarı
olarak yeni bir sütun açıldığı ve tenzilat yapılmış tutarın bu sütuna yazıldığı görülmüştür. Ancak kamu ihale mevzuatında bu tür bir uygulama olmadığından, hangi toplam tutarın birim fiyatının kabul edileceği hususu anlaşılamamıştır.Sonuç olarak; söz konusu ihaledeki mevzuata aykırılıklar sebebiyle ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.ıklanan nedenlerle;İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun
56 nc
ı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,
Oybirli
ği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul