• Karar No: 2007/UH.Z-477
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :18
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-477
Şikayetçi:
 Güncel Grup Temiz. Güv. Yemekç. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Mahmudiye Mah., Hastane Cad., Güney İşhanı, No:102, K:2, İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Batalhöyük Mevkii, Polis Evi Yanı, Şehitkamil / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2007 / 214
Başvuruya konu ihale:
 2006/166830 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2007 tarih ve 08.00.35.0199/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            75. Yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nce 08.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Güncel Grup Temiz. Güv. Yemekç. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.01.2007 tarih ve 214 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 08.12.2006 tarihinde yapılan ihale için aynı tarihte doküman satın aldıkları, söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin “işin yapılma yeri” alt başlığının 2. maddesinde “Günlük en az 2000 (iki bin) yemek üretim kapasitesine sahip mutfağı olacaktır”, düzenlemesi ile 3. maddesinde, yemek üretiminin yapılacağı firma mutfağının sahip olması gereken fiziki özelliklerin belirlendiği bir düzenlemenin yapıldığı, ancak ihale ilanında teknik şartnamede belirtilmiş olan 2000 yemek üretimi kapasitesine sahip ve 3. maddede belirtilen özelliklere sahip bir mutfaktan bahsedilmediği, şartnameyi satın aldıklarında böyle bir düzenleme karşılaştıkları için bu durumun ihaleye katılmalarını engellediği; ayrıca teknik şartnamenin “Yemek Çeşitleri” alt başlığının 11 maddesinde “yemeklerin ve yemeklerde kullanılan gıda maddelerinin kişi başına düşen gramaj listeleri şartname ekinde sunulan listelerde belirtilmiştir…”, denilmesine rağmen şartnamenin hiçbir yerinde gramajlara rastlamadıkları, maliyet hesaplarındaki en önemli kriterin gramajlar olduğu ve bu şartnamede bu unsurun bulunmaması sebebiyle teklif vermenin olanaksız olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiası, teknik şartnamenin “İşin yapılma yeri” kısmının 2. maddesinde “Günlük en az 2000 (iki bin) yemek üretim kapasitesine sahip mutfağı olacaktır” koşulunun bulunduğu, ancak ihale ilânında bu yönde bir düzenlemenin yapılmadığı, ayrıca idare tarafından istenen günlük öğün sayısının 480 adet/gün olduğu ve teknik şartnamede istenen 2000 öğün/gün kapasitesinin rekabeti engellediği hakkındadır. 

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2. maddesinin (c) bendinde, ihale konusu işin fiziki miktarı ve türü ile ilgili olarak; “100.000 Normal Yemek, 60.000 Kahvaltı, 15.000 Diyet Yemek”, düzenlemesinin yapıldığı görülmektedir. İdari şartnamenin 49.2. maddesine göre, işin süresi 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 365 günden oluşmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 2. maddesinde “Günlük en az 2000 (iki bin) yemek üretim kapasitesine sahip mutfağı olacaktır.”, düzenlemesinin yapıldığı görülmektedir.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları”, başlıklı 10. maddesinde; “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

…b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

…3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

…6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler…

...İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…”, hükmü mevcuttur. 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44. maddesinde “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün VIII/A maddesinde; “isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla istenecek yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde idarece aranacak olan yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.”, düzenlemesi vardır.

 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri ışığında, idare, ihale dokümanında üretim kapasitesi ile ilgili herhangi bir belge istememesine rağmen, mutfağın üretim kapasitesi ile ilgili olarak teknik şartnamede yapılan söz konusu düzenlemenin bir yeterlik kriteri olarak değerlendirilmesi ve dolayısıyla yeterlik kriteri olarak belirlenen bir hususa ihale ilânında yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.   

 

Teklifte kullanılacak kalemler için teklif cetveline bakıldığında, ihale dokümanındaki teklif cetveli örneğinin idare tarafından doldurulmuş olması gerekmesine rağmen boş olarak isteklilere verildiği görülmesine rağmen ihaleye teklif veren bütün isteklilerin teklif cetvellerindeki kalemlerde bulunan miktarları idari şartnamede belirlenen miktarlara uygun olarak doldurdukları belirlenmiştir. İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendine göre; normal yemek, diyet yemek ve kahvaltıya ait öğün miktarlarının toplamının 100.000+60.000+15.000=175.000 (öğün/yıl) olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bir günlük toplam öğün miktarının 175.000/365=480 (öğün/gün) olduğu sonucuna varılmaktadır. Yılın her günü hastanede aynı miktarda öğün sayısının tüketilmeyebileceği varsayılsa bile hastanenin şart koştuğu 2000 (öğün/gün) kapasitesinin idarenin ihtiyacının çok üzerinde olduğu anlaşıldığından, bu durumun rekabeti kısıtladığı sonucuna varılmıştır. Çünkü, idare tarafından hazırlanan teknik şartnamenin “Bir aylık tahmini normal yemek, kahvaltı, diyet yemeği kumanya sayıları” başlıklı kısmında, idarenin de hastanede tüketilecek öğün sayısında oluşabilecek dalgalanmayı dikkate almadığı ve bir yıl için öngördüğü öğün miktarlarının 12’de 1’nin aylık kumanya sayısı olarak belirlendiği görülmekte ve günlük 480 öğüne tekabül eden miktarı kabul ettiği görülmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda, günde 480 öğün yemek üretecek bir istekliden, Gaziantep Büyükşehir İl sınırları içinde, 2000 (öğün/gün) kapasitesini haiz bir mutfağa sahip olmasının-kurmasının-kiralamasının istenmesinin rekabeti daralttığı sonucuna varıldığından, isteklinin bu yöndeki iddiası uygun bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiası; yemek maliyeti hesabındaki en önemli öğenin gramajlar olduğu ve bu hususun ihale dokümanında belirlenmediği hakkındadır. 

 

Teknik şartnamenin “Yemek Yapımında Kullanılacak Maddeler” başlıklı kısmının 5. maddesinde “Hastane idaresince kurulan komisyon tarafından gerektiğinde müteahhit firma tarafından bulunan yiyecek maddeleri kazana girmeden veya hazır hale getirilmeden önce iaşe edilecek kişi sayısı ve ekteki şartnamede belirtilen gramajlara göre kontrol edilecektir. Gramaj kontrol işlemi gerek görüldüğü taktirde  dağıtılan porsiyonlardan yapılır.”, düzenlemesi ile aynı şartnamenin “Yemek Çeşitleri” başlıklı kısmının 11. maddesinde “Yemeklerin ve yemeklerde kullanılan gıda maddelerinin kişi başına düşen gramaj listeleri şartname ekinde sunulan listelerde (ek liste 1 ve
2 ) belirtilmiştir. Müteahhit firma bu listede belirtilen gramajlara uyacaktır…”
, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, teknik şartnamede belirtilen gramaj listelerinin bulunduğu ek listeye rastlanmamıştır. Yemek ihalesinde verilecek tekliflerin hazırlanmasında, öğünlerde kullanılacak malzemelere ait gramajların yemeğin maliyetini etkilediği sonucuna varıldığından ve isteklilerin yemeklerde kullanacağı ürünlerin miktarları belirli olmadığından, gramajlara ait listelerin bulunmaması nedeniyle idarenin söz konusu ürünleri hangi gramaja göre kontrol edeceği hususu anlaşılamadığından, şikâyetçi firmanın bu iddiası yerinde görülmüştür.

 

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin itirazının ihale dokümanına karşı yapıldığı göz önüne alındığında, teknik şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen bir hususa ilânda yer verilmemesi;  ihale dokümanında gramaj listesi olduğu belirtilmesine rağmen isteklilere verilen ihale dokümanının bu listeyi ihtiva etmemesi ve gramaj listesinin maliyeti etkileyen bir kalem olması; kamu ihale mevzuatına göre teklif cetvelindeki kalemlerin idare tarafından doldurulması gerekirken dokümanda yer alan teklif cetvelinin idare tarafından boş bırakılmış olması nedeniyle ve yemek üretiminin yapılacağı mutfağın üretim kapasitesinin, idare tarafından günlük ihtiyacın çok üzerinde belirlenerek rekabetin kısıtlandığı anlaşıldığından, ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul