• Karar No: 2007/UH.Z-478
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :20
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-478
Şikayetçi:
 Salt Beton Parke İnş. Taah. Temz. Turz. Gıda Tarım Hayv. Matb. San. ve Tic. Ltd. Şti. Banka Sokak Yeğenoğlu Apt. K 5 D 5 KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 Taşköprü Devlet Hastanesi Baştabipliği 37400 Taşköprü/KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2007 / 233
Başvuruya konu ihale:
 2006/167347 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Genel Temizlik ve İlaçlama İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2007 tarih ve 08.00.36.0041/2007-01E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Taşköprü Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Genel Temizlik ve İlaçalma İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Salt Beton Parke İnş. Taah. Temz. Turz. Gıda Tarım Hayv. Matb. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet  başvurusunun, idarenin  20.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.01.2007 tarih ve 233 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Tekliflerinin TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin teklifle birlikte sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Kamu İhale Genel Tebliğinde bu belgenin istenilmeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldığı dikkate alınarak tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği,

 

            2) Ayrıca, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında teklif bedelinin aşırı düşük olduğu hususuna yer verildiği, oysa  4734 sayılı Kanuna göre teklif bileşenleri hakkında açıklama istenilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı  VIII.L maddesinin on üçüncü fıkrasında “ ….idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale ilanının 4.3.4 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddelerinde teklifle birlikte sunulması zorunlu kılınan kalite ve standarda ilişkin belgeler arasında “ İsteklinin temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeterlik Belgesi ISO 9001 kalite belgesi” nin sayıldığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemede sayılan iki belgenin arasında herhangi bir imla işareti veya belgelerden herhangi birinin sunulması halinde yeterli görüleceğine ilişkin herhangi bir ifade konulmamıştır. Ayrıca söz konusu belgelerin birbirini ikame edecek belgeler olmadığı dikkate alındığında idari şartnamede yapılan söz konusu düzenleme uyarınca isteklilerce her iki belgenin de sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Ancak, idare bünyesinde gerçekleştirilecek şikayete konu genel temizlik ve ilaçlama ihalesinde TSE Hizmet Yeterlik Belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve mevzuata aykırı olarak istenilen söz konusu belgenin, ihale ilanında yeterlik belgeleri arasında sayılması nedeniyle katılımı kısıtlayıcı sonuç doğuracağı açıktır.  

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; İhale komisyon kararında şikayetçinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu yönünde bir tespit bulunmadığı halde 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan bildirimde bu hususa yer verildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği; “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde ihale komisyonunun, verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümler çerçevesinde; 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirme dışı bırakılması gereken bir teklifin, Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük olup olmadığı yönünde herhangi bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

İhale komisyonunca, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre geçerli ve 38 inci maddeye göre aşırı düşük olduğu belirlenen tekliflerin, maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istenilerek isteklilerce yapılan açıklama ve sunulan belgelerin yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Şikayetçinin teklif bileşenleri hakkında açıklama istenilmeksizin, aşırı düşük teklif olduğu yönünde değerlendirme yapılarak bu hususun isteklinin teklifinin uygun görülmeme gerekçeleri arasında bildirilmesinde veya teklifin ihale dışı bırakılmasında mevzuatta belirlenen usule uyarlık bulunmamakta ise de; şikayete konu ihalede tespit edilen diğer mevzuata aykırılıklar nedeniyle bu hususta düzeltici işlem belirlenmesine gerek görülmemiştir.

            B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda;

 

Şikayete konu ihalede şikayetçinin teklifin asgari işçilik maliyetini karşılayıp karşılamadığına ilişkin değerlendirme yapılabilmesi için, öncelikle asgari işçilik maliyetinin tespit edilmesinin gerekli olduğu açıktır.

 

Teklif fiyatında dahil masrafların düzenlendiği idari şartnamenin 26 ncı maddesinde; birer takım yazlık ve kışlık olmak üzere toplam iki takım iş elbisesi, yine yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 2 çift ayakkabı ile 1 çift çizmenin yüklenici tarafından ayni olarak verileceği, idarece verilecek işçi yemeği ile yol için bedel öngörülmeyeceği, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının %2 olarak alınacağı belirtilmiştir.

 

Aynı idari şartnamede, sözleşmenin 6 personelle 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 12 ay süre ile yürütüleceğine ilişkin düzenleme yapıldığı  tespit edilmiştir.

 

İhale ilanının 21.11.2006 tarihinde yayımlandığı ve bu tarihte yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğine göre resmi tatil ve bayram günleri ve çalıştırılacak işçi sayısının belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, teknik şartnamenin 8.5 inci maddesinde “Resmi ve dini bayramlar ile kahvaltı ve yemek sırasında temizlik hizmetleri aksatılamaz. Resmi tatil ve dini bayram tatillerinde çalışma düzenini ve saatleri idare bildirecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemelere göre asgari işçilik maliyeti (resmi tatil ve bayram günleri ödenecek ilave ücret, giyim bedeli hariç, % 3 sözleşme gideri dahil) 48.042,33 YTL hesaplanmıştır.

 

Bu hesaba giyim ile teknik şartnamede hizmetin ifasında kullanılacağı belirtilen sarf malzemesi ile ekipman giderlerinin de dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalara göre; şikayetçinin teklif bedelinin 55.000 YTL olduğu ve bu tutarın, asgari  işçilik maliyetinden (resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ücret hariç) fazla olmakla birlikte giyim ve temizlik malzemesi için idarece yaklaşık maliyet hesabında öngörülen bedellere göre hesaplanan maliyet tutarından düşük  olduğu belirlenmiştir.

 

Ancak, şikayetçinin teklif bileşenlerinin maliyetine ilişkin açıklama istenilmediğinden teklifin aşırı düşük olup olmadığının bu aşamada tespit edilmesi mümkün değildir.

 

Diğer yandan, yukarıda yapılan hesaplamada resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ücret dikkate alınmamıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde;

 

“…

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.


16 –     İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Tebliğin söz konusu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; resmi tatil ve bayram günlerinin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde teklif fiyata dahil edilmesi; bunun temini için bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının  ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, teknik şartnamenin 8.5 inci maddesinde yapılan düzenlemede ihale konusu hizmetin resmi tatil ve bayram günlerinde aksatılmayacağına ilişkin hüküm konulmuş olmakla birlikte çalışılacak gün ve personel sayısına ilişkin bir belirleme yapılmadığından anılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin bahse konu hükümlerini karşılamadığı aşikardır.

 

Bunun yanında, ihale dokümanında sözleşme süresince resmi tatil ve bayram günü sayısı ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının belirlenmemesi ve bu günlerde çalışacak işçi sayısının ve ödenecek ilave ücretin vardiya programına göre değişiklik göstereceği dikkate alındığında mevcut verilerle resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ücretin, dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin net olarak hesaplanmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanması kararı alınmadan, şikayetin idarece 20.12.2006 tarihli işlemle reddinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 29.12.2006 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale dokümanında yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen düzenlemeler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin (I/A-2) maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir.”

Hükmü bulunmaktadır.

İncelenen ihalede, istekli, ihaleye teklif verdikten sonraki bir tarihte, ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak belirlenen “TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi” istenilemeyeceğine yönelik şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Tebliğ hükümleri uyarınca, usulüne uygun biçimde şikayet konusu yapılmayan bahse konu hususun itirazen şikayet yoluyla incelenmesi mümkün bulunmadığından, iptal sebepleri arasında sayılmaması ve iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle kararın bu kısmına ilişkin gerekçeye katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul