En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-48
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,08.01.2007 tarih ve 2007/UH.Z-48 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 12.02.2007 tarih, 2007/UH.Z-489 olmuştur.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :61
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-48
Şikayetçi:
 Sezen Yavuz Lpg Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Nusrat Haluk Öztrak, Atatürk Bulvarı Nu 71/33 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 1374 Sokak Nu 11 35210 Alsancak Konak/İzmir
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2006 / 41175
Başvuruya konu ihale:
 2006/136136 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemine Veri Giriş” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.12.2006 tarih ve 08.17.92.0130/2007-78E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nce 07.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemine Veri Giriş” ihalesine ilişkin olarak Sezen Yavuz  Lpg Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Nusrat Haluk Öztrak’ın 30.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.12.2006 tarih ve 41175 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Belirlenen aykırılıklar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve kendilerinden düşük teklif veren diğer isteklilerin teklif ettiği miktarların aşırı düşük olduğu, bu nedenle ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Giyim gideri hariç olmak üzere, idari şartnamenin 26, 56, 57, 58 inci maddeleri ile teknik şartnamenin 10 uncu maddesi dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda, ihale konusu işin asgari işçilik maliyetinin 1.027.308,59 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Aldemirler Tem. Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptığı açıklama incelendiğinde; anılan isteklinin teklif miktarının, asgari işçilik maliyetinin 331,44 fazlasıyla 1.027.640,03 YTL tutarında olduğu, söz konusu isteklinin ayni olarak karşılanacak giyim bedeli için 900 YTL öngördüğü, bu tutar anılan isteklinin teklif miktarından düşüldüğünde kalan tutarın asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı görülmüştür. Bu durumun, idari şartnamenin 2 nci maddesinde çalıştırılacak personel sayısının “120 veri giriş personeli + 1 şef” olarak gösterilmesine rağmen, anılan isteklinin söz konusu 1 şef için giyim ve yol gideri öngörmemiş olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. İdari şartnamede bu yönde hareket edilmesine dayanak gösterilecek bir düzenlemenin ise bulunmadığı görülmüştür.

 

Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklifinin idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibinden düşük teklif veren ve idarece teklifleri geçerli kabul edilen isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde;

 

Özlem Temiz. Lojistik Özel Sağ. Hizm. İlaç. Bil. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin giyim bedeli olarak (kişi başına 25 YTL) toplam 3.025 YTL öngördüğü, bu tutara ilişkin belge de sunduğu, aynı isteklinin idari şartnamede öngörülen orta mesafeli bilet ücretinin (1,10 YTL) KDV indirilmiş tutarı olan aylık 48,47 YTL’ yi kişi başı yol gideri olarak açıkladığı, yapılan açıklamaların birbiriyle ve mevzuatla uyumlu olduğu, dolayısıyla adı geçen isteklinin açıklamalarının uygun kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

 

Birim Bilg. Tekn. Tic. A.Ş.’ nin ise; giyim bedeline ilişkin herhangi bir miktar öngörmediği, giyecek eşyasının stoklarında bulunduğunu beyan ettiği görülmüştür. Yaptığı açıklama mevzuata uygun olmayan anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Doğan Sosy. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin de; giyim bedeline ilişkin açıklamasında, yol giderinin kişi başına aylık 57,20 YTL’den hesaplandığı, giyecek gideri karşılanacak personel sayısının 120 olarak hesaplandığı, sunulan proforma faturanın da 120 kişi için düzenlenmiş olduğu, oysa çalıştırılacak toplam personel sayısının (şef dahil) 121 olduğu, dolayısıyla, anılan isteklinin giyim bedeline ilişkin olarak kişi başı 8 YTL toplam 960 YTL öngörmesinin hatalı olduğu, dolayısıyla, anılan istekli tarafından yapılan açıklamanın yeterli olmadığı belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan Aldemirler Tem. Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin, Birim Bilg. Tekn. Tic. A.Ş.’ nin ve Doğan Sosy. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, idarece bu tekliflerin geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “hastane bilgi sistemine veri giriş hizmeti” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine hastanede 121  personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

      Adnan ZENGİN                                                       Bilal KARACA                                                 

                     Kurul Üyesi                                                             Kurul Üyesi

KARŞI OY

 

Karara konu ihalede, idarece aşırı düşük teklifler tespit edilmiş olup; açıklaması yeterli görülen en düşük teklif üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu işin yapılacak nakdi ödemeler dikkate alındığında (ayni olarak verilmesi öngörülen giyim gideri hariç) asgari işçilik maliyetinin 1.027.308,59YTL, ihale üzerinde bırakılan firma teklifinin ise söz konusu tutarın 331,44YTL fazlasıyla 1.027.640,03YTL olduğu anlaşılmaktadır. Çoğunluk görüşü her ne kadar firma tarafından yapılan açıklamada, giyim malzemeleri için 900YTL tutarında kaynak ayrılması sonucunda kalan tutar ile işçilik maliyetinin karşılanamadığı, bu nedenle teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği şeklinde ise de; ihalenin götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapıldığı ve toplam tutar olarak teklifin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu dikkate alındığında, idare tarafından bu teklifin aşırı düşük olarak nitelendirilmeyip ihalenin üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.    

 

                  

                                                                                                       Muzaffer EREN

                                                                                                                 Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul