En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-480
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :23
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-480
Şikayetçi:
 Erdağ Sosyal Hiz. İnş. Tem. Taah. Turz. Gıd. Otom. Mak. Peyz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ayten Sokak Nu:27/8 Mebusevleri-Tandoğan /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi (TÜLOMSAŞ) Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2007 / 261
Başvuruya konu ihale:
 2006/152348 İhale Kayıt Numaralı “Şirket Binalarının Temizlik İşleri ile Odacılık, Evrak Dağıtımı, Garsoniye ve Servis Hizmet İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.00.45.0041/2007-02E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi’nce 14.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şirket Binalarının Temizlik İşleri ile Odacılık, Evrak Dağıtımı, Garsoniye ve Servis Hizmet İşleri” ihalesine ilişkin olarak Erdağ Sosyal Hiz. İnş. Tem. Taah. Turz. Gıd. Otom. Mak. Peyz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.01.2007 tarih ve 261 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; Şikayetçinin 4734 Sayılı Kanunun 38 inci maddesine uyarınca maliyet bileşenlerine ilişkin sunduğu belgeler dikkate alınarak teklifin değerlendirmeye alınmasının 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine Karar verilmesinin uygun olacağı

 

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmalarının teklifinin ihale komisyonuca aşırı düşük teklif olarak belirlenerek teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenildiği, firmalarınca maliyet bileşenleri için öngörülen bedellerin belgelendirmek suretiyle açıklandığı, bu durumda ihalenin firmaları üzerine bırakılması gerekirken daha yüksek teklif veren firma üzerinde bırakıldığı, ihale komisyonunca alınan kararın mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; personelin yemek, yol ve giyim giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu, ayda 26 gün üzerinden yol ve yemek verileceği, yemek için brüt  3,25 YTL, yol bedeli için brüt 3,00 YTL nakdi ödeme yapılacağı ve bu bedellerin ücret bordrosunda gösterileceği;  teknik şartnamede sayı ve özellikleri belirtilen giyimin yüklenici tarafından ayni olarak verileceği; 26.5 inci maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 2 alınacağı belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin fiziki miktarı ve türü “04.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 12 Ay (362 gün) süreli, 35 kişi ile TÜLOMSAŞ Genel Müdürlük Binası, Misafirhane ve Sosyal Tesislerin temizlik işleri ile odacılık, evrak dağıtımı, garsoniye ve servis hizmet işleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Teknik şartnamede yüklenici tarafından karşılanacak giyim ve temizlik sarf malzemesi/ekipmana ilişkin düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Şikayete konu ihalenin ilanı 17.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanmış olup tekliflerin değerlendirilmesinde bu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri dikkate alınmıştır.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol, yemek ve işçilik ücretleri esas alınarak %2 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti (işin 04.01.2007 tarihinde başlayacağı dikkate alınarak 28 gün ve 11 aylık) 357.856,80 YTL bulunmuştur.

 

İhale komisyonunca yaklaşık maliyet hesabında ayni olarak karşılanacak zorunlu giderler için öngörülen bedellerle idari şartnamenin 26 ncı maddesinde nakdi olarak ödenmesi öngörülen giderler dikkate alınarak hesaplanan asgari maliyet tutarından düşük teklif veren ve şikayetçinin de aralarında bulunduğu 6 istekliden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenildiği belirlenmiştir.

 

Şikayetçinin teklifinin 359.900,00 YTL bedelle üçüncü sırada yer aldığı ve teklif bileşenlerine ilişkin açıklamada; giyim için 28 adet iş önlüğüne 3,50 YTL/adet birim fiyatla 98.00 YTL, 7 adet takım elbise (Ceket, Pantolon, Gömlek ve Kravat) için 25,00 YTL/takım birim fiyatla 175,00 YTL olmak üzere giyim için toplam 273,00 YTL , teknik şartnamede belirlenen temizlik sarf malzemesi için 1.289,40 YTL ve temizlik ekipmanı için 147,05 YTL olmak üzere malzeme/ekipman için toplam 1.436,45 YTL bedel öngörüldüğü ve söz konusu malzemelerin öngörülen bedellerle temin edilebileceğine ilişkin Serena Tem. San. ve Tic.  Ltd. Şti.’nden alınan 06.11.2006 tarihli üç adet proforma faturanın sunulduğu; ihale komisyonunca, şikayetçi tarafından malzemeler için öngörülen maliyetlere ilişkin olarak sunulan proforma faturalarda yer alan bedellerin yaklaşık maliyet hesabında idarece öngörülen bedellerden çok düşük olduğu gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı  tespit edilmiştir

 

Şikayetçi tarafından teklifin maliyet bileşenlerine ilişkin olarak sunulan belgelerde öngörülen bedeller dikkate alınarak yapılan hesaplamada; şikayetçinin asgari maliyetinin 359.571,71 YTL olduğu ve teklif bedelinin asgari maliyetten 328,29 YTL fazla olduğu ve bu tutarın firma karı olarak öngörüldüğü belirlenmiştir.

 

Ancak, ihale komisyonunca şikayetçi tarafından sunulan belgelerde öngörülen bedellerin piyasa rayiçlerine göre çok düşük olduğu, 2160 kg. çamaşır suyunun toplam 129,60 YTL, 1020 kg. toz deterjanın toplam 81,60 YTL’ye temin edilemeyeceği  değerlendirmesiyle şikayetçinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği anlaşılmış olup söz konusu işlemde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhale konusu iş temizlik hizmetleri yanında; odacılık, evrak dağıtımı, garsoniye ve servis hizmetleri olarak belirlenmesine karşın, benzer iş olarak sadece temizlik hizmetlerinin kabul edileceği şeklinde belirleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu belirleme nedeniyle odacılık, evrak dağıtımı, garsoniye ve servis hizmetleri işlerinden herhangi birine ilişkin iş deneyim belgesi bulunan firmalar ihaleye katılamayacaklardır.

Bu durum, 4734 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesinde yer verilen eşit muamele ve rekabet başta olmak üzere “Temel İlkeler” e açıkça aykırılık arzetmektedir.

Belirtilen gerekçe ile Kamu İhale Kanununun 56 ncı Maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği oyuyla şikayetin uygun bulunmadığı yönünde oluşan karara katılmıyoruz.

 

 

                   

                            Bilal KARACA                                          Muzaffer EREN

                                     Üye                                                              Üye

           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul