• Karar No: 2007/UH.Z-481
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :28
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-481
Şikayetçi:
 Gintem Katı Atık Yön. Lojs. Kargo Nak. Araç. Kir. Kurt. Hizm. Rest. San. ve Tic. A.Ş., Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Cad.Tekinler İş Merkezi 17/9 Küçükçekmece/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Yıldırım Belediye Başkanlığı, Şükraniye Mh. 16309 Yıldırım/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 604
Başvuruya konu ihale:
 2006/160129 İhale Kayıt Numaralı “Belediyede Çalışan Kadrolu Personele 12 Ay Süre İle Öğle Yemeği Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2007 tarih ve 08.00.86.0168/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yıldırım Belediye Başkanlığı’nca 15.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediyede Çalışan Kadrolu Personele 12 Ay Süre İle Öğle Yemeği Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Gintem Katı Atık Yön. Lojs. Kargo Nak. Araç. Kir. Kurt. Hizm. Rest. San. ve Tic. A.Ş.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  28.12.2006 tarihinde tebliğ edilen yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2007 tarih ve 604 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanında yer alan 2006 yılı içinde Bursa’da en az 5(beş) adet kamu kurum ve kuruluşlarına bu tür bir iş yaptığına dair referans yazısı verecektir.(referanslar ilgili kurumun yetkili kişinin imzasını taşıyacaktır.) düzenlemesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) İhale dokümanında yer alan “ ilgili yemek sektöründe en az üç yıl bu alanda profesyonel anlamda yemekle ilgili iş yaptığını gösterir belgesini getirmek zorundadır.” düzenlemesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            3) İhale dokümanında yer alan “İlgili yemek sektöründe kartlı sistemde çalışıyor olması ve bu talepleri karşılayabileceğini belgeleyeceğini taahhüt edecektir.” düzenlemesinin uygun olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin IV-Diğer Hususlar Bölümünün 55 inci maddesinde ve işin ilanında; “2006 yılı içinde Bursa’da en az beş (5) adet Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bu tür bir iş yaptığına dair referans yazısı verecektir.(Referanslar ilgili kurumun yetkili kişinin imzasını taşıyacaktır.) düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin VIII-Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar bölümünün “I-Deneyime İlişkin Referans” başlığı altında; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir.Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; üç firmanın ihale dokümanı satın aldığı, yine üç firmanın ihaleye teklif verdiği ve iki firmanın söz  konusu şartı sağladığı dikkate alındığında, idari şartnamenin ilgili maddesinde yapılan düzenlemenin mevzuata aykırılığının yanı sıra, ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası haklı ve yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin IV-Diğer Hususlar Bölümünün 64 üncü maddesinde ve işin ilanında; “ilgili yemek sektöründe en az 3 yıl bu alanda profesyonel anlamda yemekle ilgili iş yaptığını gösterir belgesini getirmek zorundadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            Yine idari şartnamenin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” verileceğine ilişkin düzenleme mevcuttur.

 

            İdari şartnamede iş deneyimine ilişkin düzenleme mevcutken yine idari şartnamenin başka bir maddesinde en az 3 yıl yemekle ilgili iş yapıldığını gösteren belgenin yeterlik kriteri olarak öngörülerek talep edilmesinin iş deneyim belgesini içeren düzenlemeye paralel bir durum olmadığı anlaşılmış olup, bu durumun aynı zamanda rekabeti ve katılımı olumsuz şekilde etkileyecek nitelikte bulunmuştur.

           

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin IV-Diğer Hususlar Bölümünün 65 inci maddesinde ve işin ilanında; “İlgili yemek sektöründe kartlı sistemde çalışıyor olması ve bu talepleri karşılayabilmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından idari şartnamede sadece kartlı sistem ile yapılan işlere ilişkin belirlemenin rekabeti ve katılımı engelleyeceği ve dolayısıyla anılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

  İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin (I/A-2) maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir.”

Hükmü bulunmaktadır.

İncelenen ihalede, istekli, ihaleye teklif verdikten sonraki bir tarihte, ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak belirlenen hususlara yönelik şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Tebliğ hükümleri uyarınca, usulüne uygun biçimde şikayet konusu yapılmayan hususların itirazen şikayet yoluyla incelenmesi ve karara bağlanması mümkün bulunmadığından, iptal sebebi olarak değerlendirilmemesi ve iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul