• Karar No: 2007/UH.Z-482
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :29
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-482
Şikayetçi:
 A-Kaya Tem. Nak. İnş.Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç-1 Sokak No:20/5 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Teknik Üniversitesi (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi), Ayazağa Kampüsü Maslak Sarıyer/İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 2075
Başvuruya konu ihale:
 2006/153970 İhale Kayıt Numaralı “İ. T. Ü. Yurtlar Şube Müdürlüğüne Bağlı Yurtların Temizliği ve Resepsiyon Hizmeti Satın Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.02.33.0168/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Teknik Üniversitesi (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi)’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İ. T. Ü. Yurtlar Şube Müdürlüğüne Bağlı Yurtların Temizliği ve Resepsiyon Hizmeti Satın Alımı” ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Tem. Nak. İnş.Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2007 tarihinde tebliğ edilen yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 2075 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvururu dilekçesinde özetle;

 

            1) Şartnamede iş kıyafetlerinin niteliği, evsafı ve teknik özellikleri ile modeli hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmediği, bu durumun da tekliflerini etkileyeceği ve idarece de teklif tespitinde objektif değerlendirme yapılamayacağı,

 

            2) Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26 ncı maddenin (a) alt bendinde yer alan “..Yol için personele çalıştığı her ay için İETT aylık mavi kartı yıl içinde meydana gelebilecek artışlar da dikkate alınarak istekli tarafınca karşılanacaktır.” düzenlemesinin , mavi kartlara yıl içersinde gelebilecek artışların idarece ve kendilerince önceden bilinmesinin imkansız olması ve hesaplanabilir olmayan bir maliyet kalemine yer verilmesinden dolayı bu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve bu durumun  tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesini etkileyeceği,

      

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinin (c) bendinde; “Teknik şartnamede özellikleri yazılı 188 personele yazlık ve kışlık olmak üzere toplam 376 adet giyim bedeli de teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan teknik şartnamenin “Resepsiyon Hizmetleri” başlıklı 4 üncü maddesinin (a) bendinde ise; “Yüklenici firma tarafından görevlendirilen resepsiyon görevlileri kılık ve kıyafeti bu işe ve mevsimine uygun biçimde ancak görev alanı içinde giyecek, söz konusu kılık kıyafete ilişkin her türlü giyim eşyası kurumun istediği evsafta kumaştan ve renkten yüklenici firma tarafından temin edilecektir.O mevsim için verilen giyim eşyalarının  personel tarafından yapılan bakım ve temizliği yüklenici firma yöneticileri tarafından kontrol edilecek ve personele yazlık ve kışlık elbise verecektir.Personelin göğsünde isimlik, firmanın amblemi personelin kıyafeti üzerinde olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’nin 5 inci maddesinde; “..13- Personele ilişkin giyecek giderleri,işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdari ve teknik şartnamenin ilgili maddelerinde öngörülen düzenlemelerin yukarıda belirtilen tebliğ hükmü doğrultusunda  değerlendirilmesinde; giyime ilişkin sayı belirlenmiş olmakla birlikte, giyeceğin özelliklerinin belirtilmemiş olduğu anlaşılmıştır.

 

Ancak giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetlerin fazla özellik gerektirmediği ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceğinden, giyeceklerin özelliklerine yer verilmemiş olması anılan tebliğ hükmü doğrultusunda bir eksiklik olarak değerlendirilmiş olsa dahi, bu durumun isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

Nitekim ihale işlem dosyasından; ihaleye 7(yedi) firmanın teklif verdiği görülmüştür.

           

           2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı bölümünün 11 inci maddesinde; “Yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır.Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece yapılan ihalede idari şartnamede yol kalemine ilişkin yapılan düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürecek ve asgari maliyetin belirlenmesinde ve idarece tekliflerin değerlendirilmesinde net ve açık bir belirleme yapılmasına engel oluşturacak nitelikte olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde yol ücretine ilişkin yapılan düzenlemenin isteklileri tekliflerini vermede tereddüde düşürecek nitelikte olması nedeniyle mevzuata uygun bulunmadığı ve yine anılan şartnamenin “Kalite ve Standarda  İlişkin Belgeler” başlıklı 7.4/b maddesinde “Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin” istenilmesinin Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu anlaşılmış olup, bu itibarla ihalenin iptali gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

 Bilal KARACA                         Adnan ZENGİN                     K.Nejat ÜNLÜ

   Kurul Üyesi                                Kurul Üyesi                           Kurul Üyesi     

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul