En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-483
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :30
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-483
Şikayetçi:
 Ortakaradeniz Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti., Pazar Mahallesi Mukayitzade Sokak No:18/5 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Ferhatpaşa Metro Tesisleri 34200 Esenler İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2007 / 228
Başvuruya konu ihale:
 2006/109597 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.01.2007 tarih ve 08.00.37.0168/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nce 28.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ortakaradeniz Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin 01.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.01.2007 tarih ve 228 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvurunun reddine,

 

İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Sözleşmenin Kanuna aykırı imzalandığı ve dolayısıyla şikayet başvurularının idarece reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu ve ihale dokümanında öngörülen giderleri karşılamadığı,

 

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca,yüklenici tarafından her personel için günlük brüt 5,50 YTL (beşyenitürklirasıelliyenikuruş) olmak üzere ayda 22 gün yemek bedeli ödenecektir.Bu tutarlar nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Yüklenici tarafından her personel için günlük brüt 5,00 YTL (beşyenitürklirası) olmak üzere ayda 22 gün yol bedeli ödenecektir.BU tutarlar nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası vb. sigorta giderleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği giderleri, yüklenicinin bayram ve resmi tatillerde çalıştıracağı personeline halihazırda geçerli İş Kanunları çerçevesinde vereceği ulusal bayram ve genel tatil ücreti, İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yer alan makine ve ekipman giderleri, yüklenicinin personeline vereceği eğitim giderleri ve Teknik Şartnamenin E bölümünün 8 inci maddesinde belirtilen eğitim giderleri, yüklenici personelin Teknik Şartnamenin E bölümü 11. maddesinde özellikleri belirtilen iş kıyafeti giderleri, söz konusu işleri görecek yüklenici personeline yüklenici tarafından ödenecek minimum ücret tutarları şöyle olacaktır: Güvenlik görevlileri için en az brüt asgari ücretin %100 fazlası (brüt asgari ücretx2,00), güvenlik şefleri için en az brüt asgari ücretin %130 fazlası (brüt asgari ücretx2,30) teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı Düşük teklif Değerlendirmesi” bölümünün Hizmet Alımı İhalelerine ilişkin (b) bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, koruma ve güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi maliyetleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme gideri hesaplanacaktır. Amortismanın genel giderler içinde yer alacağı kabul edildiği için ayrıca bir bedel öngörülmeyecektir.

 

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir. Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme giderini karşılamayan teklifler reddedilecektir.

 

Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 2 oranındaki sözleşme giderini karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” hükmüne yer verilmektedir.

 

Anılan hüküm gereği idarece yapılan teklif değerlendirmeleri sonucunda 7 firmanın teklifi aşırı düşük bulunmuş olup, teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama talep edilmiştir.

 

Söz konusu firmalarca aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak verilen cevap yazıları ve eklerinin tarafımızca incelenmesi sonucunda;

 

a) Zirve Güvenlik; Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak açıklaması ekinde teklif bileşenlerine dair herhangi bir belgenin bulunmadığı ve dolayısıyla teklifin uygun kabul edilmemesi gerektiği,

 

b) Em-Ka Güvenlik; Açıklaması ekinde şartnamelerde yer alan maliyet kalemlerine ilişkin açıklama ve belgeleri bulunmakta olup, işçilik maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken ulusal bayram ve resmi tatil günlerinin 2007 yılı için 15,5 gün üzerinden hesaplanması gerekirken 14 gün üzerinden hesaplandığı ve yeterince kar öngörülmediği için de aradaki farkın kar rakamı karşılanamayacağı anlaşıldığından teklifin uygun kabul edilmemesi gerektiği,

 

c) Doğan Güvenlik; Açıklaması ekinde giyim, teçhizat ve mali sorumluluk sigortasına ilişkin proforma faturaları mevcut olup, işçilik maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken ulusal bayram ve resmi tatil günlerinin 2007 yılı için 15,5 gün üzerinden hesaplanması gerekirken 14 gün üzerinden hesaplandığı ve yeterince kar öngörülmediği için de aradaki farkın kar rakamı karşılanamayacağı anlaşıldığından teklifin uygun kabul edilmemesi gerektiği,

 

d) Lider Güvenlik; Açıklaması ekinde giyim, teçhizat ve mali mesuliyet sigortasına ilişkin belgeleri mevcut olup, işçilik maliyetinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken ulusal bayram ve resmi tatil günlerinin 2007 yılı için 15,5 gün üzerinden hesaplanması gerekirken 14 gün üzerinden hesaplandığı ve yeterince kar öngörülmediği için de aradaki farkın kar rakamı karşılanamayacağı anlaşıldığından teklifin uygun kabul edilmemesi gerektiği,

 

e) Ortakaradeniz Güvenlik; Açıklaması ekinde işçiliğe ilişkin yapılan hesaplamaların 2007 yılı için ulusal bayram ve tatil günleri için 12 gün üzerinden ve %50 zamlı ücret dikkate alınarak yapıldığı, ancak 2007 yılı içinde 15,5 gün tatil günü bulunmakla beraber, iş mevzuatı gereği %50 değil %100 zamlı ücret verilmesi gerektiği, bunun yanı sıra özel mali sorumluluk sigortasına ilişkin sigorta poliçesinde teklifin 15 gün süre ile geçerli olduğunun belirtildiği, bu itibarla da teklifin uygun kabul edilmemesi gerektiği,

 

f) Pars Özel Güvenlik; Açıklaması ekinde mali sorumluluk sigortasına ilişkin faturanın varolduğu görülmüş olup, giyim,makine teçhizat ve eğitim ile ilgili giderlere ilişkin yer alan yazılarda söz konusu malzemelerin hibe edileceğinin belirtilmesinin ve bu durumun teklifin maliyetine yansıtılmamasının uygun olmamasından hareketle, teklifin kabul edilmemesi gerektiği,

 

g) Pusula Güvenlik; Giyim, mali sorumluluk sigortası ve teçhizata ilişkin belgelerin sunulmuş olduğu ve teklifin uygun kabul edilmesi gerektiği,

 

sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarla ilgili olarak mevzuata uygun sorgulama  yapılamadığı anlaşılmıştır.

       

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Başvuruya konu ihale dosyasının incelenmesinden, kesinleşen ihale kararının 17.11.2006 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 29.11.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 01.12.2006 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Sözleşme imzalandıktan sonra İdareye yapılan şikayet üzerine Kuruma yapılan başvurunun reddine,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

“İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince iptal  kararı verilmesi   gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

             K.  Nejat ÜNLÜ                          Bilal KARACA                      Adnan ZENGİN                            

                Kurul Üyesi                                Kurul Üyesi                             Kurul Üyesi     

 

 

KARŞI OY

 

Personelin sayısında vardiyalı olarak çalıştırılmasının öngörüldüğünde tereddüt bulunmayan karar konusu ihalenin; birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği de dikkate alındığında, resmi bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak personele ve ödenecek ücrete ilişkin ihale dokümanında yapılan düzenlemelerde herhangi bir belirsizlik bulunmadığı, ayrıca aşırı düşük teklif sorgulamasında ihale üzerinde bırakılan teklif sahibinin sorgulamaya dönük hususları belgelendirdiği ve teklif bedelinin de asgari maliyetin üzerinde olduğu anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

Muzaffer EREN                  

Üye                                       

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul