• Karar No: 2007/UH.Z-484
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :33
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-484
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş Atatürk Cad. 380 K.7 Alsancak/Merkez/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cevizli Mevkii Denizer Cad.3 34865 Cevizli/Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 640
Başvuruya konu ihale:
 2006/148048 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 12 Aylık 130 Kişi İle Hastane Bilgisayar Veri Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 08.00.88.0078/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 04.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 12 Aylık 130 Kişi İle Hastane Bilgisayar Veri Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri  Tic. A.Ş’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  26.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2007 tarih ve 640 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Firmalarının Ticaret Sicil Gazetesinde firmayı temsile yetkili kişinin isminin bulunmadığı hususuna ilişkin olarak; ilgili Ticaret Sicil Gazetesinin 20 nci maddesinde şirketi temsile Yönetim Kurulunun yetkili olduğunun açık bir şekilde belirtildiği, aynı madde de şirket adına imzaya yetkili olanların da Yönetim Kurulu tarafından belirleneceğinin yer aldığı, teklif dosyasında da aynı şekilde sunulan 16.11.2006 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde de Yönetim Kurulunun imza ve temsile dair kararının bulunduğu, firmalarına ait imza sirkülerinde tüm Yönetim Kurulu ve imza temsil yetkisi ile ilgili detay açıklamaların ve bilgilendirmelerin yer aldığı, idari şartnamenin 7.2.maddesinde de; “....Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile....” ibaresi bulunmakta olduğundan  itirazlarının geçerli bulunması gerektiği,

2)Ticaret Sicil Gazetesi ön yüzünde kurum mührü, arka yüzünde de İzmir Ticaret Odası yetkilisinin imzası ve aslı gibidir standart onayı yer aldığı, söz konusu uygulamanın belge eksikliği kapsamına girmediği, söz konusu itirazlarının idare tarafından da kabul gördüğünün düşünüldüğü, çünkü idarenin cevap yazısında yer almadığı,

3) Bilanço ve gelir tablosunun onay yerinin okunmaması hususunda ilgili tabloların birden fazla sayfadan oluştuğu ve farklı yerlerde onay bilgisinin görülebileceği, aynı şekilde gelir tablosu suretinin aslı ibraz edilmeden farklı tarihlerde 2 ayrı notere daha aslı gibidir yaptırılması hususunda birden fazla sayıda iştirak eden firmalarının farklı bölgelerde ve farklı tarihlerde aynı asıl evrak üzerinde birden çok kez noter tasdiki yaptırmasının doğal olduğu, ancak hiçbir zaman aslı ibraz edilmeden söz konusu işlemin yaptırılabilmesinin mümkün bulunmadığı, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca isteklilerce sunulan belgelerin içeriğine yada geçerliliğine ilişkin herhangi bir tereddüt ortaya çıkması halinde idarelerce belgeyi düzenleyen gerçek veya tüzel kişilerle ilgili kurum ve kuruluşlardan bu hususlarda teyit alınmasının mümkün bulunduğu, aynı şekilde isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgelerin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idarelerce tamamlatılacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.1.(c).2 maddesinde; ihaleye katılacak tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olduklarını göstermek üzere; “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin” teklifleri kapsamında idareye sunulması istenilmiştir.

 

İdarenin şikayete ilişkin 28.12.2006  tarihli kararında özetle; başvuru sahibi tarafından teklif zarfında sunulan Ticaret Sicili Gazetesinin iddia edildiği gibi 16.11.2006 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi değil, 29 Eylül 2006 tarihli Sicil Gazetesi olduğu, bu gazetede de Yönetimde görevli kişiler (temsil ve ilzama yetkili kişiler dahil) belirtilmediği ve Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca bu durum evrak eksikliği olduğundan eksikliğin tamamlatılmadığı belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.1.(c).2 maddesi gereğince; başvuru sahibi Birim Bilgi Teknolojileri  Tic. A.Ş tarafından  29.09.2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin, şirket imza sirkülerinin,  Tarık Ferdi KOCAL’ın vekil tayin edildiğine dair vekaletnamenin ve Tarık Ferdi KOCAL’ın imza beyannamesinin teklif ile birlikte idareye sunulduğu,

 

Başvuru sahibince sunulan 29.09.2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 177 ve 178 nolu sayfalarında; Birim Bilgi İşlem Müşavirlik ve Ticaret Limited Şirketinin Limited Şirket nevinden Anonim Şirkete dönüşüm yaparak Birim Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi olduğu, Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş’nin kurucu hissedarları, şirket amaç ve konusu, şirket sermayesinin kurucular arasında paylaşım tutarları gibi bilgilerin yer aldığı,

 

Ancak başvuru sahibinin teklif dosyasında sunulan anılan Ticaret Sicili Gazetesinin 177 ve 178 nolu sayfalarında şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ile yönetimdeki görevlilerin yer almadığı,

 

Ayrıca şikayet başvurusunda bahsi geçen 16.11.2006 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin teklif ile birlikte idareye sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

            Birim Bilgi Teknolojileri  Tic. A.Ş’nin teklif dosyasında sunduğu imza sirkülerinin müstenidat bölümünde; İzmir 12.Noterliğinden tasdikli 11.09.2006 tarih ve 22331 yevmiye numaralı ana sözleşmenin geçici 1.maddesinde Ayhan YILDIRIM ve İsmail Murat SARPEL’in yönetim kurulu üyeliklerine seçildikleri ve şirketi müştereken temsil ve ilzama yetkili olduklarının, İzmir Ticaret Sicilinden verilme 11.09.2006 tarihli belgeye istinaden Merkez-61942 K-10532 sicil numarasında tescil ve ilan edildiğinin görüldüğünün belirtildiği ve şirketi müştereken temsil ve ilzama yetkili oldukları belirtilen Ayhan YILDIRIM ve İsmail Murat SARPEL’in imza örneklerine yer verildiği görülmüştür.

 

            Teklif dosyasında sunulan vekaletname ile  Ayhan YILDIRIM ve İsmail Murat SARPEL’in müştereken temsile yetkili bulundukları şirketin nam ve hesabına Tarık Ferdi KOCAL’a verdikleri vekalet çerçevesinde Tarık Ferdi KOCAL tarafından Birim Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi adına ihaleye teklif verildiği, ayrıca Tarık Ferdi KOCAL’ın  imza beyannamesinin de idareye sunulan teklif dosyasında yer aldığı görülmüştür.

 

            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sitesinde (www.ticaretsicil.gov.tr) yer alan 29.09.2006 tarih ve 6653 sayılı ve 16.11.2006 tarih ve 6684 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinde yer alan 61942-K-10532 sicil numaralı Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketinin sicil kayıtları incelendiğinde; başvuru sahibi tarafından teklif dosyasında sunulmayan 29.09.2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 179 ve 180 inci sayfalarında yer alan 20 nci maddesinde; şirketin yönetim ve temsili konusunda Yönetim Kurulunun yetkili olduğu, şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza yetkilerinin sınırlarının Yönetim Kurulu tarafından belirleneceği ve Ticaret Sicili’nde tescil ve ilan ettirileceği, geçici 1 inci maddesinde; ilk Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenen 9 Yönetim Kurulu üyesinin isminin yer aldığı ve şirketi her türlü hukuki fiil, işlem ve operasyonlardan ötürü, Ayhan YILDIRIM ve İsmail Murat SARPEL tarafından şirket kaşesi altına vazedecekleri müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edileceğinin belirtildiği,

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyasında sunmadığı 16.11.2006 tarih ve 6684 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi sicil kaydında ise; şirketin temsil ve ilzamına yetkili olanların ve şirketin temsil ve ilzamı esaslarının yeniden belirlendiği anlaşılmakla birlikte; Ayhan YILDIRIM ve İsmail Murat SARPEL’in ihalelere katılmaya ilişkin olarak şirketi temsil yetkilerinin halen devam ettiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.1.(c).2 nci maddesinde tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olduklarını tespit etmek üzere tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret Sicil Gazetesinin ihaleye katılacak istekliler tarafından sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

            Bu kapsamda yapılan değerlendirmede; başvuru sahibi firma tarafından tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulduğu ve bu imza sirkülerinde anılan şirketin Yönetim Kurulu üyesi oldukları belirtilen Ayhan YILDIRIM ve İsmail Murat SARPEL’in müştereken şirketi temsile yetkili bulundukları belirtilmiş bulunduğundan ve Ayhan YILDIRIM ve İsmail Murat SARPEL’in şirket nam ve hesabına verdikleri vekalet ile Tarık Ferdi KOCAL tarafından şirket adına ihaleye teklif sunulduğu anlaşıldığından, ayrıca belirtilen vekaletname ile Tarık Ferdi KOCAL’ın imza beyannamesi de teklif dosyası ile birlikte idareye sunulduğundan ve Ayhan YILDIRIM ve İsmail Murat SARPEL’in ihalelere katılmaya ilişkin olarak müştereken şirketi temsil ve ilzama yetkilerinin devam ettiği anlaşıldığından başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde başvuru sahibi tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesinin ön yüzünde mühür bulunduğu anlaşılmış olup, anılan Gazetenin arka yüzü idarece gönderilen ihale işlem dosyasında  yer almadığından arka yüzüne ilişkin bir tespit yapılamamıştır.

 

Bununla birlikte; başvuru sahibi tarafından Ticaret Sicil Gazetesinin ön yüzünde kurum mührü ve arka yüzünde de İzmir Ticaret Odası yetkilisinin imzası ve aslı gibidir onayının yer aldığı ileri sürüldüğünden ve idarenin şikayet üzerine aldığı 28.12.2006 tarihli kararda Ticaret Sicil Gazetesinde “aslı gibidir” ibaresinin bulunmaması nedeniyle belgenin geçerli kabul edilmediği şeklinde bir gerekçenin yer almadığı anlaşıldığından, dolayısıyla başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında bu belgenin sunuluş şekli yer almadığından, bu konudaki şikayet başvurusunun idarece de uygun bulunduğu sonucuna varılmış ve bu iddiaya ilişkin değerlendirme yapılmasına gerek bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında başvuru sahibi tarafından teklifi ile birlikte verilen bilanço ve gelir tablosu belgelerinin incelenmesinde; söz konusu bilanço ve gelir tablosunun Çakabey Vergi Dairesi’nin antetli kağıdına düzenlenmiş olduğu ve Birim Bilgi İşlem Müşavirlik Tic.Ltd.Şti.’nin 2005 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi başlığı altında bilanço ve gelir tablosu değerlerinin önceki dönem ve cari dönem olarak yer aldığı, belgenin üzerinde ilgili Vergi dairesine ait olması beklenilen ancak okunaklı olmayan kaşe ve mühür bulunduğu,  kaşenin el yazısı ile doldurulan kısımlarında “2005”, “28.06.2006” tarihleri okunabildiği gibi, kaşe ve mührün üzerinde net olarak okunamayan isimler ile imzanın yer aldığı anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 36ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur. …

 

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

 

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler…” hükmü yer almıştır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 7.2.2 nci maddesinde; “ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgeler.”

 

7.2.2.3 üncü maddesinde; “…Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir…”,

 

7.2.3 üncü maddesinde; “ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur…Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir….” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdarenin şikayete ilişkin 28.12.2006 tarihli kararında; başvuru sahibince sunulan bilançolarda tasdik şerhi olup olmadığının anlaşılamadığı belirtilerek, belgenin onay şekli asli unsur olduğundan ve belgeyi veren Kurumdan değil direkt firmanın hatasından kaynaklandığı anlaşıldığından Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca eksikliğin tamamlatılmadığı belirtilmiştir.

 

İdarece başvuru sahibine ait bilanço ve gelir tablosu üzerinde ilgili Vergi Dairesince tasdik şerhi bulunup bulunmadığının anlaşılamadığı gerekçesi ile belgelerin uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.   

 

Söz konusu belgeler üzerine onayın ilgili Vergi Dairesince yapıldığı hususunun dikkate alınması halinde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesi; “… b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, İdarelerce tamamlatılır…” hükmü uyarınca ilgili Vergi Dairesi onayının okunaklı olmaması durumu belgeyi düzenleyen kurumdan kaynaklanan bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmiş olup, bilgi eksikliğinin idarece tamamlatılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “….Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde söz konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının % 40’ını geçmemek üzere; ihale tarihinden önceki beş (5) yıl içerisinde bu hizmetlerde 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilir…” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale konusu işe ait idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri kapsamında isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgelerin belirtildiği 7.3.3.2 nci maddesinde; “ihale tarihinden önceki beş (5) yıl içerisinde, bu hizmetlerde 120 gün kesintisiz olarak 52 personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerine vermeleri gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı yönde düzenlemenin ilanın 4.3.2.(b) maddesinde de yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelendiğinde; 15.12.2006 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olarak belirlenerek ihalenin üzerinde bırakıldığı Pripak Endüstriyel Temizlik Organizasyon Turizm İnşaat Pazarlama San.ve Tic.A.Ş’nin teklif zarfı içerisinde 2006 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ilişkin sigorta prim bordrolarının sunulduğu, dolayısıyla kesintisiz 4 aylık sigorta prim bordrosunun sunulması gerekmesine karşın 3 aya ait sigorta prim bordrosunun verildiği anlaşılmıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesi; “…İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz…” hükmü gereğince kesintisiz 4 aylık sigorta prim bordrosu sunulmamasının belge eksikliği kapsamında değerlendirilmesi ve  Pripak Endüstriyel Temizlik Organizasyon Turizm İnşaat Pazarlama San.ve Tic.A.Ş’ne ait teklifin belirtilen gerekçe nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Şikayete konu ihalede başvuru sahibinin teklifinde sunduğu Ticaret Sicili Gazetesinde şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ile şirketi yönetimde görevliler belirtilmediğinden, ayrıca 16.11.2006 tarih ve 6684 sayılı Ticaret Gazetesinde tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerine ve şirketin temsil ve ilzamına ilişkin yeni kararlar alındığı ancak bu gazetenin de başvuru sahibi tarafından ihaleye sunulmadığı anlaşıldığından, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesi; “…İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz...” hükmü uyarınca eksik belgeler tamamlatılmayarak idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmuştur.

 

Bununla birlikte; şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26.3 üncü maddesinde; “… Giyim bedeli olarak Maliye Bakanlığının 2006 yılı için azami birim fiyatları baz olarak alınmış olup 2007 yılı için iki defa olmak üzere Asgari giyecek bedeli 1 işçi için (2 iş üniformasıx39,00) toplam 78,00 YTL’dir. (iş elbiseleri ayni olarak verilecektir.) bu sayılanlar teklif fiyata dahildir….” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “… 13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ve sayısı idari şartnamede belirtilecektir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede idari şartnamede yapılan düzenleme uyarınca giysi bedelinin teklif fiyata dahil masraflar arasında yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Mevzuat uyarınca personele ilişkin giyecek giderlerinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmaması, giyeceğin özellikleri ve sayısının idari şartnamede belirtilmesi gerekmesine karşın, şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamede hem giyeceğin ayni olarak karşılanacağının belirtildiği, hem de 1 işçi için toplam 78,00.-YTL olmak üzere giyecek bedeli tutarına yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu idari şartnamede giyeceğin ayni olarak karşılanacağı belirtilmesine karşın, aynı zamanda giyecek bedeli tutarına (78,00.-YTL) yer verilmesi mevzuata aykırı bulunduğu gibi, ihale dokümanında yapılan düzenleme teklif maliyetinin hesaplanmasında tereddüt doğurucu nitelikte olduğundan söz konusu düzenleme nedeniyle teklif fiyatının belirlenebilmesi ve tekliflerin değerlendirilebilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşıldığından  ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali” yönünde karar verilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

            Namık DAĞALP                  Bilal KARACA           Kadir Nejat ÜNLÜ

                II.Başkan                                       Kurul Üyesi                  Kurul Üyesi              

 

KARŞI OY

           

            4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “veri hazırlama ve kontrol işletmeni  hizmeti” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine hastanede 130  personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Buna 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkrada imkan tanımamaktadır.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Başkaca bir incelemeye gerek olmadan belirtilen gerekçeyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                              Adnan ZENGİN

                                                                                                                 Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul