• Karar No: 2007/UH.Z-486
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :36
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-486
Şikayetçi:
 Çağ Özel Güvenlik ve Eğitim Ltd. Şti, Çelebiler Mah. 106 Cadde No:13 ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Üçgen Mevkii No: 1 07040 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 431
Başvuruya konu ihale:
 2006/151501 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.00.53.0025/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Ay Süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çağ Özel Güvenlik ve  Eğitim Ltd. Şti’nin 15.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2007 tarih ve 431 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirlenen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale sürecine devam kararı alındığı halde bu kararın gerekçesinin kendilerine bildirilmediği,

 

            2) Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmediği,

 

            3) Birim fiyat teklif cetvelinde sözleşme giderleri ve genel giderlerin ayrı bir birim fiyat kalemi olarak gösterildiği,

 

            4) Amortisman olarak kabul edilmesi gereken teçhizat bedellerinin teklif fiyata yansıtılacağının belirtildiği ancak değerlendirmede teçhizat bedelinin dikkate alınmadığı,

 

           5) Teknik şartnamede yer verilen giyim için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 3 YTL bedel ayrıldığı ve bunun idarece yeterli görüldüğü,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

               

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır”,

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde “Şikayet sunulduktan sonra, şikayet sonuçlandırılmadan ihale yetkilisince gerekçeli olarak ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına karar verilebilir”,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “İhale işlemlerine devam edilmesi kararı” başlığı altında “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınabilir. Bu kararda gerekçe olarak sadece“ivedilik ve kamu yararı bulunduğu” şeklinde Kanun ve Yönetmelik hükmünün tekrarıyla yetinilmesi halinde, kararın gerekçeli olma şartı yerine getirilmediğinden, usulüne uygun bir karar sayılmayacaktır. Bu nedenle, idarenin gerekçelerini kararda açık olarak belirtmesi ve gerekçeli olarak alınan bu kararın başvuru sahibine tebliğ edilmesi gerekmektedir.

İhale yetkilisi yukarıda belirtildiği gibi, şikayetin sonuçlandırılmasından önce ihale sürecinin devamına dair gerekçeli karar alabilecektir.

Ancak, Yönetmelikte ihale sürecinin devamına ilişkin kararın geçici tedbir niteliğinde olduğu belirtildiğinden, idarece şikayeti sonuçlandıran nihai karar verilmesi halinde aynı kararda veya nihai karar verildikten sonra başka bir kararla ihale sürecinin devamına dair karar alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda ihale sürecinin devamına ilişkin karar usulüne uygun alınmış bir karar olarak değerlendirilemeyecektir” hükümlerine yer verilmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde, idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararla birlikte ihale sürecine devam kararını da alması ve bu kararı alırken ivedilik ve kamu yararının somut olayda nasıl gerçekleştiği hususunda hiçbir gerekçeye yer vermemesi nedeniyle ihale sürecine devam kararının ilgili mevzuata aykırılık taşıdığı sonucuna varılmakla birlikte ihale süreci durdurulduğundan bu hususun esasa etkili bir nitelik taşımadığı belirlenmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar Kamu İhale Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Anılan tebliğin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığının “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” maddesinde “Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler belirtilerek açıklama istenecektir” denilmektedir. İdarece isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıda, önemli olduğu tespit edilen bileşenler açıkça belirtilmemekle birlikte teklif tutarının açılımı istenmiştir. Bu durumda idarenin yazısı bir anlamda tüm bileşenlerin sorgulanmasını öngörmekte ve istekliler açısından tereddüt oluşturan bir yönü bulunmamaktadır. Bu nedenle, iddia uygun görülmemiştir.

 

           3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

              

           Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” maddesinde “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir” denilmektedir. İdarece ihale dokümanı içinde isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde ise sözleşme giderinin anılan tebliğ hükmüne aykırı olarak ayrı bir iş kalemi olarak gösterildiği anlaşılmıştır.Dolayısıyla iddia yerinde görülmüştür.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3. maddesinde, teçhizat bedellerinin teklif fiyata yansıtılacağı belirtilmiş ve birim fiyat teklif cetvelinde teçhizat bedeli ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmiştir. Her ne kadar idari şartnamedeki bu düzenleme, Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığının “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” maddesinde yer alan, “amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir” hükmüne aykırı olarak hazırlanmış ve doküman bu haliyle kesinleşmişse de, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu kez, tebliğin yukarıda anılan maddesindeki “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir” düzenlemesi doğrultusunda teklifinde teçhizat bedeli öngörmeyen bir istekli üzerinde ihale bırakılmıştır. İdari şartnamedeki ve birim fiyat teklif cetvelindeki düzenleme tebliğin anılan hükümleri ile çelişmektedir. Nitekim, bu çelişki nedeniyle istekliler tereddüte düşürülmüş ve teklif veren on istekliden altısı ihale dokümanı doğrultusunda teçhizat için bir bedel öngörürken, diğer dört istekli ise anılan tebliğ hükümleri çerçevesinde, teçhizat için ayrıca bir bedel öngörmemiştir. Bu durumda tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamalarında idarece sağlanması gereken eşit muamele, rekabet ve hukuki güvenirlik temel ilkelerinin ihlal edildiği iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda ihalenin, en düşük teklif sahibi istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmakla birlikte, yukarıda anılan idari şartname hükümleri ve ilgili mevzuat doğrultusunda işin asgari maliyet tutarının hesaplanmasında tereddüt meydana geldiğinden ekonomik açıdan en avantajlı teklifin mevzuata uygun olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirlenen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul