• Karar No: 2007/UH.Z-487
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :37
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-487
Şikayetçi:
 Şan Telekomünikasyon Bil. Tem. Güv. ve Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Paris Caddesi 24/5 Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bozüyük Devlet Hastanesi, Eskişehir Karayolu 2. Km Bozöyük / BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2007 / 78
Başvuruya konu ihale:
 2006/155625 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 12 Aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi İşletimi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2006 tarih ve 08.00.22.0169/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bozüyük Devlet Hastanesi’nce 21.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 12 Aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi İşletimi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şan Telekomünikasyon Bil. Tem. Güv. ve Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2007 tarih ve 78 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede sunulan tekliflerinin, teklif bileşenlerine ilişkin açıklamada personel giyimi için öngörülen tutar piyasa koşullarını yansıtmadığı gerekçesiyle aşırı düşük bulunarak değerlendirmeye alınmadığı, yapılan değerlendirmenin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Necati TANIŞ Nak. Taah. İşl., Şan Telekomünikasyon Bil. Temz. Güv. ve Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ve Arslanoğlu Temizlik Yem. Elk. Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatları aşırı düşük olarak değerlendirilerek, 02.11.2006 tarihli yazılarla adı geçen isteklilerden, teklif fiyatlarına ilişkin olarak yol gideri dahil bilgisayar kullanıcıları için işçilik giderleri, yol gideri dahil bilgisayar teknisyeni için işçilik giderleri, giyecek bedeli giderleri, %3 sözleşme gideri ve firma karı dahil olmak üzere açıklama istenmiştir.

 

Başvuru sahibinin 23.11.2006 tarihli açıklamasında, 1 bilgisayar teknisyeni ve 28 bilgisayar işletmeninin toplam işçilik ücretleri, yol bedeli ve giyim bedeli ile %3 sözleşme gider ve firma karı toplamı olarak 267.249,60 YTL fiyat teklif ettikleri belirtilmiş, İdari Şartnamede mahiyeti belirtilen bir takım iş kıyafeti için piyasadan alınan 0,50 YTL tutarındaki fiyat teklifleri sunulmuştur.

 

İhale komisyonunun 28.11.2006 tarihli kararı ile, teklife dahil olan 2 pantolon, 2 gömlek 2 kravat veya 2 fulardan ibaret giyim bedeli olarak öngörülen 1 YTL’nin proforma fatura ile belgelendirilmiş olduğu, ancak piyasa şartlarında iş kıyafetlerinin bu fiyattan temin edilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifi reddedilmiştir.

 

Aynı kararda, Arslanoğlu Temizlik Yem. Elk. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarında, iki takım iş kıyafetinin bedelinin 21 YTL olarak öngörüldüğü, proforma fatura ile belgelendirildiği ve teklifin değerlendirmeye alınmasına karar verildiği belirtilmiştir.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabında ise, bir işçi için toplam giyim tutarı 45 YTL olarak değerlendirilmiştir.

 

İdari Şartnamenin ve Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde ihale konusu hizmet işinin, Bozüyük Devlet Hastanesinin Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin 1 bilgisayar teknisyeni ve 28 bilgisayar işletmeni ile işletimi hizmet alımı olduğu belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26. maddesinde,

 

“26.3. Ayrıca;

a) Bilgisayar Teknisyeninin (Vasıflı eleman – 1 kişi) maaşı Brüt Asgari Ücretin %25 fazlası olacaktır ve bu durum aylık ücret bordrosunda açıkça gösterilecek olup bu giderler teklife dahildir.

b) Bilgisayar İşletmenlerinin (kullanıcıları) maaşları, İş Kanununa ve Asgari Ücret Yönetmeliğine göre asgari ücretin altında olamayacağından bu giderler teklif fiyata dahildir.

c) Yol Parası: 1,50 YTL üzerinden dolmuş ücreti için günlük 3,0 YTL olarak aylık 26 işgünü üzerinden aylık 78,00 YTL olup, yol parası aylık ücret bordrosunda açıkça gösterilecektir ve bordroya işçilere yüklenici tarafından ödenecektir. Bu giderler de teklif fiyata dahildir.

e) Giyecek Gideri: çalıştırılacak işçilere, iş kıyafetleri, kışlık kıyafet olarak 1 adet lacivert kışlık kumaş pantolon, 1 adet uzun kollu beyaz gömlek ve 1 adet fular veya kravat, yazlık kıyafet olarak 1 adet lacivert yazlık kumaş pantolon, 1 adet kısa kollu beyaz gömlek ve 1 adet fular veya kravat Yüklenici tarafından verilecektir. Kışlık kıyafetler ilk hakedişten önce idareye teslim edilecektir. Yazlık kıyafetler Mayıs ayında idareye teslim edilecektir. Bu giderler teklif fiyata dahildir.

f) Yemek Gideri: Çalışanların mesai saatleri dahilindeki yemekleri Hastane tarafından verileceğinden, bu fiyatlar teklif fiyata dahil değildir.

...

26.5. Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınan yazı ile tespit edilen yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranı: %1,5 ve SSK Prim Oranı ise %19,5 olarak alınmıştır” hükümlerine yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin yukarıda yer verilen hükümlerine göre, inceleme konusu ihalede giyim bedeli hariç olmak üzere asgari işçilik maliyetinin 259.434,60 YTL olduğu tespit edilmiştir. Bu tutara %3 sözleşme ve genel giderler eklendiğinde bulunan 267.217,64 YTL’nın, giyim bedeli hariç olmak üzere asgari işçilik maliyeti ve genel giderlerin toplam en az tutarı olduğu anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 38. maddesinde

“İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir“,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili bölümünde, “Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır” hükümleri bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer alan hükümlere göre, idarece isteklilerin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarında ön görülen giyim bedellerinin, ihale konusu iş için kullanılacak kıyafetin temininde yeterliği yönünde değerlendirme yapılarak başvuru sahibinin teklifinin reddedilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, 18/10/2006 tarihinde yürürlüğe giren;

 

“2- (Değişik: 15/10/2006 – 26320 R.G. /5 md.) Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

...

16 – (Ek: 15/10/2006 – 26320 R.G. /5 md.) İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.”

 

Hükümlerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde ise temel ilkeler sayılmıştır.

İnceleme konusu ihalenin idarece düzenlenen Teknik Şartnamesinin “Hizmetin İfa Şekli ve Şartlar, Çalışma Şartları, Süreleri, İzinler ve Yemekler” başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasında, “Hastanemizin 24 saat kesintisiz hizmet veren bir yer olması nedeniyle, resmi ve bayram tatillerinde hizmet kesintisiz ve aynen devam edecektir. Bunun için vardiyalı işçi çalıştırılabilecektir. İşçiler, Hastane idaresinin belirleyeceği yerlerde vardiyalı olarak çalışacaktır. Gündüz vardiyası 08.00-16.00 saatlerinde, gece vardiyaları 16.00-24.00 ve 24.00-08.00 saatlerinde çalışacaktır. İşçiler haftada 45 saat çalışacaklar ve haftada 1 gün izin yapacaklardır” hükmü bulunmaktadır.

 

Ancak, aynı hususa ilişkin İdari Şartnamede herhangi bir düzenlenme yapılmamış yaklaşık maliyetin tespitinde de dikkate alınmamıştır.

 

Diğer taraftan, aşırı düşük teklif fiyatları hakkında açıklama yapan istekliler tarafından işçilerin resmi ve bayram tatillerinde çalışmalarının öngörüldüğü yönünde her hangi bir ifadeye yer verilmemiştir. Bununla birlikte, ihaleye 1 bilgisayar teknisyeni ve 28 bilgisayar kullanıcısının 12 aylık çalışması üzerinden birim fiyat teklifi verildiğinden, ihaleye katılan ve teklifleri geçerli bulunan diğer isteklilerin, işçilerin resmi ve bayram tatillerinde çalışmalarını öngörüp öngörmediği hakkında bir tespit yapmak mümkün değildir.

 

Dolayısıyla Teknik Şartnamede, personel çalıştırılmasına dayalı ihale konusu hizmet işinde resmi ve bayram tatillerinde çalışılacağı belirtildiği halde, çalışılacak gün ve işçi sayısına ilişkin ihale dokümanında bir düzenleme yapılmadığı gibi yaklaşık maliyetin tespitinde de bu hususun dikkate alınmaması, tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesini engellediğinden Kanunun temel ilkelerine ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen hükümlerine aykırıdır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari ve teknik  şartnamesinde işin tanımı “hastane bilgi yönetim sisteminin 1 bilgisayar teknisyeni ve 28 bilgisayar işletmeni hizmet alımı” olarak belirlenmiştir.

 

            İhale dokümanlarına göre ihale kapsamında program destek için 1 teknisyen  istenmektedir. Bu hususun ihale edilmesine 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra imkan tanımaktadır. Ancak ihale konusu içinde yer verilen 23 adet bilgisayar kullanıcısı  alımına ise anılan ek fıkra hükmü imkan tanımamaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine sağlık merkezinde  28  personel istihdam edilmesini de içeren  bu işin birlikte ihale konusu edilmesi mümkün değildir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara sonucu itibarıyla katılıyoruz.

 

 

 

 

Adnan ZENGİN                 Muzaffer EREN                               Bilal KARACA             

                           Kurul Üyesi                          Kurul Üyesi                                 Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul