• Karar No: 2007/UH.Z-489
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :40
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-489
Şikayetçi:
 Selim Yılmaz, Atatürk Bulvarı Gazi Apt. No: 13 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Münire Mustafa Aydoğdu YİBO, Tuğladağı Mah. Ordu Cad. No: 1 58660 Koyulhisar/SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 694
Başvuruya konu ihale:
 2006/191947 İhale Kayıt Numaralı “Münire Mustafa Aydoğdu YİBO Hizmet Alımı (Genel Temizlik Yemek Pişirme ve Sunumu ve Çamaşır Yıkama İşi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 08.00.95.G015/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Münire Mustafa Aydoğdu YİBO’nca 28.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Münire Mustafa Aydoğdu YİBO Hizmet Alımı (Genel Temizlik Yemek Pişirme ve Sunumu ve Çamaşır Yıkama İşi)” ihalesine ilişkin olarak Selim Yılmaz´ın, 10.01.2007 tarih ve 694 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu,

            Kamu İhale Kurulunun 05.02.2007 tarih ve 2007/AK.H-95.1 sayılı Kararıyla, “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,” karar verildiği,

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden,mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu Sivas Valiliğine bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 1) 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limitin altına kalan ihalelerde, bilanço, eşdeğer belgeler ve iş hacmine ilişkin belgelerin istenilmesi mümkün olmadığı halde, bu belgelerin başvuru konusu ihalede istendiği,
2 ) İhale üzerinde kalan isteklinin 10 uncu madde taahhütnamesinde “ihale tarihi itibariyle” ifadesine yer verilmediği,
3 ) İdari şartnamede işçilere 1,50 YTL yemek öngörüldüğü, ancak bunun mevzuata aykırı olduğu, zira işçiye ödenecek paradan SSK priminin kesilmek zorunda olduğu,
iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin 7.2 maddesinde, isteklinin bilançosu ve eşdeğer belgeleri ile iş hacmine ilişkin belgelerine, isteklinin sağlaması gereken ekonomik ve mali yeterlik kriterleri arasında yer verilmiştir.

 

               Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik  belgelerinin istenemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

                Yaklaşık maliyet tutarının ihale tarihi itibariyle, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kaldığı anlaşılmıştır.

 

                Bu itibarla, yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan başvuru konusu ihalede, ekonomik ve mali yeterlik  belgelerinin istenmemesi gerekirken, söz konusu belgelerin ihaleye katılımda ekonomik ve mali yeterlik  belgeleri arasında sayılması, anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde kalan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”nin 2 nci maddesinde, “ihale tarihi” ifadesine yer verildiği, söz konusu taahhütnamenin bu yönüyle, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart forma (Standart Form-KİK027.1/H) uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin ihale üzerinde kalan isteklinin 10 uncu madde taahhütnamesinde “ihale tarihi itibariyle” ifadesine yer verilmediği yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde aylık otuz iş günü üzerinden ayni olarak 1,50 YTL yemek ücretinin verileceği hükme bağlanmıştır.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin olarak, çalışacak personelin yemek maliyetinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtileceği, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyeceği yolunda açıklamalara yer verilmiştir.

 

Ayrıca, aynı Genel Tebliğde, idari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacağı, idari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarların brüt olarak kabul edileceği ve buna göre işlem yapılacağı hususuna yer verilmiştir.

 

Bu itibarla, idarece ayni olarak karşılanması öngörülen yemeğe ilişkin olarak buna ilişkin bir bedel öngörülmemesi gerekirken, idari şartnamenin 26.3 maddesinde aylık otuz iş günü üzerinden ayni olarak 1,50 YTL yemek ücretinin verileceği hususuna yer verilmesi, anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleştirilmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Sivas Valiliğine bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

“İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince iptal  kararı verilmesi   gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

            K.  Nejat ÜNLÜ                            Bilal KARACA                           Adnan ZENGİN                             

              Kurul Üyesi                                    Kurul Üyesi                                 Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul