• Karar No: 2007/UH.Z-494
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :49
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-494
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu 16/15 06440 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Numune Hastanesi Başhekimliği, Hastane Cad. Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 480
Başvuruya konu ihale:
 2006/153278 İhale Kayıt Numaralı “355 İşçi İle Genel Temizlik İlaçlama, Dekontaminasyon Ve Dezenfeksiyon Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 08.00.60.0130/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Numune Hastanesi Başhekimliği’nce 11.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “355 İşçi İle Genel Temizlik İlaçlama, Dekontaminasyon Ve Dezenfeksiyon Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.01.2007 tarih ve 480 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif mektubu eki birim fiyat cetveli standart formunda ilaçlama kaleminin mükerrer olarak belirtilmesinin teklif oluşturmada tereddüde yol açtığı, söz konusu formun ihale dokümanı CD’sinde yer alan formatında iş kalemlerinin belirtilmediği, ilaçlamada kullanılacak ilaçların özelliklerinin ve miktarlarının belirtilmemiş olması nedeniyle teklif oluşturmada tereddüt yaşandığı, ilaç miktarlarına ilişkin olarak idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar kısmında düzenleme de bulunmadığı, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “kullanılacak makinelerin isimleri ile katalog, broşür ile ulusal veya uluslar arası standartlara uygunluğunu gösteren belgeler dosyaya konulacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş olmasının, gerek bu konunun sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olması nedeniyle, gerek de aynı maddenin devamında makine ve ekipmana ilişkin taahhütname sunulabileceğinin öngörülmesinin çelişki oluşturması nedeniyle mevzuata aykırı olduğu, idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “kullanılacak ilacın isim, katalog ve broşürlerle ulusal veya uluslar arası standarda uygunluğunu gösteren belgeler ve kullanılacak ilaçların imal ve ithal izin belgesini dosyaya koyacaklardır.” düzenlemesine yer verilmesinin ve ihaleye katılma kriteri olarak belirlenmesinin, bu hususun da sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olması nedeniyle, mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu olan ihaleye ilişkin ihale kararı ve ihale işlemlerinin 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-400 sayılı Kurul kararıyla iptal edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul