• Karar No: 2007/UH.Z-495
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :51
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-495
Şikayetçi:
 Çağrı Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti., Kolejtepe Mah. 5 Nolu Sok. No: 15/A Şahinbey / GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çukur Mah. Karagöz Cad. Ateşoğlu Çıkmazı No: 1 Şahinbey / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2397
Başvuruya konu ihale:
 2006/183422 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Temizlik İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 08.02.77.0157/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Çağrı Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2397 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamenin 4 ve 10 uncu maddelerinde makine, ekipman ve malzemelerin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, ancak İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil masraflar arasında belirtilmediği, yine Teknik Şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilen kıyafetlerin idarece mi, yoksa yüklenici tarafından mı karşılanacağının belirtilmediği, dolayısıyla ihaleye teklif veren isteklilerin tereddüde düşürüldüğü,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinden, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin düşülmesi ile kalan 66,56 YTL ile ekipman ve malzemeleri karşılamasının mümkün olmadığı, idarece hiçbir istekliden aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenilmeden ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

           İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde; “Ayrıca, ayda 26 gün süre ile kişi başına günlük yemek bedeli brüt 3,00 YTL (26 gün x 3,00 YTL x 11 ay x 3 kişi), yine ayda 26 gün süre ile kişi başına günlük yol bedeli olarak brüt 2,25 YTL (26 gün x 2,25 YTL x 11 ay x 3 kişi) teklif fiyata dahildir” düzenlemesine,

 

26.5 maddesinde; “İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2’ dir” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

Teknik Şartnamenin “Madde 2: Teslim Etme Teslim Alma Şekil ve Şartları” ana başlıklı bölümünün “B) Temizlikte Uyulacak Kurallar” alt başlıklı bölümünün 10 uncu maddesinde; “Yapılacak günlük, haftalık ve aylık temizlikler için gerekli her türlü temizlik malzemesi ve ilaçların bir aylık tüketim miktarı yüklenici tarafından temin edilerek idarenin gözetiminde bulundurulacaktır…” düzenlemesine,

 

17 nci maddesinde; “İşçilerin ve ekip şeflerinin özel iş elbisesi kıyafeti olacak, (şefler için yelek, gömlek ve pantolon, erkekler için iş önlüğü, sıfır yaka yarım kollu tişört (renkli) ve pantolon, bayanlar için iş önlüğü, sıfır yaka yarım kollu tişört (renkli) ve pantolon veya etek) kıyafet idarece uygun görüldükten sonra kullanılacak olup, kıyafetlerinin arkasında yüklenicinin ismi, ön cep tarafında ise personelin ismi ve sicil numarası mutlak yazılı bulundurulacaktır. Temizlik hizmetinde görevli işçiler hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir” düzenlemesine yer verilmiş olup,

 

İdarenin istemiş olduğu makine, ekipman ve temizlik malzemelerinin özellik, tür ve miktarları da Teknik Şartnamenin “Madde 4: Kullanılacak İş Makineleri Ekipman ve Temizlik Malzemeleri” ana başlıklı bölümünde belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” ana başlıklı bölümünün “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” alt başlıklı bölümünün;

 

13 üncü maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir” hükmü,

 

15 inci maddesinde; “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükümleri gereğince, teklif fiyata dahil olacak giderlerin İdari Şartnamelerde belirtilmesi, Teknik Şartnamelerde ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, inceleme konusu ihaleye ait Teknik Şartnamedeki düzenlemenin mevzuata uygun olduğu, ancak İdari Şartnamede giyim ve malzeme giderlerinin de teklif fiyata dahil giderler arasında olduğunun ayrıca belirtilmemiş olduğu anlaşılmış olmakla birlikte;

 

Söz konusu İdari ve Teknik Şartnamelerdeki düzenlemelerden, giyim ve malzeme giderlerinin isteklilerce karşılanacağı ve dolayısıyla da teklif fiyata dahil olacağı tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıkça anlaşılmaktadır. 

 

Kaldı ki, başvuru sahibinin kendisi de dahil olmak üzere ihale dokümanı satın alan dört (4) isteklinin de ihaleye teklif vermiş olduğu dikkate alındığında; “İdari ve Teknik Şartnamelerdeki anılan düzenlemeler nedeniyle ihaleye teklif veren isteklilerin tereddüde düşürüldüğü” yönündeki iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İnceleme konusu ihalede, (ayni olarak tekliflere dahil edilecek olan giyim bedeli ve giyim bedeline ilişkin sözleşme gideri ile malzeme gideri hariç) sözleşme gideri dahil olmak üzere asgari işçilik maliyeti; 27.473,44 YTL olmaktadır. Bu tutarın, ihale üzerinde bırakılan Sena Ltd. Şti.’ nin teklif bedeli olan 27.540,00 YTL’ den düşülmesiyle Giyim bedeli ve giyim bedeline ilişkin sözleşme gideri ile malzeme gideri için (27.540,00 - 26.673,24) = 66,56 YTL kaldığı anlaşılmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” ana başlıklı bölümünün “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” bölümü “b) Hizmet Alımı İhalelerinde” alt başlıklı kısmında “…İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır…” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu hüküm ile birlikte başvuruya konu temizlik işinin 3 işçi ile yapılacak olması hususu da dikkate alındığında; işçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemlerini dikkate almak suretiyle teklifleri değerlendiren ve bunun sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifini 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirmeyen idarenin şikayete konu işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul