• Karar No: 2007/UH.Z-497
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :53
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-497
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A. Ş., Atatürk Cad. No: 380 Kat: 7 Alsancak /İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara Cad. Sağlık Müdürlüğü 40100 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2007 / 1468
Başvuruya konu ihale:
 2006/188631 İhale Kayıt Numaralı “1.Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi ve Donanım Kiralama İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.01.69.0027/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü’nce 15.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1.Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi ve Donanım Kiralama İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A. Ş.’nin 12.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2007 tarih ve 1468 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Anılan ihalede idari şartnamenin 7.3.3. maddesi (a) bendinin, “isteklilerden teklif etmiş oldukları donanım ürünlerinin katalogları”, (b) bendinin, “isteklilerden önermiş oldukları uygulama yazılımlarının %100 uyumlu olduğu sunucu ve iş istasyonlarının belgeleri”, (c) bendinin, “isteklilerin önermiş oldukları uygulama yazılımının %100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim sistemi belgeleri” ve 7.3.3 maddesinde ise, isteklilerden ihale aşamasında demo yapmaları gereğinin bildirildiği, ayrıca demo CD’sinin  teklif dosyasında talep edildiği, ancak idari şartnamede yer alan söz konusu düzenlemenin ihale ilan metninde yer almadığı, idari şartname ve ilan metninde farklılıklar olmasının 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği, bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

2) Teknik şartnamenin uygulama sunucusu maddesinin 2 numaralı alt maddesinde, “teklif edilen uygulama sunucusu yazılımının j2ee1.4 desteği olmalıdır.” ibaresinin yer aldığı, söz konusu çalışmada, enterprise uygulamalar sektöründe j2ee kullanılabilecek platformlardan sadece birisi olduğu, oysaki bu işlem için (uygulama sunucusu) çok daha farklı, başarılı ve kabul görmüş platformlar bulunduğu, bu nedenlerle şartnamede yer alan söz konusu düzenleme ile bir marka ve tek bir ürünün tarif edildiği, dolayısıyla şartnamede yer alan söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “rekabet eşitliği” ilkesine aykırılık teşkil ettiği, bu sebeple de ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin 7.3.3 maddesinin (a) bendinin, “istekliler teklif ettikleri donanımlara ait katalogları vereceklerdir.”, (b) bendinin, “istekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının %100 uyumlu olduğu sunucu ve iş istasyonlarının marka ve model seçenekleri bir belge halinde tekliflerinde sunmalıdır.”, (c) bendinin, “istekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının %100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin İsmini ve sürüm (versiyon) bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunmalıdır.”, (d) bendinin ise, “istekliler teklif ettikleri yazılım için tanıtım (DEMO) yapacaklar ve teknik yeterliliklerini, yazılımın istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını ihale komisyonuna kanıtlayacaklardır. Ayrıca istekliler teklif ettikleri yazılımın tanıtım (DEMO) CD sini teklifleri dahilinde sunacaktır.” şeklinde düzenlendiği,

 

Ancak, söz konusu düzenlemenin ihale ilan metninde yer almadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde, idari şartnamede ihale konusuna göre yer alması zorunlu hususların belirtildiği, anılan Kanunun 24 üncü maddesinde ise ihale ilanlarında bulunması zorunlu hususlara yer verildiği ve “ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği” hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmemesi gerektiği, anılan ihalede ise idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde yer verilen hususa ilanda yer verilmediğinin görüldüğü, ayrıca idari şartnamede yer alan düzenlemenin rekabeti engelleyici bir düzenleme olmadığı, idarece söz konusu düzenleme ile, ihale konusu işle iştigal eden isteklilerin sahip olması gereken belgelerin talep edildiği, bu sebeple mevcut düzenleme ile ihaleye katılımın daraltılmadığı düşünüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; teknik şartnamenin “Uygulama Sunucu” başlıklı 2 nci maddesinin, “teklif edilen uygulama sunucusu yazılımının J2EE 1.4 desteği olmalıdır”,

 

            6 ncı maddesinin, “Teklif edilen uygulama sunucusu yazılımı, veri tabanlarına JDBC 2.0 veya üzeri standardında bağlantı sağlamalıdır.”,

 

            15 inci maddesinin, “Teklif edilen uygulama sunucusu yazılımı, en az IBM iSeries OS/400, HP-UX, IBM AIX, Sun Solaris, İntel Linux ve Microsoft Windows NT/2000/2003 platformlarında çalışabilmelidir.”,

 

            16 ncı maddesinin, “Teklif edieln uygulama sunucusu yazılımının DB2, Oracle, Sybase, Informix veritabanlarına JDBC bağlantısı desteklenmelidir. Ayrıca bu veri tabanlarını JDBC two phase commit (XA) işlemlerinde kaynak olarak kullanabilmelidir.”,

 

            “Temel ilişkisel veri tabanı özellikleri” başlıklı 1 inci maddesinde, “istendiğinde otomasyon sistemini veri yapısını SQL, MSSQL, ORACLE gibi veri tabanı programlarına çevirebilmelidir.”,

 

            “Veri tabanı objeleri özellikleri” başlıklı 2 nci maddesinin, “Endüstri standardı işletim sistemlerinden en az birini (Microsoft Windows veya Unix) desteklemelidir.”,

 

            “Sorgulama özellikleri” başlıklı 10 uncu maddesinin, “Açık sistem standartlarını (ODBC, JDBC, ADO/OLE-DB, http, XML) desteklemelidir”,

 

            şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. …” hükmü,

            12 nci maddesinde ise, “... İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü mevcuttur.

Başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda; teknik şartnamenin yukarıda belirtilen maddeleri incelendiğinde, idarece teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin birbiriyle tutarlılık arz etmediği, örneğin teknik şartnamenin “Sorgulama özellikleri” başlıklı 10 uncu maddesinde “Açık sistem standartlarını (ODBC, JDBC, ADO/OLE-DB, http, XML) desteklemelidir  yer alan düzenleme ile 16 ncı maddesinde, “Teklif edilen uygulama sunucusu yazılımının DB2, Oracle, Sybase, Informix veritabanlarına JDBC bağlantısı desteklenmelidir. Ayrıca bu veri tabanlarını JDBC two phase commit (XA) işlemlerinde kaynak olarak kullanabilmelidir.” yer alan düzenlemenin birbiriyle çeliştiği görülmüştür.

Teknik şartnamenin “Uygulama Sunucu” başlıklı 2 nci maddesinde, “teklif edilen uygulama sunucusu yazılımının J2EE 1.4 desteği olmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği, ancak yukarıda belirtilen teknik şartnamenin diğer maddelerinde “Uygulama Sunucu” başlıklı 2 nci maddesiyle çelişen farklı düzenlemeler yapıldığı, söz konusu düzenleme nedeniyle isteklilerin tereddüde düşebileceği ve anılan düzenleme nedeniyle sadece “uygulama sunucusu yazılımının J2EE 1.4 desteği” olan yazılım sahiplerinin teklif verebileceğinden, teknik şartnamenin kendi içinde birbiriyle çelişmeyen ve ihale konusu işle iştigal eden tüm isteklilerin teklif verebileceği yeni bir teknik şartname düzenlenerek ihaleye çıkılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- İhale ilan metninin 2 nci maddesinde, ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarının, “1. Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi ve Donanım Kiralama İşi Alımı 1 Adet” olarak belirtildiği,

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin, “ihale konusu malın adı: 1. Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Yönetim Sistemi ve Donanım Kiralama İşi Alımı”  şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, ihale ilanında ihale konusu işin bir hizmet alımı olduğu belirtilmesine karşın, idarece düzenlenen ve isteklilere ihale dokümanı içerisinde satılan idari şartname ve sözleşme tasarısının Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Tip İdari Şartname ve Tip Sözleşme Tasarısının kullanıldığı belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 21 inci maddesinde, “İdare, ihtiyaç duyduğu hizmet alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. …

İdarelerce ihale dokümanının hazırlanmasında belirlenen ihale usulüne göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan;

a) Standart Formlar (Ek:
1 ),

b) Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname (Ek:
2 ),

...

f) Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi (Ek: 6),

g) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (Ek: 7)

ve Kamu İhale Kurumunca çıkarılan diğer mevzuat esas alınır.

 

İdare, ihale dokümanını, ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar kesinleştirir. …” hükmü,

 

22 nci maddesinde, “ İdareler, hizmet alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’yi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. ...” hükmü,

 

25 inci maddesinde, İdareler, ihale dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan “Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi”ni esas alır.” hükmü mevcuttur.

 

Anılan Yönetmelik hükmünden hareketle, idare tarafından hizmet alımı ihalesine çıkılmasına karşın, mal alımına ilişkin idari şartname ve sözleşme tasarısı kullanılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

2- İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenildiği,

 

7.4 maddesinin, “Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen bilgi yönetim sistemi donanım kiralama işi kabul edilecektir.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, “Bu Kanunun uygulanmasında;

Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet: ... bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,” ifade eder şeklinde hüküm bulunmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,” ifade eder hükmü mevcuttur.

 

İhale konusu işin adının “Bilgi Yönetim Sistemi ve Donanım Kiralama İşi Alımı” olarak belirtildiği, benzer iş tanımının ise “Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen bilgi yönetim sistemi donanım kiralama işi kabul edilecektir.” ihale konusu işle aynı yapıldığı, dolayısıyla yazılım yapan bir isteklinin yazılımı ile birlikte donanımı da kiralama işi olarak yapmadığı veya bilgisayar donanımı satan bir isteklinin, bilgisayar donanımı sattığı veya bilgisayar donanımı ile birlikte yazılım programı sattığı düşünülürse, kiralama işi yapmadığı yada her iki işi bir arada yapmadığı gerekçesiyle idarece istenilen iş deneyimini sunması mümkün olamayacaktır.

 

Kaldı ki, ihale konusu işin asıl bölümünü bilgi yönetim sistemi yazılımının oluşturduğu düşünülürse, söz konusu yazılım programını gerçekleştirebilecek her isteklinin teknik şartnamede belirtilen donanımı temin etmesi ve kurması veya kurdurmasının mümkün olduğu açıktır.

 

İhale konusu işin birden fazla iş kalemini (yazılım, donanım, kurulum gibi) kapsadığı, bu nedenle benzer iş tanımının rekabeti sağlayacak şekilde kapsamlı olarak yapılması gerektiği, idari şartnamenin 7.4 maddesinde yapılan benzer iş tanımı ile ihaleye katılımın kısıtlanacağı ve yeterli rekabetin sağlanamayacağı anlaşıldığından, söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

 

3- İhale onay belgesinde kullanılabilir ödenek tutarının 71.975,00 YTL olarak belirtildiği, ancak yaklaşık maliyete yer verilmediği, buna karşın ihale onay belgesi ekinde yer alan yaklaşık maliyet hesap cetvelinden ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin 282.850,00 YTL olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “…Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. …” hükmü,

 

62 nci maddesinin (b) bendinde ise, “… Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede ihale konusu işin tanımının, “Müdürlüğümüze bağlı, 1. Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında halka daha kaliteli bir hizmetin sunulması için hasta kayıtlarının ve EFT bilgilerinin bilgisayar ortamına taşınması. …” ve,

 

“İşin Konusu” nun, “Sağlık Müdürlüğü ile bağlı Sağlık kurumlarının otomasyon sistemini, bu sistemi çalıştıracak personeller ve sistemde kullanılacak makine, teçhizat ve ekipman kiralama işidir.  şeklinde yapıldığı görülmüştür.

 

Ayrıca, teknik şartnamenin “bilgi sistemi alımı için genel koşullar” başlıklı 7 nci maddesinde, “sağlık müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 1 adet sistem sorumlusu personel görevlendirilecektir.”,

 

9 uncu maddesinde ise, “yüklenici 18 yaşından küçük, 45 yaşından büyük personel çalıştırmayacaktır.” şeklinde düzenlemeye yer verildiği, ancak HBYS nin yüklenici tarafından kaç personelle yapılacağı, söz konusu işin devam eden bir iş olup olmadığı, yada sistemin idare tarafından çalıştırılıp çalıştırılmayacağı hususuna açıklık getirilmediği belirlenmiştir.

 

Eğer ihale konusu iş daha önce var olan HBYS nin yürütülmesi işi olsaydı, bu hususun açık olarak belirtilmesi gerekirdi.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemeden, ihale konusu işin süreklilik arz eden bir hizmet işi olduğuna dair bir düzenlemeye rastlanılmadığı, tam tersine söz konusu işin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık birimlerine ilişkin otomasyon sisteminin kurulması işi olduğunun anlaşıldığı, yeni kurulacak bir sistem olması nedeniyle yeterli ödenek olmadan ihaleye çıkılmasının anılan Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

4- Teknik şartnamenin “bilgi sistemi alımı için genel koşullar” başlıklı 16 ncı maddesi, “Sistemde tutulan tüm veriler ve istekli tarafından lisans bedeli ödenmiş olan tüm yazılımların kullanım hakkı idareye aittir. Sözleşme herhangi bir şekilde sona erdiğinde veriler en son haliyle idareye firma tarafından teslim edilecektir.”,

 

“Uygulama yazılımı genel koşulları” başlıklı 22 nci maddesi, “uygulama yazılımının üzerinde çalıştığı VTYS ve işletim sistemi dahil tüm yazılımlar kurum adına lisanslandırılmalı ve lisans bedelleri firma tarafından karşılanmış olmalıdır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Bilgisayar Programlarının (yazılım) korunmasına ilişkin düzenlemeler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer almaktadır. Anılan Kanunun 20 ila 25 inci maddeleri de maddi hakları tanımlamaktadır. Bu çerçevede maddi haklar; eserin işletilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, yayılması, faydalanılması gibi eser sahibine eseri nedeni ile maddi bir menfaat temin eden benzeri hakları ifade etmektedir. Kullanma hakkı mali haklar arasında sayılmamış olmakla birlikte, Kanunun 48 inci maddesinin 2 nci bendinde “Mali hakları sadece kullanma salahiyeti de diğer bir kimseye bırakılabilir.(Ruhsat)” denilmek sureti ile kullanım hakkı verilmesine olanak sağlanmıştır.

 

            Lisans sözleşmesi, fikir ve sanat eserleri hukuku alanında bir mali hakkın kullanılmasının devrini, bunun şartlarını, hakkın kapsamını, sınırlarını, tarafların hak ve borçlarını ve süreyi içeren bir sözleşmedir.         

 

            5846 sayılı Kanunun 52. maddesinde “Mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümden anlaşılacağı üzere lisans sözleşmelerinin yazılı olması ve lisans (ruhsat) konularının teker teker sayılarak gösterilmesi bir geçerlik şartıdır.

 

            İhale konusu işin bir kiralama iş olduğu, kiralanması düşünülen yazılım programının kurum adına lisanslandırılmasının istenildiği, 5846 sayılı Kanunda lisans hakkının kurum tarafından kullanılabilmesi için yazılıma sahip firma tarafından kullanım hakkının devredilebileceği, ancak buna ilişkin lisans sözleşmesi yapılması gerektiği ve sözleşme de lisans konularının teker teker sayılarak gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Teknik şartnamenin “Uygulama yazılımı genel koşulları” başlıklı 22 nci maddesi, “... tüm yazılımlar kurum adına lisanslandırılmalı ve lisans bedelleri firma tarafından karşılanmış olmalıdır.” gereğince, eğer idare adına yazılım lisansları alınacak ise ihale konusu işin nasıl bir kiralama işi olduğu anlaşılamamaktadır.

 

İhale konusu işle ilgili olarak teknik şartname düzenlenirken, 5846 sayılı Kanunun da göz önünde bulundurulması ve anılan Kanuna uygun olarak düzenlenmiş yeni bir teknik şartname ile ihaleye çıkılması gerekmektedir.

 

5- Teknik şartnamede, bir adet server (sunucu), 30 adet masa üstü bilgisayar, 15 adet laser yazıcı, 1 adet Network güvenlik cihazı kiralanacaktır denildiği, ayrıca 1 adet 5 KVA UPS, 1 adet omurga anahtar, 1 adet 42U Rack dolap, 6 adet KVM switch’nin teknik özelliklerine yer verildiği, dolayısıyla yüklenici tarafından bu kalemlerinde karşılanması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı VI ncı maddesinin, “Yüklenici firma sözleşme bitiminde donanımları sağlık müdürlüğüne hibe edeceğini noterden taahhüt edecektir.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, “Bu Kanunun amacı; kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde, “ ... Ayrıca idareler Tip İdari Şartnameler’de düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da, ihale konusu hizmet alımının gereklerini dikkate alarak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar, ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleme yaparak Tip İdari Şartnameler’de yer alan “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilirler.” hükmü mevcuttur.

 

Anılan Kanunla, Kanun kapsamına giren idarelerin alımlarının düzenlendiği, ihale konusu işin bir kiralama işi olduğu düşünüldüğünde, ihale konusu işin bir parçası olan donanımların idareye hibe edileceğine ilişkin yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanuna ve Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul