• Karar No: 2007/UH.Z-498
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :55
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-498
Şikayetçi:
 Ulutaş Özel Güv. Kor. ve Eğit. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hoşgör Mah. Boğaziçi Cad. No:69 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hürriyet Caddesi Şahinbey / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2858
Başvuruya konu ihale:
 2006/159419 İKN|li “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2007 tarih ve 08.03.13.0167/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 27.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulutaş Özel Güv. Kor. ve Eğit. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.01.2007 tarih ve 2858 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı, ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak belirlenen Ağdaş, Yaşar Süslü, Elzem ve Delta Özel Güvenlik firmalarının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teçhizat kullanım bedelinin teklif fiyata dahil edileceğinin belirtildiği, kendileri tarafından teçhizat kullanım bedelinin teklif fiyata dahil edildiği, söz konusu bedelin 4 firma tarafından teklif fiyata dahil edilmeyip, diğer 5 firma tarafından dahil edildiği, bu durumun isteklileri tekliflerini hazırlamasında tereddüde düşürdüğü, ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü fazla çalışma ücretinin hesaplanabilmesi için ihale dokümanında resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü çalıştırılacak personel sayısı ve gün sayısının açıkça belirtilmesi gerektiği, halbuki ihaleye ait teknik şartnamenin 2. maddesinin 18. alt bendinin “Hastanede güvenlik 24 saat esasına göre sağlanacağı için (cumartesi – pazar, resmi ve dini bayramlar dahil) güvenlik şirketleri çalıştıracakları eleman sayısını buna göre tespit edip bu duruma göre teklifte bulunduklarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.” şeklinde düzenlendiği, söz konusu hususla ilgili olarak idari şartnamenin 26 ncı maddesinde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, bu durumun isteklileri tereddüde düşürdüğü, ayrıca idari şartnamenin 36.4 üncü maddesinde fiyat dışı unsur olarak “TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi” istenilmesinin, Kamu İhale Mevzuatına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

“26.1. İsteklilerin teklif edecekleri fiyata sözleşmenin uygulaması sırasında ilgili mevzuata gereğince yapılacak her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

            26.2. (26.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

            26.3. 1 Adet Güvenlik Amiri asgari ücretin %50 fazlası, 3 adet grup amiri asgari ücretin %35 fazlası, 9 adet acil serviste çalışacak güvenlik görevlisi asgari ücretin %30 fazlası, 37 adet güvenlik görevlisi asgari ücretin %25 fazlası, ayrıca aylık (26 gün olarak) 68,64 YTL brüt yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Giyecek; yıllık iki takım özel güvenlik üniforması olarak firma tarafından verilecektir. Yemek hastanemizce verilecektir. Teknik şartnamede adı ve miktarı belirtilen ekipmanlar için kullanım bedelleri ile sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuat gereği yapılacak vergi, resim, harç ve özle güvenlik mali sorumluluk sigortası (Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tanzim amacıyla yatırılması zorunludur.) giderleri teklif fiyata dahildir.

            26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

            26.5. Özel Güvenlik Hizmetlerinde sigorta risk prim oranı %1,5 dir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “Özel Güvenlik Personelinin Uyacakları Kurallar” başlıklı 2 nci maddesinin 18 nci alt maddesi; “Hastane güvenlik 24 saat esasına göre sağlanacağı için (cumartesi – Pazar, resmi ve dini bayramlar dahil) güvenlik şirketleri çalıştıracakları eleman sayısını buna göre tespit edip, bu duruma göre teklifte bulunduklarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 36 ncı maddesinde; en düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar: TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi, ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi olarak belirlenmiştir.

 

            İhale tarihi itibariyle yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı (VIII.G) maddesinde;

          “Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde özel güvenlik mali sorumluluk sigortası dışında hırsızlık, emniyeti suiistimal gibi farklı sigorta türlerine ilişkin bir düzenleme yapılmayacaktır.

          Özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesi sırasında kullanılacak özel güvenlik sistem, cihaz ve gereçlerine ilişkin açık düzenleme yapılacak, "yeterli sayıda" gibi ifadelerin kullanılmasından kaçınılacaktır.

          Özel güvenlik hizmet alımlarında, günlük vardiya sayısına ya da cumartesi ve/veya pazar günleri çalışılıp çalışılmamasına bağlı olarak hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;

          1 – İhale dokümanında hafta sonu dahil tam gün ve her vardiyada eşit sayıda personelin çalıştırılacağı belirtilen özel güvenlik hizmet alımlarında hafta tatili izni de dikkate alınmak suretiyle çalışacak toplam personel sayısı belirlenecek ve bu şekilde hesaplanan toplam sayı dokümanda belirtilecektir.

          2 – İhale dokümanında, çalışacak personel sayısı her vardiya veya hafta sonları için farklı belirlenmişse ya da günlük vardiya sayıları eşit değilse; haftalık toplam çalışma süresinin haftalık çalışma süresi olan 45 saate bölünmesi suretiyle gerekli olan toplam personel sayısı tespit edilecektir.

          3 – İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.

          İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.”

Düzenlemesi,

 

            “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı (XIII.H ) maddesinin “Hizmet Alımı İhalelerinde” (b) bendinde;

            “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.”

            Düzenlemesi yer almaktadır.

           

İhale konusu işte özel ve resmi tatil günlerinde güvenlik personeli çalıştırılacağı belirtildiğinden, bu günler için ödeneceği anlaşılan ücretin hesaplanabilmesi için çalışacak personel sayısı ve gün sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olduğu ve İdari Şartnamede çalışacak işçi sayısının, işin süresinin ve teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği, teknik şartnamede ise isteklilerin hafta sonu ve özel ve resmi tatil günlerinde de eleman çalıştırarak Özel Güvenlik hizmetini aksatmamakla yükümlü olduklarının belirtildiği, ancak ihale dokümanında işin süresi dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak özel güvenlik personeli sayısının açıkça belirtilmediği anlaşılmıştır.

 

İstekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin teklif maliyetinin doğru ve objektif olarak oluşturulabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personellerin çalışma saati ve sürelerinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmesine karşın, söz konusu ihalede özel ve resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısı belirtilmediğinden bu günlerde çalışacak personele ödenmesi gereken ücret tutarının hesaplanabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecek olmasına karşın, idare tarafından idari şartnamede makine ve ekipman maliyetlerinin teklif fiyata dahil edileceği belirtilmiştir.

 

Ayrıca, özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmeyecek olmasına karşın, söz konusu ihalede hizmet yeri yeterlik belgesi fiyat dışı unsur olarak belirlenmiştir.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda söz konusu ihalede sağlıklı teklif verilmesinin ve tekliflerin objektif değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu haliyle idarece ihale dokümanında yapılan aykırılıkların ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Görevlilerin vardiyalı olarak çalıştırılmasının öngörüldüğü karar konusu ihalenin; birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği de dikkate alındığında resmi bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak personele ve ödenecek ücrete ilişkin ihale dokümanında yapılan düzenlemelerde herhangi bir belirsizlik bulunmadığı görüşünde olduğumdan karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                                Muzaffer EREN

                                                                                                                                    Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul