• Karar No: 2007/UH.Z-500
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :57
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-500
Şikayetçi:
 Özcandan Seyahat Adnan Candan Nak. Tur. Emlak İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İnönü Cad. Özsev Pasajı No:129 KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Küçükyalı/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1614
Başvuruya konu ihale:
 2006/155624 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Bulunan Bölge Merkezi, Şube Şeflikleri ve Şantiye Şefliklerinde Çeşitli Araçlarla Malzeme, Araç, Gereç ve Personel Nakli Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 08.01.81.0184/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Bulunan Bölge Merkezi, Şube Şeflikleri ve Şantiye Şefliklerinde Çeşitli Araçlarla Malzeme, Araç, Gereç ve Personel Nakli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özcandan Seyahat Adnan Candan Nak. Tur. Emlak İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 17.01.2007 tarih ve 1614 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sundukları iş deneyim belgesinin usulüne uygun olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa iş deneyim belgelerindeki eksikliklerin tamamlatılması cihetine gidilebileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde;

 

“İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

İdarelerce tamamlatılır.”

 

Düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan ve MTA Marmara Bölge Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 05.12.2006 tarih ve 1302 sayılı İş Bitirme Belgesinde, (6), (10) ve (11) numaralı satırların boş bırakıldığı,  (6) numaralı satırın, iş, “iş ortaklığı “tarafından gerçekleştirilmişse buna ilişkin bilgilere; (10) numaralı satırın, sözleşmenin devredilmiş olması haline ilişkin bilgilere; (11) numaralı satırın ise “kabul tarihine” ilişkin olduğu, “Yüklenicinin [adı soyadı/ticaret unvanı]” başlıklı (5) numaralı satırının, (6) numaralı satıra taşacak şekilde başvuru sahibi firmanın kaşesi ile kaşelendiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibince yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan 12.01.2007 tarihli idare kararında; sunulan iş deneyim belgesinin bitmiş bir işe ait olması durumunda belgede “kabul tarihinin” belirtilmesi gerektiği, devam eden bir işe ilişkin olması halinde ise “iş bitirme” belgesi olarak değil “iş durum” belgesi olarak düzenlenmesi ve ilk sözleşme bedeline göre nakdi veya fiziki gerçekleşme oranının belirtilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

İş deneyim belgeleri, anılan düzenlemenin (b) bendi bağlamında, “başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen” belgelerdendir.

 

Bu itibarla; öncelikle, anılan düzenlemenin (b) bendi çerçevesinde, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan ve belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan söz konusu bilgi eksikliklerin tamamlatılmasının ve başvuru sahibinin iş deneyimine ilişkin değerlendirmenin bundan sonra yapılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan ve belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan söz konusu bilgi eksikliklerin tamamlatılması ve başvuru sahibinin iş deneyimine ilişkin değerlendirmenin bundan sonra yapılması hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul