En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-501
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :58
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-501
Şikayetçi:
 Kötter Güvenlik A. Ş., Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. Gümüşhan K 3/69 2 Ümraniye/İSTANBUL (Ana.)
 İhaleyi yapan idare:
 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ,Tıbbiye Caddesi Üsküdar/İSTANBUL (Ana.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.12.2006 / 42347
Başvuruya konu ihale:
 2006/143701 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 08.19.02.0182/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Başhekimliği’nce 15.11.2006 15.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kötter Güvenlik A. Ş.’nin 08.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.12.2006 tarih ve 42347 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olmasına rağmen idarece yeterli kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin miktarının 62 kişi olduğu , “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 12 ay olduğu belirtilmektedir.

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.3.Ayrıca her personele ödenecek yol ve giyecek gibi giderler teklif fiyata dahildir. Ayrıca her personele aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 3,60 YTL yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Yıllık 2 (iki) takım yazlık ve kışlık iş kıyafeti işverence ayni olarak verilecektir. Bu giderler teklif fiyata dahil olacaktır. Özel güvenlik amirine (1 kişi) brüt asgari ücretin %50 fazlası, özel güvenlik şefine (2 kişi) brüt asgari ücretin %45 fazlası ve özel güvenlik görevlisine (59 kişi) brüt asgari ücretin %40 fazlası ödenecektir.

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,5 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Güvenlik personeli kılık kıyafeti” başlıklı 14 üncü maddesinde istenen kıyafetler belirtilmiştir.

 

Buna göre “giyim hariç” asgari işçilik maliyeti,

 

Amir

Asgari ücretin %50 fazlası

1 kişi

  13.237,19 YTL

Şef

Asgari ücretin %45 fazlası

2 kişi

  25.684,66 YTL

Görevli

Asgari ücretin %40 fazlası

59 kişi

734.407,83 YTL

TOPLAM

62 kişi

773.329,68 YTL

 

Olmaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Güvenlik personeli araç, gereç, malzeme ve ekipmanları” başlıklı 19 uncu maddesinde ihale konusu işte istenen ekipman belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde Kötter Güvenlik A. Ş. ve altında teklif fiyatı veren isteklilerden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

·                    Güven Özel Güv. ve Koruma Hizm. Ltd. Şti. verdiği açıklamasında, giyim için toplamda 1.000 YTL (kişi başı=16,13 YTL), mali mesuliyet sigortası için toplam 1.290 YTL öngördüğünü belirtmiştir.

 

Buna göre, asgari işçilik maliyeti 774.349,76 YTL ve üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası 1.290 YTL toplamda ise 775.639,76 YTL olmaktadır. İhalede istenen ekipmana ilişkin olarak da muhasebeci raporunu açıklamasına eklediği görülmüştür.

 

·                    Ulusal Güv. Ltd. Şti. verdiği açıklamasında, giyim için kişi başı 41 YTL, mali mesuliyet sigortası için toplam 1.240 YTL öngördüğünü belirtmiştir.

 

Buna göre, asgari işçilik maliyeti 775.922,52 YTL ve üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası 1.240 YTL toplamda ise 777.162,52 YTL olmaktadır. İhalede istenen makine ve ekipmana ilişkin olarak da muhasebeci raporunu açıklamasına eklediği görülmektedir.

 

Bununla birlikte, teknik şartnamenin “Çalışma saatleri” başlıklı 11 inci maddesinde, “Yüklenici tarafından haftanın 7 (yedi) günü 24 saat aralıksız hizmet verilecek ve güvenlik görevlileri çalışma planı hastane idaresi ile güvenlik amiri tarafından koordineli olarak belirlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Yüklenicinin yükümlülükleri” başlıklı 20 nci maddesinde, “Yüklenici idari ve teknik şartnamede belirtilen eleman sayısını devamlı olarak korumak, ayrılan elemanların yerine derhal yenisini bulmak zorundadır. Hafta sonu ve özel tatil günlerinde de hastane idaresinin belirlediği sayıda eleman çalıştırarak güvenlik hizmetlerini aksatmamakla yükümlüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yine anılan Şartnamenin “Güvenlik personeli sayısı ve konumlandırılacağı noktalar” başlıklı 3 üncü maddesinde, çalışanların görev yapacağı noktalar hastane idaresi ile güvenlik amirince belirleneceği düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Yüklenici elemanların uyacağı genel kurallar” başlıklı 21 inci maddesinde, “Yüklenici, hastane idaresinin belirleyeceği gün veya acil karşılaşılabilen olaylarda görevde bulunan elemanlara takviye eleman ekleyecektir. Takviye edilen elemanlar için hastane idaresi ücret ödemeyecektir. “ düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu düzenlemede ne kadar personeli ne kadar süre ile çalıştırılacağı belirtilmemiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personel çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilmesi ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanması gerekmekte iken ihale dokümanında bu yönde bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle ihaleye teklif verecek isteklilerin teklif fiyatlarını hesaplarken hesaba katmaları gereken bir gider kaleminin açıkça belirtilmemesi nedeniyle sağlıklı teklif verilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul