• Karar No: 2007/UH.Z-502
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :59
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-502
Şikayetçi:
 YK Grup Dekorasyon Mermer İnş. Turz. Temz. İlaçlama Mak. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Samsun Yolu Üzeri Ortaköy Mahallesi 235 Kayaş Mamak/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü, Hipodrom Cad. No: 113 06330 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 790
Başvuruya konu ihale:
 2006/165953 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Günübirlik Hizmet Aracı Kiralanması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2007 tarih ve 08.01.07.0182/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nce 07.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkez Günübirlik Hizmet Aracı Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak YK Grup Dekorasyon Mermer İnş. Turz. Temz. İlaçlama Mak. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 10.01.2007 tarih ve 790 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede iş deneyim belgesi istenmeyerek mevzuata aykırı davranıldığı,

 

            2) İdari şartnamede teklif fiyata dahil olacak masraflar kısmının doldurulmadığı,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” belgeleri başlıklı 42 nci maddesinde, “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İhalenin yaklaşık maliyeti göz önüne alındığında ihalede iş deneyim ve benzer işe yer verilmemesinin mevzuata uygun olduğu kanaatine varıldığından şikayetçinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 3 (üç) adet binek araç kiralama hizmeti olduğu belirtilmektedir.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde ise araç ve çalıştırılacak kişilere ilişkin bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir.

 

İdari şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinin (a) bendinde, “Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak personelin ücret ve diğer her türlü işçilik ödemeleri SSK primleri, sosyal güvenlik destek primi, yemek, ulaşım (işyerlerine geliş-gidiş) ve işsizlik sigortası primi kesintisi gibi tüm ödemeler ile diğer (iş kanunundan ve diğer yasalardan doğan) tüm sorumluluklar yükleniciye aittir. Keza, iş kazası ve meslek hastalığı gibi hususlardan doğan sorumluluklar da yükleniciye aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin “Hizmetin tanımı” başlıklı 1 inci maddesinde, “…3 (3) adet binek tipi (sedan) hizmet aracının; sürücü, akaryakıt ve diğer giderleri yüklenici tarafından karşılanmak üzere günübirlik temin edilmesi işine aittir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olmadığı, çalıştırılacak araç şoförlerinin sayısının ise teknik şartnamede gösterildiği göz önüne alındığında, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde değerlendirme yapılmayıp teknik şartnamede düzenleme yapılması işin esasını etkileyecek bir husus olmadığından şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul