• Karar No: 2007/UH.Z-503
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :60
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-503
Şikayetçi:
 Mehmet Cenikli, Cenikli Ticaret, Haliçi No 14/16 GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Bulancak Devlet Hastanesi, İsmetpaşa Mah. Millet Cad. 28300 Bulancak/GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2007 / 1747
Başvuruya konu ihale:
 2006/177751 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme,dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2006 tarih ve 08.02.01.G013/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bulancak Devlet Hastanesi’nce 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme,dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Cenikli, Cenikli Ticaret’in 05.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2007 tarih ve 1747 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, mevzuata aykırı olduğu iddiaların incelenmesi kapsamında tespit edilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığına bildirilmesine, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 26 ıncı maddesinde sözleşme giderinin %3 yerine %2 olarak belirtildiği,

 

            2) Teknik şartnamede belirtilmemesi gerekirken maliyet hesaplamasını etkileyen servis hizmetini yüklenici tarafından veya bedeli ödenerek sağlanacağının öngörüldüğü, personel kıyafetleri ile ilgili belirlemeler yapıldığı ancak idari şartnamenin 26ncı maddesinde bu hususlara yer verilmediği, idari şartnamenin 56ncı maddesinde yemek bedelinin teklif fiyata yansıtılmayacağı belirtilmiş olmasına rağmen teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde teklif edilen bedel üzerinden muhasebeye para yatırılarak personele çıkan yemekten yararlanacağı belirtilerek, bir düzenlemede yemek maliyeti dahil edilmeyeceği belirtilirken, başka düzenlemede teklif fiyata dahil edileceğinin belirtildiği bu hususun teklif fiyatın belirlenmesini etkilediği,

 

            3) Teknik şartnamede mama mutfağı düzenlemesi yapıldığını, bu iş kaleminin birim teklif de yer verilmediği,

 

            4) İhale üzerinde kalan firmanın teklifinin aşırı düşük teklif olduğu ve anahtar personel olarak sunulan personelin 4 aylık bordrosu sunulması gerekirken 1 aylık bordrosu bulunduğu, ihalede kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak seçilmesi gerektiği iddia edilmekte ve ihale işlemlerine devam kararının kaldırılması talep edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

           

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 26.3 maddesi “……Kamu ihale kurumu payı gibi teklif bedelinin %2’si oranında sözleşme giderleri teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 6 ıncı maddesinde “Malzeme dahil yemek hazırlama, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım, çöp toplama ve nakline ilişkin işler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olarak değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle de personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu gibi hizmetlerin aşırı düşük teklif sorgulamasında, % 3 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir”. düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdare tarafından yapılan ihale “malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmeti”dir. İhale 30.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı dikkate alındığında yukarıda belirtilen tebliğ değişikliği doğrultusunda ihale dokümanlarının hazırlanması ve sonuçlandırılması gerekmektedir. İdari şartnamenin 26.3 maddesinin bu doğrultuda genel giderler için herhangi bir oran belirtilmeden sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacağının belirtilmesi yeterli olacaktır. Ancak idarenin yaptığı açıklamadan anlaşılacağı üzere iş personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığından sözleşmenin en az (2) nüsha düzenleneceğinden iki kere %07,5 Damga Vergisi, %04,5 karar pulu ve %005 Kik payı olmak üzere % 2 olduğu anlaşıldığından bu haliyle genel giderlerin idare tarafından hesaplanarak idari şartnameye yansıtıldığı anlaşıldığından şikayetçinin bu konuda ki iddiası yerinde görülmemiştir.   

           

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 56 ncı maddesinde “işçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyecektir. …..yemekhanenin elektrik, su ve ısıtma giderleri hak edişlerden düşürülecektir.” düzenlemesi yapılmış, teknik şartnamenin personele ilişkin hükümler bölümünün 6 ncı maddesinde de bu husus tekrar edilmiş olmasına rağmen, teknik şartnamenin personel kıyafetleri başlıklı 13 üncü maddesinde “ …….Hastane çalışanları ve hastaların iaşesi için çıkartılmış gıda maddelerinden firma çalışanlarının yararlanmaları mümkün olmayacaktır. Ancak firmanın vermiş olduğu öğün teklif fiyatı üzerinden hastane muhasebesine bedeli yatırılmak kaydıyla çıkartılacak yemekten çalışanların yararlandırılması mümkün olabilecektir.” Düzenlemesi yapılmıştır. İdari şartnamenin 56 ve teknik şartnamenin belirtilen 6 ncı maddesi ile teknik şartnamenin belirtilen 13 üncü maddesi karşılaştırıldığında, isteklileri tereddüde düşürecek bir düzenleme yapıldığı görülmektedir. Aynı madde hastane çalışanı ile firma çalışanını ayrı ayrı çalışan olarak belirlediği dikkate alındığında muhasebeye bedeli ödenerek yemekten “çalışanların” yararlanacağı düzenlemesi yapıldığından  çalışan tabirine firma ve hastane çalışanları dahil olduğundan söz konusu işin personel çalıştırılması esasına dayalı bir iş olmaması nedeniyle idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yemek bedeline ilişkin bir düzenlenme yapma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, öğün başı birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalede öğün maliyetinin içine çalışanlar için öngörülen yemeğin bedelsiz mi ya da muhasebe servine bedel yatırılarak mı verileceğinin net olarak belirtilmemesi ve bu maliyet kaleminin teklif fiyatına dahil edilip edilmeyeceği noktasının açık olmaması nedeniyle öğün maliyetinin hesaplanmasında tereddüt oluşturduğundan şikayetçinin bu konudaki iddiası belirtilen yönü ile yerinde görülmüştür.

 

            Teknik şartnamenin personelle ilgili hükümlerde çalışanların hastaneye geliş gidişleri ve sağlık sorunları karşılama yükümlülüğü, kıyafetlerin sağlanmasının firmalara yükleneceği ve yine 13 üncü madde de yol bedeli firmaya ait olmak koşulu ile firma yada çalışan tarafından geliş gidişlerin sağlanacağı, idari şartnamenin 56 ncı maddesinin ikinci paragrafında “yemekhanenin elektrik, su ve ısıtma giderleri hak edişlerden düşürülecektir.  düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde; personel çalıştırılması esasına dayalı bir hizmet işi olmaması nedeniyle ihale dokümanı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, istekliler tarafından maliyet kalemlerinin hesaplanmak ve öğün maliyetine eklemek suretiyle tekliflerine masrafları dahil etmesi gerekliliği açık olduğundan bu konuda ki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Yemek bedelinin teklif fiyata dahil edilmemesinin mevzuata aykırı, personelin yol, giysi vs. giderleri ile hastane mutfak giderlerinin belirtilmemesinin aykırı olarak kabul edilmemesi çelişki olarak yorumlanması ihtimali düşünüldüğünde; burada ele alınan konu yemek bedelinin yukarıda yapılan düzenlemeler çerçevesinde işin uygulanması sırasında idare tarafından bir hükümde bedel alınmayacağı, başka bir hükümde ise muhasebeye para yatırılacağı belirtilmiş olması nedeniyle yükleniciden sonradan yemek bedelinin istenip istenilmeyeceği noktasında tereddüt olması ve bu hususun maliyeti etkilemesi nedeniyle aykırılık olarak ele alınmış olmasıdır. Personel için ayrıca yol, kıyafet vs. giderler ile yemekhane giderlerinin yükleniciye ait de olduğu açıkça ihale öncesinde ortaya konulduğundan, istekliler tarafından bu maliyet kalemlerinin öğün maliyetlerine dahil edilerek teklif fiyatlarını hesaplamalarına engel oluşturmaması nedeniyle teklif fiyatın belirlenmesini engelleyen bir durum ortaya çıkarmadığından aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından yapılan işin miktarı 20.000 öğün Kahvaltı Normal- Diyet 90.000 öğün öğle akşam yemeği Normal-diyet olarak belirtilmiş olmasına rağmen teknik şartnamenin Mama Mutfağı bölümünde bebeklere yönelik olarak mama hazırlanacağı ve miktarlarının günlük olarak bildirileceği belirtilmiş olmasına rağmen bu kalemin teklif fiyata dahil olup olmadığı, teklif de gösterilen öğün içerisine dahil olup olmadığı açıkça belirtilmemiştir. Hastanenin mevcut kapasitesi ve önceki yıllar itibariyle hastanede hizmet verilen bebek sayısına göre bunlara verilecek öğün miktarının aynı diğer hastalar için öğün sayısının tespit edildiği gibi tespit etme imkanı bulunduğu, birim fiyatlı ihale olduğundan %20 arttırma ve eksiltme imkanı yanında, yüklenici tarafından teslim edilen öğün miktarı bazında da ödeme yapılacağı dikkate alındığında mamanın da birim olarak belirlenerek teklif fiyatın hesaplanması gerekmektedir. Bu haliyle miktarı belirsiz olduğu için mamanın öğün başına düşecek maliyet hesabı yapılması imkanı bulunmadığından şikayetçinin bu konuda ki iddiası yerinde görülmüştür.

 

                        4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde ihale de anahtar teknik personel öngörülmüştür. İstekliler tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi, “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” düzenlemesi  gereğince 4 aylık bordro sunma zorunluluğu bulunmadığından şikayetçinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            İdare şikayetçiye vermiş olduğu cevapta da sunulan tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmediğini belirtmiştir. Sunulan tekliflerle ihale konusu işin yaptırılması idarenin takdir sorumluluğunda olduğundan şikayetçinin bu konuda ki iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

            B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) İdare tarafından yapılan işin miktarı 20.000 öğün Kahvaltı Normal- Diyet 90.000 öğün öğle akşam yemeği Normal-diyet olarak belirtilmiş olmasına rağmen ihalede yaklaşık maliyet hesabının 90.000 öğün öğle akşam yemeği Normal-diyet üzerinden 282.800,00YTL olarak hesaplanmıştır. 90.000 öğün üzerinden hesaplandığında yaklaşık maliyet 314.100,00 YTL dir. Ancak idarenin ödeneği yeterli olması nedeniyle bu aykırılık ihalenin sonucunu etkileyen bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

           

            2) İdare idari şartnamenin 7.3.4.4 maddesinde “Hastane mutfağının herhangi bir sebeple kullanılamaz duruma gelmesi halinde, firmaca ihale miktarının %5’i oranında yemeği dışarıda yaptırmak için bir yemek fabrikası ile antlaşma yaptığına dair noter onaylı sözleşme ve sözleşme yapılan fabrikaya ait Tarım İl Müdürlüğünden alınmış Gıda İşyeri Çalışma İzni ve Sicil Numarasına dair belgelerin noter tasdikli sureti,” belgesi isteneceğine dair düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari şartnamedeki bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde temel ilkeler başlığı altında yer alan " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” Hükmü ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35. maddesinde yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler başlığı altında yer alan “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” düzenlemesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

            İdari şartnamenin 7.3.4.4 maddesinde yer alan mesleki ve teknik yeterlik kriterine ilişkin düzenleme ile, hem işin “istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olma” hem de “mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez.” kuralını ihlal ettiği anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu aykırılığın düzeltici işlem tesisi ile giderilmesi mümkün bulunmadığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

 İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

                   

 Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibi istekli ihale dokümanını 15.12.2006 tarihinde satın almış, ihaleye teklif vermiş, ancak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında (idareye başvuru tarihi 05.01.2007) ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmuştur.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı (I/A-2) maddesinde de;

“4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir.”

Denilmek suretiyle, ihale dokümanına yönelik başvuruların dokümanın satın alındığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde yapılması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.

Öte yandan aynı Tebliğin (I/A-2) maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir.”

Hükmü bulunmaktadır.

İncelenen ihalede, istekli, ihaleye teklif verdikten sonraki bir tarihte, ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Belirtilen nedenlerle, usulüne uygun biçimde yapılmayan başvurunun süre yönünden reddedilerek tespit edilen aykırılıkların idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle ihalenin iptali şeklinde oluşan karara katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                                       H. Hüseyin GÜRHAN         

Kurul Üyesi                                              Kurul Üyesi       

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul