• Karar No: 2007/UH.Z-504
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :61
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-504
Şikayetçi:
 Sistem İnş. Taah. Mak. Güv. Tem. Hiz. ve Ürün. Gıda Mad. Orm. Tar. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Güzide Çeliktürk, Kızılırmak Sokak No 13/2 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Pamukkale Üniversitesi (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü), Doktorlar Cad. No:42 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.12.2006 / 42328
Başvuruya konu ihale:
 2006/143426 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşırhane, Kalorifer Yakma ve Malzemeli Yemekhane Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.18.99.0188/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Pamukkale Üniversitesi (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü)’nce 17.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşırhane, Kalorifer Yakma ve Malzemeli Yemekhane Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Sistem İnş. Taah. Mak. Güv. Tem. Hiz. ve Ürün. Gıda Mad. Orm. Tar. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Güzide Çeliktürk,’ün 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2006 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  29.12.2006 tarih ve 42328 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleyi kazanana firmalardan Can Yemek Sanayi - Nursel BAYMAZ firmasının yetkilisi hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçlamasından dava açılmış olduğu, davanın halen derdest olduğu, ihale kazanan firmanın kamu ihalelerine katılmasının mümkün olmadığı,

2) İhaleyi kazanan iki firmadan biri olan Özata Gıda Soğuk Hava Tesisleri Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti’nin iş deneyim belgelerinin usulüne uygun olmadığı ve teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

            Aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 12.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-505 sayılı kararı ile;

 

“İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin “ihaleye katılabilmek gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1. maddenin (n) alt bendinde, ihale konusu işin ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu belge; Gıda Üretim İzin belgesi, Gıda Sicil ve Üretim Sertifikası, İşletme belgesi, Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı olarak sayılmış, idari şartnamede ise isteklinin iş ortaklığı olması halinde b),c),d),l),m),n) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi istenmesinin benzer iş tanımındaki “Kamu ve özel sektörde yapılmış yemekhane/yemek yapım /temizlik/ çamaşırhane hizmetlerinden herhangi biri” ifadesi ile geniş tutulan benzer işe uygun olmadığı, temizlik /çamaşırhane işini yürüten isteklilerin ihalelere katılamayacağı bu durumun rekabeti daralttığı ve 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu ve Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşırhane, Kalorifer Yakma ve Malzemeli Yemekhane Hizmetleri ihalesinin bir arada yapılmaması gerektiği,

 

            2)Kalorifer yakma hizmetleri ile ilgili olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %2,5 olması gerektiği,

3)Genel Temizlik İlaçlama ve Çamaşırhane, Kalorifer yakma Teknik şartnamesinin 30 uncu maddesinde “Firma temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış kalite yönetim sistemi belgesine sahip olacaktır” düzenlemesine yer verildiği ancak 06.10.2006 Kamu İhale Bülteninde  yayınlanan ihale ilanında bu hususa yer verilmediği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 7 nci maddesinde, isteklilerden yeterlik kriteri olarak; “İş ortaklığı olması halinde (b), (c), (d), (l), (m), (n) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerektiğinin” belirtildiği görülmüştür.

 

Anılan n) bendinde, “Gıda Üretim İzin Belgesi, Gıda Sicil ve Üretim Sertifikası, İşletme Belgesi, Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” istenmiştir.

 

İdari şartnamenin “ihale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, ihale konusu olarak “Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşırhane, Kalorifer Yakma ve Malzemeli Yemekhane Hizmetleri” belirtilmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş tanımının; “Kamu ve özel sektörde yapılmış yemekhane/yemek yapım /temizlik/ çamaşırhane hizmetlerinden herhangi biri” şeklinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ‘Benzer İş’; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

 

            Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri "bir arada ihale" edilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Söz konusu ihalede yer alan hizmetlerin ayrı ayrı uzmanlık, ekipman ve teçhizat gerektiren işler olduğu ve bu işlerin ayrı ayrı ihale edilmesi durumunda ihaleye daha çok katılımın olacağı ve rekabetin daha fazla gerçekleşeceği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca,  benzer iş tanımının geniş tutulmasına rağmen iş ortaklığında “Gıda Üretim İzin belgesi, Gıda Sicil ve Üretim Sertifikası, İşletme belgesi, Gayri sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı” gibi belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerektiği düzenlemesi yer aldığından, anılan maddenin bu nedenle katılımı engelleyici bir düzenleme içerdiği ve dolayısıyla mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin “Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşırhane, Kalorifer Yakma ve Malzemeli Yemekhane Hizmetleri” olduğu belirtilmektedir. İhale işlem dosyasında, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının tespitine yönelik olarak ilgili sigorta müdürlüğünden alınmış bir bilgi ve belgenin yer almadığı, yaklaşık maliyetin prim oranı % 2 alınarak belirlendiği ve idari şartnamenin 26.5 maddesinde iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta prim risk oranının % 2 olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel istihdam edilerek gerçekleştirilecek hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin;

 

3 üncü maddesinde, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”,

 

4 üncü maddesinde de, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı” hükümleri yer almıştır.

 

Anılan Tarife uyarınca, ihale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda; işlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi gerektiği, ancak aynı işyerinde yürütülen birden fazla işin mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzetmesi halinde Prim Tarifesinin 4 üncü maddesi gereğince farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı anlaşılmaktadır.

           

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edildiğine ilişkin bir bilgi ve belgenin dosyasında mevcut olmadığı, ihale konusu işin kapsamında mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz eden ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan işler olmakla birlikte idare tarafından bu hususun dikkate alınmadığı ve en düşük tehlike sınıfı üzerinden prim oranının belirlendiği, belirtilen bu nedenle; başvuru konusu ihalede, idari şartnamede yapılan düzenlemenin yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, söz konusu düzenleme nedeniyle isteklilerin teklif fiyatlarını verirken çelişki oluşabileceği, mevcut düzenleme ile tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin ve bu yanlışlığın düzeltici işlemle giderilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle şikayetçinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde  “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır.

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamede belirtilen “kalite yönetim sistemi belgesine” ilanda yer verilmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmiştir.

 

İhale dokümanına yönelik şikayet üzerine 12.02.2007 tarih 2006/UH.Z-505 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline” karar verildiğinden,  ayrıca teklif değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan başvuru incelenmemiş ve irdelenmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul