• Karar No: 2007/UH.Z-509
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :67
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-509
Şikayetçi:
 Demirhan Yemek Tem. Turizm İnş. San. ve Taah. Tic. Ltd. Şti., Kültür Mahallesi Atatürk Cad. 4316. Sokak Hale Apt. No: 13 Kat: 3 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Kampüsü 21280 DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 668
Başvuruya konu ihale:
 2006/155951 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 08.00.91.G020/2007-2 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme Servis ve  Servis Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Demirhan Yemek Tem. Turizm İnş. San. ve Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2007 tarih ve 668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Söz konusu ihalede idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “Ticaret ve Sanayi odasından alınmış ve her öğünde 3 kap olmak üzere günlük 10.000 kişilik kapasite raporu" düzenlemesinin yer aldığı, ancak 10.000 yemek kapasiteli  fabrika/mutfağına sahip firma sayısının Türkiye genelinde sınırlı olduğu, rekabeti sağlayabilecek sayıda firma bulunmadığı,

 

                Diğer taraftan idarece; "Hastane mutfağında ya da mutfaklarda oluşabilecek her türlü doğal afet, kaza, yangın tamirat gibi sebeplerden dolayı hizmet üretilememesi durumunda Diyarbakır Belediye sınırları içerisinde teknik şartnamede belirtilen nitelikte olması kaydı ile yine her öğünde 3 çeşit olmak üzere 10.000 yemek kapasiteli bir yemek Üretim tesisinde karşılanacağına dair taahhütname" istendiği,

 

Ayrıca ihalede toplam yemek sayısı (yemek ve kahvaltılar dahil) 3.720.000 adet olup, yemek sayısını işin süresine (731 gün) bölündüğünde çıkan yemek sayısının 5.088,91 adet olduğu, dolayısıyla günlük üretilen yemek sayısının 10.000 olmadığı, dolayısıyla günlük yemek üretme kapasitesi idari şartnamede neden 10.000 adet istenildiği anlaşılamadığından söz konusu çelişkiler nedeniyle ihaleye kendilerinin teklif veremedikleri, keza idari şartnamenin rekabeti engeller şekilde hazırlandığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.4.2 nci maddesinde; “Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış ve her öğünde 3 kap olmak üzere günlük 10.000 kişilik kapasite raporu” istenildiğine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

 

            İlanın 4.3.4 ncü maddesinde benzer düzenleme bulunmaktadır.  

 

            Söz konusu ihalede 30 adet doküman satın alındığı, ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, 7 adet isteklinin tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, başvuru sahibi ile birlikte A-Kaya Temizlik Nak. İnş. Yemek Üretim. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile  Edessa Yemekçilik San. ve Tic. A.Ş firmalarının doküman satın almalarına rağmen idarenin idari şartnamenin 7.3.4.2 nci ve ilanın 4.3.4 ncü maddesinde yer alan ; “Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış ve her öğünde 3 kap olmak üzere günlük 10.000 kişilik kapasite raporu” düzenleme nedeniyle teklif veremedikleri, bu düzenlemenin katılımı kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyici olduğu konusunda idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir.   

 

İdarece söz konusu şikayet başvurularına ilişkin verilen cevaplarda; “…hastanenin sadece hasta, refakatçi ve nöbetçi ekip için hizmet veren genel ve diyet mutfağı, ihalede belirtilen üretime katılan kişi sayısında çalıştırıldığında (86*125 tabldot+ kapasite raporunda adı geçen makine ve soğutucu oranları) günde 13.437 kapasite ile çalıştırılması hedeflendiği, bu nedenle kapasite raporunun mevzuat çerçevesinde istenildiği” belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin işin fiziki miktarı ve türü başlıklı 2.c maddesinde;  

            -Normal sabah kahvaltısı                     : 1.040.000  öğün

            -Normal Öğle-Akşam Yemeği             : 2.000.000  öğün

            -Diyet kahvaltı (ara öğünler dahil)         :    340.000  öğün

-Diyet öğle-Akşam yemeği       :    340.000  öğün olduğu,

 

            Yapılan hesaplamada ihalede verilecek toplam yıllık yemek sayısının 3.720.000 adet olduğu, bu rakamın işin süresi olan 731 takvim gününe bölündüğünde günlük ortalama 5.089 öğün yemek verileceği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede verilecek ortalama günlük öğün sayısının  5.089 öğün olduğu,   idarenin idari şartnamede 10.000 öğün  kapasite raporunun istenmesi nedeniyle ihaleye şikayetçi ile birlikte 3 hizmet sunucusunun doküman satın aldığı halde bu gerekçeyle ihaleye teklif verememesi ve bu konuda şikayet başvurusunda bulunulması hususlar dikkate alındığında, katılımı daraltıcı ve rekabeti engelleyici bir etki meydana getirdiğinden ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

  İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen “günlük 10.000 kişilik kapasite raporu” istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu çoğunluk oyuyla iptal sebebi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 11.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 30.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususun yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihale günü (11.12.2006) idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluğun ihalenin iptali yönündeki kararına katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                                       H. Hüseyin GÜRHAN         

Kurul Üyesi                                               Kurul Üyesi      

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul