• Karar No: 2007/UH.Z-511
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :69
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-511
Şikayetçi:
 Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Ataşehir, Karaman Çiftliği Sedef Sitesi No: 3/4 Kadıköy/İSTANBUL (Ana.)
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi No: 2 19200 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2007 / 226
Başvuruya konu ihale:
 2006/138966 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Malzeme Dahil Yemek Hazırlama-Pişirme-Dağıtım ve Sonrasındaki Hizmetlerin Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.00.24.0022/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Devlet Hastanesi’nce 07.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Malzeme Dahil Yemek Hazırlama-Pişirme-Dağıtım ve Sonrasındaki Hizmetlerin Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özyol Turizm İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 22.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.01.2007 tarih ve 226 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı ve firmalarının teklif ettiği fiyatla, normal kahvaltıda % 42, diyet kahvaltıda % 48, normal yemekte % 22, diyet yemekte % 29 kar ettikleri, bunun da teknik şartname doğrultusunda rasyonel ve kamu yararına olduğu, tekliflerin çok yakın rakamlar üzerinde yoğunlaşmasının da fiyatların makul olduğunu gösterdiği ve kamu yararına olan işin firmalarına verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İhale komisyonu kararı üzerine bütün teklifler reddedilerek idarece ihale iptal edildiğinden ve firma tarafından iptal gerekçeleri öğrenildikten sonra idareye başvurulup cevap alındıktan sonra Kurumumuza başvuruda bulunulduğundan, esasın incelenmesi ihale sürecini sona erdiren bu işlemle sınırlı olarak yapılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale komisyonu yaptığı aşırı düşük teklif değerlendirmesi neticesinde açıklamaları yeterli görmeyerek geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptaline ilişkin komisyon kararını ihale yetkilisine sunmuş ve ihale yetkilisince de iptal kararı uygun görülerek onaylanmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu noktada açıklama sunan ve uygun görülmeyen 7 firmanın açıklamalarının idarece uygun görülmeme gerekçeleri irdelenmiştir.

           

Özyol Ltd. Şti.

1.677.500,00

Açıklama yeterli görülmediğinden değ. dışı

Toprak AŞ.

1.704.500,00

Açıklama yeterli görülmediğinden değ. dışı

Onur Yemek

1.775.500,00

Açıklama yeterli görülmediğinden değ. dışı

Altay Ltd. Şti.

1.916.500,00

Açıklama yeterli görülmediğinden değ. dışı

Demirhan Ltd. Şti.

1.996.000,00

Açıklama yeterli görülmediğinden değ. dışı

Pırıltı Ltd. Şti.

2.039.500,00

Açıklama yeterli görülmediğinden değ. dışı

Ziyafet Ltd. Şti.

2.050.000,00

Açıklama yeterli görülmediğinden değ. dışı

29.11.2006 tarihli ihale komisyonu iptal tutanağında başvuru sahibi Özyol firmasının açıklamaları değerlendirildiğinde, idarenin değerlendirmelerinin yerinde olduğu, zira firmanın işçilik için yaptığı açıklamalarda işçi ücretleri için gösterilen kesinti miktarının öngörülen ücretlere göre hesaplanmadığı ve toplam brüt ücretlerde işveren payının bulunmadığı, tavuk eti, süt, ekmek, sebze fiyatlarını tevsik eden belgenin sunulmadığı, idarece “aslı gibidir” şerhiyle gönderilen istekliye ait fatura ve taahhütnamelerde noter onayının bulunmadığı, idarenin de bunların fotokopilerinin sunulduğunu 29.11.2006 tarihli ihale komisyonu tutanağında tespit ettiği anlaşıldığından firmanın açıklamalarının yerinde görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Toprak firmasının açıklamaları değerlendirildiğinde, idarenin tespitlerinin yerinde olduğu ayrıca tüm maliyet unsurları için belgeye dayalı açıklama yapılmadığı,

Onur Yemek firmasının açıklamaları değerlendirildiğinde, idarenin tespitlerinin yerinde olduğu,

Altay Ltd. Şti. firmasının açıklamaları değerlendirildiğinde, idarenin tespitlerinin yerinde olduğu,

            Demirhan Ltd. Şti. firmasının açıklamaları değerlendirildiğinde, idarenin tespitlerinin yerinde olduğu, bunun yanı sıra tavuk eti ve kahvaltılıklar gibi maliyet unsurlarının belgeye dayalı olarak açıklanmadığı,

Pırıltı Ltd. Şti. firmasının açıklamaları değerlendirildiğinde, idarenin tespitlerinin yerinde olduğu,

Ziyafet Ltd. Şti. firmasının açıklamaları değerlendirildiğinde, idarenin tespitlerinin yerinde olduğu, ayrıca firmanın öngördüğü mönülerin teknik şartnamedeki yemek çeşitleri ile uyumlu olmadığı ve teknik şartnamede yer almayan kola ve gazoz faturalarının açıklama kapsamında sunulduğu halde açıklamada bulunan tüm unsurların örneğin ilaçlama gibi maliyetinin belgeye dayalı olarak açıklanmadığı görülmüştür.

Netice itibariyle firmaların sunmuş oldukları açıklamaların idarece yeterli görülmemesinde mevzuata aykırılık tespit edilmediğinden aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde geçerli teklif kalmaması gerekçesi ile ihalenin ihale komisyonu kararı üzerine idarece iptalinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul