• Karar No: 2007/UH.Z-512
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :70
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-512
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü (İdari ve Mali İşler Dairesi), Süleymaniye No: 25 34000 Beyazıt Eminönü/İSTANBUL (avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4131
Başvuruya konu ihale:
 2006/154482 İhale Kayıt Numaralı “Rektörlük ve Bağlı Birimler Dahil Olmak Üzere Toplam 19 Birime Ait Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 08.04.13.0022/2007-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü (İdari ve Mali İşler Dairesi) tarafından 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Rektörlük ve Bağlı Birimler Dahil Olmak Üzere Toplam 19 Birime Ait Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.02.2007 tarih ve 4131 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 29.12.2006 tarihinde iptal edildiği  anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1)  27.12.2006 tarihli ihaleye ilişkin 25.12.2006 tarihinde satın almış oldukları ihale dokümanında Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırılıklar bulunduğu,  idari şartnamede ihale konusu hizmet işi ile ilgili TSE Belgesi istenmiş olup bunun temizliğe ilişkin TSE belgesi olduğu, idari şartnamedeki bu düzenlemenin  Kamu İhale Genel Tebliği’nde hizmet yeri yeterlik belgesi ile ilgili yapılan düzenlemelere aykırı olduğu ve bu durumun Kamu İhale Kanunu’nun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden eşitlik ve rekabeti sağlama ilkeleri ile çeliştiği,

 

            2) İdari şartnamede TS-EN-ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi istenmiş olduğu, anılan belgenin sadece TSE tarafından düzenlendiği, dolayısıyla şartnamede yapılan düzenleme ile sadece TSE’den kalite sistem belgesi almış firmaların ihaleye iştirak edebileceği ve yeterli sayılabileceği, Kamu İhale Genel Tebliği ve Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan kalite yönetim sistem belgesi almış firmaların ihaleye iştiraklerinin engellendiği, bu durumun ise rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olduğu,

 

            3) İdari şartnamede aylık bazda verilen yemek ve yol bedeli Kamu İhale Kurumunca hazırlanan işçilik hesaplama modülü üzerinden günlük bedele uyarlandığında yuvarlama nedeniyle çıkan maliyetin asgari maliyetin altında kalacağı ve firmalarının değerlendirme dışı bırakılmasına yol açacağı

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalenin 29.12.2006 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine ihaleye teklif veren iki firmanın da tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması neticesinde geçerli teklif kalmaması gerekçesiyle iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 29.12.2006 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu ihaleye ilişkin süreç sona ermiş olup, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul