• Karar No: 2007/UH.Z-515
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :76
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-515
Şikayetçi:
 Grup Güvenlik İnş., Temz. Elekt. ve Taah. İşl. San. Tic. Ltd. Şti., Evsat Mah., Tatlıcılar Dükkanları No: 11 Beyşehir/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü, Harman Mah., Abdülhakhamit Cad.,No: 866 06470 Mamak/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 801
Başvuruya konu ihale:
 2006/162462 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik ve Tahmil-tahliye Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2006 tarih ve 07.01.10.G022/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü’nce 01.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve Tahmil-Tahliye Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Grup Güvenlik İnş. Temz. Elekt. ve Taah. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet [başvurusunun, idarenin 05.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2007 tarih ve 801 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı, ayrıca bu firmanın aylık birim fiyatı ile yıllık toplam fiyatı arasında hem rakamla hem de yazıyla birbirini tutmadığı, idari şartnamenin 26 ncı maddesine en uygun teklifi verdikleri için ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 40 kişi/yıl Temizlik ve Tahmil-tahliye Hizmetleri işi olduğu belirtilmiş, 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri, 22 nci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği düzenlenmiş, 36 ncı maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

            Sözkonusu İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3. maddesinde:

 

                        Temizlik Hizmeti                                            Tahmil-Tahliye Hizmeti

 

-Brüt Asgari Ücret (İşveren sigorta primi                 -Brüt Asgari Ücret (İşveren sigorta primi

%20 olup, sigorta risk prim dahildir.)                                  %21 olup, sigorta risk prim dahildir.)

-İşveren işsizlik primi (%2)                                        -İşveren işsizlik primi (%2)

-İşçi sigorta primi                                                      -işçi sigorta primi

-İşçi işsizlik primi                                                       -İşçi işsizlik primi

-Yol bedeli (Diğer hususlarda açıklanmıştır.)            -Yol bedeli (Diğer hususlarda açıklanmıştır.)

-Yemek bedeli (Diğer hususlarda açıklanmıştır.)      -Yemek bedeli (Diğer hususlarda

                                                                                    açıklanmıştır.)

-Giyim bedeli                                                             -Giyim bedeli

-Müteahhit karı                                                         -Müteahhit karı

-%3 sözleşme giderleri                                              -%3 sözleşme giderleri”

 

Şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

“İdari Şartnameye İlave Edilecek Diğer Hususlar” bölümünün 56 ncı maddesinde:

 

“a) Şartname konusu işler 40 işçi ile yapılacaktır.

 

b) “Yüklenici çalıştırdığı işçilere her gün bir öğün öğle yemeğini Fabrikamıza yemek veren Firmadan vermek zorundadır. Yemek bedelinin tutarı firmanın hak edişinden karşılanacak, bu yemek bedeli, idari personeli için öngörülen yemek bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilmeyecektir. Yemek yemeyenlerin tespiti halinde firmaya yemek parası Fabrikamızca ödenmeyecektir.

 

c) Yüklenici firma çalıştırdığı işçilerine işe geliş ve gidişleri için yol gideri olarak aylık mutat toplu taşıma kartı verecektir.

 

g) Yüklenici firma, şartnamede belirttiğimiz işçi sayısının dışında ve tüm hakları  yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere, işçilerin işe geliş ve gidişlerinden, hasta sevk ve izin kağıtlarının düzenlenmesinden, temizlik ve tahmil-tahliye işlerinin gün boyunca aksatılmadan yürütülmesinden sorumlu tecrübeli en az lise mezunu asgari bir yetkiliyi görevlendirecektir.

 

            i) İşçilerin tek tip özel kıyafeti olacaktır. Kıyafet ihale makamınca uygun görüldükten sonra kullanılacak olup, kıyafetler daima temiz, muntazam şekilde olacak ve yırtık giyilmeyecektir. Yüklenici firma, işçilerine işin niteliğine uygun iş elbisesi ile ayakkabı, çelik burunlu postal, tulum verecek, firmasını tanıtacak şekilde kimlik kartı taktıracaktır. Yaka kartı bulunmayan işçi görevlilerce işyerine alınmayacaktır. Makam katı çay ocaklarında çalışan iki kişi için siyah pantolon, yelek, siyah ayakkabı, beyaz gömlek, kravat verecektir.

 

            ü) Fabrikamıza yemek veren Firmanın yemek fiyatı 04.1.2006 tarihi itibariyle 3.00.TL./öğün olup, 2007 yılında değişebilir.”

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 5.1. maddesinde ise temizlik hizmetleri için gerekli olan temizlik malzemelerinin Fabrika tarafından karşılanacağı, çim biçme makinesi, bağ makası, ilaçlama makinesi, cila makinesi ve fırçası, robot vakum, elektrik süpürgesi, ot kesme misina benzinli motor, yağmurlama ve sulama fıskiyeleri vb araç ve gereçlerin Yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı kısmının “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 10 ncu maddesinin ikinci bendinde: “…idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.”

 

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler uyarınca 40 işçi dikkate alındığında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 373.353,60 YTL, teklif edilmesi gereken asgari maliyeti toplamının ise 384.554,21 YTL olduğu, oysa “İdari Şartnameye İlave Edilecek Diğer Hususlar” bölümünün 56 ncı maddesinin g fıkrasındaki “Yüklenici firma, şartnamede belirttiğimiz işçi sayısının dışında ve tüm hakları yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere, işçilerin işe geliş ve gidişlerinden, hasta sevk ve izin kağıtlarının düzenlenmesinden, temizlik ve tahmil-tahliye işlerinin gün boyunca aksatılmadan yürütülmesinden sorumlu tecrübeli en az lise mezunu asgari bir yetkiliyi görevlendirecektir.” şeklindeki düzenleme uyarınca 41 kişi dikkate alındığında, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 382.687,44 YTL, teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının ise 394.168,06 YTL olduğu, bu durumda ihale üzerinde bırakılan Mert İnş. Ltd. Şti. dahil hiçbir isteklinin teklifinin, teklif edilmesi gereken asgari maliyeti karşılamadığı hususları tespit edilmiştir.

 

Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan Mert İnş. Ltd. Şti. dahil hiçbir isteklinin teklifinin teklif edilmesi gereken asgari maliyeti karşılamadığı ve ihalede geçerli teklif kalmadığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi Grup Güvenlik İnş. Temz. Elekt. ve Taah. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.’ne 20.12.2006 tarihinde iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderildiği, anılan firmanın idareye verdiği 29.12.2006 tarihli dilekçede; kesinleşen ihale kararının diğer firmalara gönderildiği halde kendilerine tebliğ edilmediğini, ihalenin Mert İnş. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı yolunda bilgi edindiklerini belirterek değerlendirmeye dair şikayetlerini sundukları, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibince 04.01.2007 tarihinde tebellüğ edilmesi üzerine bu defa anılan firma tarafından verilen 05.01.2007 tarihli dilekçe ile ihale kararının 20.12.2006 tarihinde postaya verilmesine rağmen 04.01.2007 tarihinde kendilerine ulaştığını, 29.12.2006 tarihinde verdikleri şikayet başvurularına herhangi bir cevap alamadıklarını, eğer şikayet başvurularına verilmiş bir cevap var ise postadaki gecikmenin göz önünde bulundurularak taraflarına elden teslim edilmesini ve faks çekilmesini istedikleri, idare tarafından ise şikayetin 05.01.2007 tarih ve 14 sayılı yazı ile reddedildiği ve firmaya 10.0.12007 tarihinde tebliğ edildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak tespit ettikleri Mert İnş. Ltd. Şti. ile 10.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanması kararı alınmadan şikayetin idarece 05.01.2007 tarihli işlemle reddinden sonra Kuruma yapılacak Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 10.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul