• Karar No: 2007/UH.Z-516
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :77
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-516
Şikayetçi:
 Hür-Vet Gıda Temizlik Hayvancılık İnş. Turz. Medikal Tic. Ltd. Şti. Cenap Şehabettin Sok. No:22/2 Koşuyolu-Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çarşı Mah. Soğanlık Cad. No:17 Yakacık Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 367
Başvuruya konu ihale:
 2006/162433 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 12 Ay Süre ve 8 Yemek Dağıtım Elemanı İle Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.00.48.G012/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 08.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Yemek Pişirme Taşıma Dağıtım ve Sonrası Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hürvet Temizlik Hayvancılık İnş. Turz. Medikal Tic. Ltd. Şti.’nin 15.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  21.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2007 tarih ve 367 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihale dokümanının 07.12.2006 tarihinde satın alındığı, dokümana karşı idareye yapılan şikayet başvurusunun reddedildiği,

           

            1)İdari şartnamenin İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 7.3.3. maddesinde; “İstekliler organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece ön görülen sayı ve nitelikte personel çalıştırmak zorundadır. İstekliler söz konusu personeli iş kanunu mevzuatına uygun çalıştıracağına dair taahhütname vereceklerdir” düzenlemesinin yapıldığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde 15.10.2006 tarihinde yapılan değişiklikle anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemeyeceği, ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının % 40’ını geçmemek  üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenilmesine ilişkin hükmün yürürlükten kaldırıldığı, idarece yapılan düzenlemenin mevzuatla uyumlu olmadığı,

 

            2)İdari şartnamenin 7.3.6. maddesinde; “İhale konusu işle ilgili olarak ihale tarihinde geçerliliğini doldurmamış TSE ve ISO 9001:2000 kalite belgesi verilmesi zorunludur.” düzenlemesi yapıldığı, işin adında yer alan yemek pişirme, taşıma, dağıtma ve sonrası servis hizmetlerinden hangisi yada hangilerini kapsaması gerektiği konusunda herhangi bir kriterin belirlenmemiş olması nedeniyle isteklileri tereddüde düşüren bir durum yaratıldığı,  iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.3.3. numaralı alt bendinde;  “İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece ön görülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırmak zorundadır. İstekliler söz konusu personeli İş Kanunu mevzuatına uygun çalıştıracağına dair taahhütname vereceklerdir.

Hizmetin yürütülmesi esnasında görev alacak personelin nitelik ve sayıları aşağıda çıkartılmıştır.

            a)Yemek dağıtım sorumlusu: 1 kişi(en az lise mezunu ve en az hastane ve benzeri işlerde 3 yıl deneyimli)

             b)Servis yemek dağıtım elemanı: 2 kişi (en az ilköğretim mezunu bayan)            

            c)Yemekhanede dağıtım elemanı: 3 kişi (en az ilköğretim mezunu 2 bayan ve 1 erkek eleman)

           d)Bulaşık yıkama elemanı: 2 kişi (en az ilköğretim mezunu bayan)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı VIII-maddesinin M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar başlıklı bölümün 3 üncü maddesinde;  “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

             İdari şartnamede istenilen nitelik ve sayıda personeli İş Kanunu mevzuatına uygun çalıştıracağına dair taahhütname istenilmesi, anılan düzenlemelere aykırıdır.

 

             2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;             

 

             İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.3.6. numaralı alt bendinde; “İhale konusu işle ilgili olarak ihale tarihinde geçerliliğini doldurmamış TSE ve ISO 9001:2000 kalite belgesi verilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde;  “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü ile,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı VIII- maddesinin L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin başlıklı alt maddesinde;   “Kuruma yapılan başvurular ve ilgili idarelerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygulama yönetmeliklerindeki kalite belgelerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

          İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

          İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.                            İdari şartnamelerin "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde,

          ……………………………………….

          2- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde "kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin" bir düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamede bu belgelerin "Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu" olduğu belirtilmelidir. İdari şartnamenin "Belgelerin sunuluş şekli" başlıklı alt maddesinde, şartnamenin dipnotunda  yer alan "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi  zorunlu olan kalite  belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

          Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz." metnine yer verilecektir………...…….” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ISO 9001:2000 kalite sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin gerektiği bu nedenle bu belgenin TSE’den alınması şeklindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu gibi idarece belirlenen söz konusu standarda ilişkin olarak istenilen belgenin taşıması gereken kriterlerin belirlenmediği, bu haliyle idarece eksik düzenleme yapılmak suretiyle yapılan aykırılığın firmaları tereddüde düşürebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından şikayetçinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen taahhütname ve kalite-standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu çoğunluk oyuyla iptal sebebi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 08.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 16.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihaleden bir gün önce doküman aldığı ve ihale tarihinden sonra (15.12.2006) idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluğun ihalenin iptali yönündeki kararına katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                                       H. Hüseyin GÜRHAN         

Kurul Üyesi                                             Kurul Üyesi        

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul