• Karar No: 2007/UH.Z-517
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :78
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-517
Şikayetçi:
 Merve Temizlik Hizmet Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İpek Yol Mahallesi Hulusi Kılıçarslan Sok. Ormancı Apt. Altı NO: 1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Atatürk Bulvarı NO: 221 06100 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2648
Başvuruya konu ihale:
 2006/166293 İhale Kayıt Numaralı “103 Kişi ile Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2007 tarih ve 08.03.00.0162/2007-4 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “103 Kişi ile Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merve Temizlik Hizmet Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.01.2007 tarih ve 2648 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kamu İhale Kurulu’nun 22.01.2007 tarih ve 2007/AK.H-182.1 sayılı kararı ile ihale süreci durdurulduğundan, anılan ihale için yeniden bir karar alınmasına gerek olmadığından karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 28.12.2006 tarihinde yapılan, TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa Bağlı Birimlerin (01.02.2007-31.01.2008 tarihleri arası) 103 Kişi ile Genel Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine teklif verdikleri, ihalenin Cerit Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. üzerinde kaldiğı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin de Biotem Temizlik Emlak ve İnş. Hizm. Tic. Ltd. Şti. olduğu yönündeki kesinleşen ihale kararının taraflarına bildirildiği,  ancak ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan ikinci avantajlı isteklinin teklif etmiş oldukları bedelin ihale asgari maliyetinin altında olduğu ve  anılan istekliler için idarece herhangi bir aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihale kararının alındığı yönünde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ancak idarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın taraflarına bildirildiği, böylece idarece Kanunun 38 inci maddesine aykırı işlem tesis edildiği ve en ekonomik teklifin kendi teklifleri olduğu iddia edilerek başvuruları hakkında gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

           

 

 

Başvuru sahibinin 24.01.2007 tarihli başvuru dilekçesi ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; idarece 17.01.2007 tarihli yazı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi uyarınca 11.01.2007 tarih ve 03.04 sayılı ivedilik ve kamu yararı kararı onayı ile ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesi kararı verilmiş, ancak şikayet başvurusuna cevap verilmediği hususları tespit edilmiştir.

 

Bu nedenle; başvuru sahibince idareye yapılan şikayet başvurusu idarece cevaplandırılmayıp sadece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde idarece verilen karar üzerine Kuruma yapılmış bir başvuru niteliğindedir. Her ne kadar anılan itirazen şikayet başvurusu, ihale işlemleri ile ilgili esas yönünden itirazen şikayeti de içermekte ise de, idarece şikayet ile ilgili olarak nihai karar verilmediğinden Kuruma yapılan başvuru, sadece ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan karara yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Şüphesiz başvurusu sahibinin, idarece ihale için nihai karar alındıktan sonra bu işleme karşı başvuru hakkı da saklıdır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Ancak; aynı ihale için Biotem Temizlik Emlak ve İnşaat Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından 17.01.2007 tarihinde Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine düzenlenen 22.01.2007 tarihli ön inceleme raporu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 22.01.2007 tarih ve 2007/AK.H-182.1 sayılı kararı ile ihale süreci durdurulduğundan bu aşamada idarece bütün ihale işlemleri durdurulmuş olup sözleşmenin de imzalanması mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul