En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-518
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :80
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-518
Şikayetçi:
 Biotem Temizlik Emlak ve İnşaat Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Bayındır 2 Sokak NO: 49/9 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Atatürk Bulvarı NO: 221 06100 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1617
Başvuruya konu ihale:
 2006/166293 İhale Kayıt Numaralı “103 Kişi ile Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2007 tarih ve 08.01.82.0162/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nca 28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “103 Kişi ile Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Biotem Temizlik Emlak ve İnşaat Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2007 tarih ve 1617 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 28.12.2006 tarihinde yapılan, TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa Bağlı Birimlerin (01.02.2007-31.01.2008 tarihleri arası) 103 Kişi ile Genel Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine teklif verdikleri, kendi tekliflerinin ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif olarak belirlendiği, söz konusu ihale için ihale üzerinde kalan istekliden daha düşük teklif veren istekli bulunduğu halde ihale tarihinden bir gün sonra alınan ihale kararına göre anılan istekli için idarece herhangi bir aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihale kararının alındığı, böylece Kanunun 38 inci maddesine aykırı işlem tesis edildiği,

 

            İhale üzerinde kalan isteklinin teklif bedeli ile asgari maliyet arasında 4.380,12 YTL. fark olduğu bu bedelle idari ve teknik şartnamede servis ve giyim bedeline ilişkin belirlenen kriterler ve asgari standartların bu bedelle karşılanamayacağı, bu nedenle anılan isteklinin teklifi ile ilgili yazılı açıklama ve tevsik edici belgelerin istenmesi gerektiği,

 

            İdarece ivedilik kararı alındığı, ihale konusu iş için bir ivedilik durumunun olmadığı, ihale dokümanında belirtilen giderleri karşılamayan bir fiyata işin verilmesinde de herhangi bir kamu yararı bulunmadığı,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından ihaleye çıkarılan hizmet alımı işi, 103 Kişi ile yaptırılacak Genel Temizlik Hizmeti alımı işi olup, işin kapsamı; TÜBİTAK Başkanlığı Merkez Binası, TÜBİTAK-SAGE Lalahan Yerleşkesi Binası, TÜBİTAK-SAGE Güdüm Laboratuarı Binası, TÜBİTAK-SAGE Rüzgar Tüneli Binası, TÜBİTAK-UZAY Binası, TÜBİTAK-ULAKBİM Binası, TÜBİTAK-ATAL Binası, TÜBİTAK-UEKAE ve TÜBİTAK Başkanlık Binası, TÜBİTAK-BUTAL Bursa Test ve Analiz Laboratuarı Müdürlüğüne ait İdare Binası, Araştırma Binası, Çevre Laboratuarı, Sosyal Tesisler Binası ile Fuar ve Kongre Merkezi Binasına ait genel temizlik ve malzemelerinin binalar içinde ve dışında ilaçlama taşıma, bahçe bakımı işleridir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca sözleşme gideri, KİK payı, yol ücreti, mesai, giyim (ayni olarak verilecektir.), SAGE’de çalışan personelin merkezi bir yerden (ULUS) alınarak işyerine (SAGE-Mamak) ulaştırılması için servis ücreti vb. giderler teklif fiyata dahildir.

 

Yol ücreti ve mesai aşağıda belirtilen şekilde hesaplanacaktır:

 

TÜBİTAK Başkanlığı, ATAL, ULAKBİM, UZAY, UEKAE, (SAGE’de çalışan 1 personel) çalıştırılan yüklenici firma personeline çalışılan her gün için oturdukları yere bakılmaksızın brüt (işveren maliyeti dahil) günlük 8.82 YTL x 84 Kişi x 26 gün,

 

SAGE’de çalışan yüklenici firma personeline çalışılan her gün için oturduğu yere bakılmaksızın brüt (işveren maliyeti dahil) günlük 4.41 YTL x 14 kişi x 26 gün,

 

(SAGE’de çalışan personel akşam dönüşünde, SAGE’nin personel servisinden ücretsiz yararlanacaktır.)

 

BUTAL’da çalışan yüklenici firma personeline çalışılan her gün için oturduğu yere bakılmaksızın brüt (İşveren maliyeti dahil) günlük 10.19 YTL x 5 Kişi x 26 gün,

 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (BAŞKANLIK, ULAKBİM, BİLTEN, UEKAE ve ATAL) ile SAGE (ODTÜ) 1 personel                                             

 

 

 

84 kişi x 12 ay

Her işçi için, aylık fazla çalışma saati olarak, hafta içi 10 saat, hafta sonu ayda 1 gün fazla çalışma ücreti ödenecekmiş gibi hesaplanıp teklifte belirtilecektir.

 

 

 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

(SAGE)

14 kişi x 12 ay

Her işçi için, aylık fazla çalışma saati olarak, hafta içi 22 saat, çalışma ücreti ödenecekmiş gibi hesaplanıp teklifte belirtilecektir.

 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ  (BUTAL-BURSA)

 

5 kişi x 12 ay

Her işçi için, aylık fazla çalışma saati olarak, hafta içi 10 saat fazla çalışma ücreti ödenecekmiş gibi hesaplanıp teklifte belirtilecektir.

 

 

            şeklinde,

 

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddenin 56.2 nci maddesinde; “İdare BAŞKANLIK, ULAKBİM, ATAL, UEKAE ve UZAY’da çalıştırılan yüklenici firma personeline çalışılan her gün oturdukları yere bakılmaksızın brüt (işveren maliyeti dahil) 8.82 YTL (sekizYTLseksenikiYKR) yol ücreti ödeyecektir. Yüklenici firma; SAGE’de çalışan personeli merkezi bir yerden (ULUS) alarak işyerine (SAGE’ye) ulaştırılmasını servis ile sağlayacaktır. Dönüşte ise SAGE’nin personel servislei ile ücretsiz sağlanacaktır. Ayrıca SAGE’de görevlendirilen yüklenici firma personeline her gün için brüt (işveren maliyeti dahil) 4.41 YTL (dörtYTLkırkbirYKR) yol parası ödenecektir. Yukarıda bahsi geçen yol parası sözleşme süresince sabit kalacaktır. SAGE (Beşevler-ODTÜ) personelinin hafta sonu çalışmalarında, çalışılan her iş gün için oturdukları yere bakılmaksızın brüt 8.82 YTL (sekizYTLseksenikiYKR) yol ücreti ödenecektir. BUTAL’da görevlendirilen yüklenici firma personeline her gün için oturdukları yere bakılmaksızın brüt (işveren maliyeti dahil) 10.19 YTL (onYTLondokuzYKR) yol parası ödenecektir. Yukarıda bahsi geçen yol parası sözleşme süresince sabit kalacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre SAGE (Servis, tek yön) 26 gün 12 ay’lık servis ücreti ile giyim ve yönetim giderleri hariç olmak üzere %3 (Yüzdeüç) sözleşme gideri dahil ihale konusu iş için asgari maliyet 1.185.063,-YTL olarak hesaplanmaktadır.

 

Buna göre; ihaleye en düşük fiyat ile teklif veren isteklinin teklif etmiş olduğu bedel 1.170.711,35 YTL olup, teklif edilen bedelin ayni olarak karşılanacak giyim bedeli ve SAGE (Servis, tek yön) 26 gün 12 ay’lık servis bedeli hariç olarak hesaplanan asgari maliyet olan 1.185.063,-YTL’nin de altında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca isteklinin birim fiyat teklif mektubunda ihale konusu işin ikinci ve üçüncü kalemlerine fazla çalışma ücreti olarak teklif ettiği tutarlarda 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesinde belirtilen; “Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın yüzde elli (%50) yükseltilmesi suretiyle ödenir.” hükmüne göre uygun bedel teklif edilmediğinden asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesi ile idarece teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu nedenle anılan isteklinin birim fiyat teklif mektubundaki aykırılıktan dolayı idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmuştur.

 

Diğer taraftan; ihale üzerinde kalan istekli tarafından 1.189.793,11 YTL teklif edilmiştir. Asgari maliyet ile teklif edilen bedel arasında 4.730,11 YTL farkın olduğu söz konusu fark ile ayni olarak karşılanacak giyim bedeli ve SAGE (Servis, tek yön) 26 gün 12 ay’lık servis bedelinin karşılanabileceği sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul