En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-519
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :81
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-519
Şikayetçi:
 Dekorsan Özel Güv. ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Dekorsan Özel Güv. ve Eğt. Hizm. Ltd. Şt. Gazi Bul. Nersan İş Hanı 108/4 Çankaya/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği, Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Bereketli Belediyesi Karşısı /DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 528
Başvuruya konu ihale:
 2006/168466 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2007 tarih ve 08.00.76.0163/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 07.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dekorsan Özel Güv. ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2007 tarih ve 528 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye verdikleri teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, teknik şartnamenin 5 inci maddesiyle öngörülen giysilerin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kıyafet için  teklif edilen 10.30,00.-YTL bedel ile karşılanmasının mümkün olmadığı, teklif edilen kıyafet bedelinin belgelendirilmesi istenilmeden kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İhale konusu iş, 30 personelle 12 aylık birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek özel güvenlik hizmet alımı ihalesidir. İnceleme konusu 07.12.2006 tarihli ihalenin ilanı 16.11.2006 tarihinde yapıldığından 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hükümlerine tabiî olduğu anlaşılmıştır.

            Başvuru sahibi firma tarafından 04.12.2006 tarihinde ihale dokümanı satın alınmış ve kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra süresinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmuş, başvurunun reddine dair 26.12.2006 tarihli kararı 04.01.2007 tarihinde tebellüğ edilerek süresi içerisinde 09.01.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılmıştır.

 

İşe ait idari şartnamenin - “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3.        Yüklenici Firma İstihdam Ettiği Personelden 01 Adet Güvenlik Amiri İçin Brüt Asgari Ücretin % 50 (Yüzde Elli)Fazlasını, 03 Adet Güvenlik  Şefine     %   40   (Yüzde  Kırk)Fazlasını  Ve   26  Adet  Özel Güvenlik Konumundaki Personellere de Brüt Asgari Ücretin % 25 (Yüzde    Yirmibeş)    Fazlasını    Maaş    Olarak    Ödeyecek,    Ücret Bordrosunda Gösterecek Ve Teklif Fiyata Dahil Edecektir.

-     Çalıştırılacak Personelin Yol Bedelleri Aşağıdaki Gibi Olup;

1 Günlük Yol Bedeli 1(Bir) Kişi İçin = 3,00 YTL(Brüt) ,

1 Aylık(26 Gün Üzerinden/1 Kişi) X 3,00 YTL = 78,00 YTL (Brüt),

 12 Aylık(1 Kişilik) X 78,00 YTL= 936,00 YTL (Brüt) ,

30 Kişilik 12 Aylık Toplam Yol Bedeli = 28.080,00 Ytl. (Brüt),

-  Yol     Bedelleri    Nakdi     Olarak    Ödenecek,     Bu     Tutar    Ücret Bordrosunda Gösterilecek Ve Teklif Fiyata Dahil Edilecektir. -Yemek Bedeli Hastane İdaresi Tarafından Karşılanacak Olup, Bunun İçin Ayrı Bir Ücret Hesaplanmayacaktır.

      -Yüklenici Firma Çalıştıracağı Personellerine Teknik Şartnamede Belirtilen Giyimi Ve Teçhizatı Ayni Olarak Muayene Komisyonu Huzurunda Verecektir.

    - 5188 Sayılı Özel  Güvenlik Yasasına Göre Yaptırılması Zorunlu Olan Mali Sorumluluk Sigorta Bedelini ( 12 Aylık) Teklif Fiyata Dahil Edilecektir.

-  Resmi Tatil Ve Bayram Günlerine Ait Fazla Çalışma Bedeli İzin Olarak karşılanacaktır.

26.4.   Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi
(KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.          -    Personelin İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Tehlike Sınıfı  1 ve   SSK  Prim   Oranı   %   1,5   (Yüzdebirbuçuk)Olarak Hesaplanacaktır.

-         % 2 Sözleşme Bedeli Teklif Fiyata Dahil Edilecektir. Ancak Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe Bedeli İçin Sözleşme Gideri Hesaplanmayacaktır.”

 

Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde; “Yüklenici;5l88 sayılı Kanun, 25606 sayılı Yönetmelik, 2005/42 sayılı Genelgenin ilgili maddelerinde belirtildiği usul ve esaslara uygun olarak güvenlik personellerine kıyafet giydirmekle yükümlüdür.Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurların Bakanlıkça onaylanmış olması gerekmektedir. Yüklenici her bir personel için aşağıda cins ve miktarları yazılı giyim eşyasını temin etmek orundadır.Giyim eşyalarının dağıtımı Muayene Komisyonu nezaretinde yapılacaktır.

Givim Eşyasının Adı  -      Adedi    -    Malzeme cinsi

Pantolon                             1

Pantolon                                   1

Kravat                                2

Yün Yazlık

Kışlık

Su geçirmez özellikte

Termo taban,deri yüz ve tabanlıklı Termo taban, deri yüz ve tabanlıklı

Kazak                                 2

Mont                                        1

Kaban                                 1

Kep                                     2

Kemer                                      1

Ayakkabı (çift)                    1

Bot(çift)                               1

Eldiven(çift)                        1

Çorap(çift)                          4

Yağmurluk                              1

Yazlık giysiler 15 Mayıs, kışlık giysiler 15 Eylül tarihi itibariyle giyilecektir .Gecikme durumunda günlük gecikme cezası uygulanacaktır. Giysiler ayni verilecektir.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre yapılan hesaplama neticesinde ihale konusu işin toplam asgari işçilik maliyetinin (sadece işçilik ücretleri, yol bedeli dahil olup giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeli hariç olmak üzere) 329.862,00 YTL  ve % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere asgari maliyet toplamının (resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personelin ücretine ilişkin maliyet göz önüne alınmaksızın yapılan hesaplama sonucunda) 339.757,86 YTL olduğu tespit edilmiştir. Ayni olarak karşılanacak giyim bedeli, kullanılacak makineler ve zorunlu özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedelinin asgari maliyete ilave edilerek tekliflerin değerlendirilmesi gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli olan  Özel Pamukkale Güvenlik Ok. San. Tic. Ltd. Şti. nin teklif tutarının 340.697. 16.-YTL, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen şikayetçiye ait teklifin ise 344.250.00.-YTL olduğu, aşırı düşük teklif sorgulamasının her iki istekli için de yapılmadığı, teklif verenlerden sadece  Aktif Güvenlik & Stk Güvenlik’ e ait teklif hakkında sorgulama yapıldığı ve sonucunda değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Şikayetçi tarafından her ne kadar “Başvuru konusu ihaleye verdikleri teklifin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, teknik şartnamenin 5 inci maddesiyle öngörülen giysilerin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kıyafet için  teklif edilen 10.30,00.-YTL bedel ile karşılanmasının mümkün olmadığı, teklif edilen kıyafet bedelinin belgelendirilmesi istenilmeden kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu” iddia edilmiş ise de; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubu ve eki birim fiyat cetveli incelendiğinde, giyim bedeli olarak 30 işçi için aylık 25,75 YTL olmak üzere yıllık toplam 309,00 YTL maliyet öngördüğü, şikayetçi tarafından verilen  teklif mektubu ve eki birim fiyat cetvelinde giyim bedeli olarak kişi başına aylık 10,04 YTL olmak üzere 30 işçi için yıllık toplam 3.614,40 YTL maliyet öngördüğü buna göre, şikayetçi kişi başına yıllık 120,48 YTL giysi bedeli öngörürken, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kişi başına yıllık 10,30 YTL  öngördüğü tespit edilmiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinde; “ İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra yol, ve yemek dahil asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme giderini karşılamayan tekliflerin reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin, öngörülen cihazların amortisman bedeli sözleşme gideri içinde sayılacağından idari şartnamede belirtilen giyim ile Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası gibi diğer maliyet kalemleri hakkında istekli tarafından yapılan açıklamaların söz konusu giderleri karşılayıp karşılamadığı ve açıklamaların belgeye dayandırılıp dayandırılmadığı konusunun dikkate alınmak suretiyle ihale komisyonunca değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği açıktır.

 

İncelemeye konu ihalede ise ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif sahibi olan şikayetçinin tekliflerinde yer alan giysi maliyetleri arasındaki bariz farkın, teklifler ihale komisyonunca sorgulanmadığından dolayı ayrıca; idarece yapılan ve aşağıda izah olunan nedenlerden dolayı gerçekçi asgari maliyeti hesaplanamamış olup verilen teklif tutarlarının asgari maliyeti karşılayıp karşılayamadığı hususu tespit edilememiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          1-) 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı H Bölümünün Hizmet Alımı İhalelerine ilişkin (b) bendi gereğince;“…Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden… asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir. açıklamaları yer almaktadır.

 

İşe ait teknik şartnamenin “Çalışma Saatleri ve Güvenlik Eleman Sayısı” başlıklı 10 uncu maddesinde; Yüklenici, Kurumun genel güvenliği 7 gün 24 saat süreyle aralıksız (her türlü Resmi ve Dini tatil günleri dahil) olarak, 09 (Dokuz) Bayan, 21 (Yirmibir) Erkek olmak üzere toplam 30 (Otuz) Personel ile 3 vardiya halinde sağlayacak olup; görev noktalan ve çalışma saatleri aşağıya çıkartılmıştır.

İşin Süresi:  01 /0l / 2007 - 31 12/ 2007 tarihleri arası (365 gün)

Teknik şartnamenin “Personel Vardiya Sistemi” başlıklı  11 inci maddesinde; “Özel Güvenlik Personeli aşağıda yazılı vardiya sistemine uygun olarak görevlerini ifa edecektir.”

Aşağıda yazılı Resmi ve Dini Bayram günleri ile yılbaşı günü 3 bayan 7 erkek toplam 10 Özel  Güvenlik personeli ile görevi ifa edilecektir. “ denilmiş olup, toplam 16,5 gün belirlemesi yapılmıştır. Halbuki 2007 yılı içinde yılbaşı tatilinin hafta sonuna rastlaması sebebiyle resmi tatil olarak ayrıca değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla işin süresi dikkate alındığında (01.01.2007-31.01.2007 ) incelemeye konu ihalede 15,5 günlük genel tatil ücretinin belirlenmesi gerekeceği açıktır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin (18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 2 nci maddesi ile değişik) “VIII-G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” maddesinde; “Özel güvenlik hizmet alımlarında, günlük vardiya sayısına ya da cumartesi ve/veya pazar günleri çalışılıp çalışılmamasına bağlı olarak hafta tatili izni dikkate alınmak suretiyle ilave personel öngörülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede;

          1 – İhale dokümanında hafta sonu dahil tam gün ve her vardiyada eşit sayıda personelin çalıştırılacağı belirtilen özel güvenlik hizmet alımlarında hafta tatili izni de dikkate alınmak suretiyle çalışacak toplam personel sayısı belirlenecek ve bu şekilde hesaplanan toplam sayı dokümanda belirtilecektir.

          2 – İhale dokümanında, çalışacak personel sayısı her vardiya veya hafta sonları için farklı belirlenmişse ya da günlük vardiya sayıları eşit değilse; haftalık toplam çalışma süresinin haftalık çalışma süresi olan 45 saate bölünmesi suretiyle gerekli olan toplam personel sayısı tespit edilecektir.

          3 – İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.

          İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin (18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 5 nci maddesi ile değişik) "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar" maddesinin 16 ncı alt maddesinde, "16 – İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir." şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            4857 sayılı İş Kanunu’nunGenel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde ise,  “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

      Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”  hükmü yer almaktadır.

 

Sonuç olarak; ihaleye ait Teknik Şartname’den resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü personel çalıştırılacağı anlaşıldığı halde, ihale dokümanında çalışılacak gün sayısının doğru belirlenmediği gibi bu günlere ait fazla çalışma bedelinin izin olarak karşılanacağı belirtilmiş ayrıca, % 3 olan sözleşme gideri % 2 olarak belirlenmiştir.

 

Kaldı ki; ihale dokümanı ile Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personel sayısı 10 olarak belirlenmiş ise de;

 

-Yüklenici firmanın işi yürütebilmesi için 1 Adet Güvenlik Amiri, 3 Adet Güvenlik  Şefi ve   26  Adet  Özel Güvenlik Konumundaki Personeli istihdam etmesi gerektiği, sayılan personellerin farklı ücretlerle çalıştırılacağı açık olduğundan, Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personel sayısının 10 olarak belirlenmesinin yeterli olamayacağı zira, bu sayının içerisinde güvenlik amiri ve/veya Güvenlik  Şefinin bulunup bulunmadığı hususunun bir maliyet kalemi olarak teklif fiyatın oluşturulmasını ve tekliflerin değerlendirilmesini direkt olarak etkileyeceği,

        -Ayrıca idarece hazırlanıp ihale dokümanı ile isteklilere verilen birim fiyat cetvelinde bu günlere ilişkin olarak bir iş kalemi oluşturulmadığından (ve bu haliyle söz konusu düzenlemedeki fazla gün sayısına karşılık gelen tutarın iş eksilişi ile de telafisinin mümkün olmadığından) ve aşırı düşük teklif sorgulaması da yapılmadığından, 2007 yılı için 15,5 gün yerine 16,5 gün olarak belirlenen resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününün isteklilerce nasıl hesaplandığının anlaşılamadığı,

 

-Kamu İhale Genel Tebliği ve İş Kanunundaki  açık düzenlemeye rağmen, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak özel güvenlik personeline bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanmayıp karşılığında izin kullandırılmasının öngörüldüğü,

        Her ne kadar ihale dokümanı alan firmalar tarafından süresi içerisinde bu hususlarda herhangi bir itiraz olmadığı görülmekte ise de;  idarece yapılan bu aykırılığın ilgili mevzuata uygun gerçekçi teklif verilmesini ve değerlendirilmesini engellediği gibi, fazla ödemeye neden olacağı, bu durumun da 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık oluşturduğu anlaşılmıştır.

2-) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yaklaşık Maliyet”   başlığı altında yer alan  
9 uncu maddesinde;
Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlığı altında yer alan 9 uncu maddesinde ise; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; a) Vasıfsız personel için; çalıştırılacak personel sayısı ve saatleri dikkate alınarak, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı, b) Vasıflı personel için; yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak belirlenen ücretlerin brüt tutarı ile bu ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur. Ayrıca  personele nakdi olarak ödenecek yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarı idari şartnamede gösterilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin ihale onay belgesi eki yaklaşık maliyet hesap cetvelinde, toplam işçilik maliyetinin (mali sorumluluk sigortası, sözleşme gideri ve firma kârı  dahil) hesaplandığı, ihale dokümanında giyecek ve yol giderinin istekli tarafından karşılanması öngörüldüğü halde,  yaklaşık maliyet hesabında bu giderlere yer verilmemesinin anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

3-  İhale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin idare tarafından doldurulduğu ve bu cetvelde kullanılacak malzeme, yol, giyim gibi iş kalemlerine yer verildiği görülmüştür.

 

İsteklilere verilen birim fiyat cetvelinde “Malzeme” adı altında bir kaleme yer verildiği ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu kaleme “0” bedel vererek cetveli düzenlediği, şikayetçinin ise aynı kaleme 42,00 YTL bedel belirlediği görülmüştür.

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır. Buna göre, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde kullanılacak malzemeye iş kalemi açılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

Kaldı ki; birim fiyat teklif alınan işlerde, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden değerlendirme yapılacağından, isteklilerin her bir iş kalemi için fiyat teklif etmeleri gerekmektedir. İncelenen ihalede, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer verilen malzeme iş kalemi için bedel öngörmeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde mevzuata aykırı olarak, bu tür iş kalemlerine yer verilmesi tekliflerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesini engelleyici niteliktedir.

 

İhale dokümanındaki bu aykırılıkların yukarıda yapılan tespitler ve mevzuat hükümleri doğrultusunda; istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin gerçekçi maliyet oluşturulabilmesi ve sağlıklı teklif verilebilmesinin mümkün olmadığı, bu haliyle idarece yapılan aykırılığın ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

   

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul