• Karar No: 2007/UH.Z-520
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :82
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-520
Şikayetçi:
 Seda Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti., Geçit Mevkii Gaye Sok. No:19 Nilüfer/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 1882
Başvuruya konu ihale:
 2006/157314 İKN|li “Yemek ve Kahvaltı Hizmeti Satın Alınması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.02.13.0163/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 14.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek ve Kahvaltı Hizmeti Satın Alınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Seda Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 1882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             Başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanını satın aldıkları ancak, ihale dokümanındaki mevzuata aykırılıklar sebebiyle teklif veremedikleri;

 

1) Söz konusu ihalenin yemek ve kahvaltı hizmeti satın alınması işine ilişkin olduğu, işin yapılacağı yer idarenin mutfağı olduğu halde mevzuata aykırı olarak TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi istenildiği,

            2) İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde işin süresi 01.02.2007-31.12.2007 (334 gün) olarak belirlendiği ancak, teknik şartnamede işin süresinin 01.01.2007-31.12.2007, yine teknik şartnamenin X. Bölümünde “yemek hizmetinin yüklenici tarafından 24 saat 365 gün kesintisiz devam edeceği” şeklinde bir düzenleme yapıldığı,

 

            Yukarıdaki düzenlemelerin isteklilerde tereddüt yaratarak teklif verilmesini engelleyecek nitelikte olduğu ve dolayısıyla ihaleye teklif veremedikleri,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İncelemeye konu Yemek ve Kahvaltı hizmet alımı işinin kapsamına ilişkin olarak ihale ilanı ve idari şartnamede  ” 948.750 adet yemek ve 65.000 adet kahvaltı ile Sağlık Uygulama Hastanesi´ne 870.750 adet öğle, akşam ve diyet yemeği ile 366.000 adet kahvaltı; Toplam 1.819.500 adet öğle, akşam ve diyet yemeği ile 431.000 adet kahvaltı hizmeti.”, işin yapılacağı yerin Uludağ Üniversitesine bağlı tüm mutfak ve yemekhaneler olduğu belirlenmiştir.

 

İhale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3 üncü maddesinde;
b) ISO 9001 veya ISO 2000 Kalite Yönetim belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini sunacaklardır.(Ortak girişim olması halinde bir ortağın sunması yeterlidir.)

Kalite yönetim Sistem belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kurumlarınca Akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünü Türk akreditasyon kurumundan alınacak bir  yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması  zorunlu değildir. İş ortaklarında, pilot  ortağın ihale dokümanındaki  kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. 
c)Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarafından düzenlenen Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikası
.  “düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.6 ncı maddesinde ihale ilanındaki düzenlemede yer almayan bir belge olan  Türk Standartları Enstitüsünden alınmış  TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi” istenilmiştir.

 

22.02.2006 tarih ve 26088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin “L.Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” bölümünde; “Çevre yönetim sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (temizlik, koruma ve güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler,  yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde çevre yönetim sistem belgesine ilişkin düzenleme yapılmaması gerekmektedir.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir.Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek, hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapabilir” hükmü yer almaktadır.

 

Ancak, ihale konusu hizmetler isteklilerin kendi iş yerinde ve/veya fabrikasında değil idarenin kendi binalarında gerçekleştirileceğinden; isteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen hizmet yeri yeterlik belgeleri ve/veya hizmet yeri ile bağlantılı verilen sistem belgelerinin, idarece hizmet alımının niteliği ve alınma şekli göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir.

 

             Uludağ Üniversitesine bağlı tüm mutfak ve yemekhaneler olduğu gerçekleştirilecek söz konusu ihaleye ilişkin Türk Standartları Enstitüsünden alınmış  TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi istenmesinin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Öte yanda, kalite belgesi hususunda ihale dokümanını oluşturan unsurlarda farklı düzenleme yapılmış olmasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir……. hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

    2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İhale ilanı ve İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde; “ işin süresi 01.02.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 334 gün takvim günüdür.” şeklinde belirlendiği,

 

Teknik şartnamede işin süresinin 01.01.2007-31.12.2007 olduğunun belirtildiği,

 

Yine teknik şartnamenin X. Bölümünde “yemek hizmeti yüklenici tarafından 24 saat 365 gün kesintisiz devam edecektir.” şeklinde bir düzenleme yapıldığı  görülmüştür.

 

Öncelikle işin süresine ilişkin olarak yukarıda yer alan düzenlemelerin birbiriyle uyumsuz olup örtüşmediği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi hükmüne aykırılık içerdiği, bu belirsizliğin ise yemek işinin yürütülmesi sırasında istihdam edilecek olan personelin isteklilere olan maliyeti düşünüldüğünde, tekliflerini oluşturmalarında sorun teşkil edebileceği, ayrıca ihale konusu hizmet niteliği itibarı ile  24 saat 365 gün kesintisiz devam edecek hizmetlerden (güvenlik hizmeti gibi) olmadığından, iddianın yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale ilanının “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7 nci maddesinde;

 

“a) Ticaret Odası veya Sanayi Odasından alınmış sıcak yemek  üretimi  konusunda bir kişi için 1 öğünde 4 kap yemek olmak üzere en az 10.000 kişilik kapasite raporu.” istenilmiştir.


İncelemeye konu Yemek ve Kahvaltı hizmet alımı işinin kapsamına ilişkin olarak ihale ilanı ve idari şartnamede  ” 948.750 adet yemek ve 65.000 adet kahvaltı ile Sağlık Uygulama Hastanesi´ne 870.750 adet öğle, akşam ve diyet yemeği ile 366.000 adet kahvaltı; Toplam 1.819.500 adet öğle, akşam ve diyet yemeği ile 431.000 adet kahvaltı hizmeti.”, işin yapılacağı yerin Uludağ Üniversitesine bağlı tüm mutfak ve yemekhaneler olduğu belirlenmiştir.

 

Yapılan hesaplamada, söz konusu ihalede yıllık toplam öğün sayısının 2.250.000 adet olduğu, bu rakamın işin süresine (teknik şartnamedeki düzenlemeye göre 365 gün kabul edildiğinde ) bölünmesi sonucunda  günlük ortalama 6165 öğün yemek verileceği,

 

Yıllık toplam öğün sayısının (2.250.000) işin süresine (idari şartnamedeki düzenlemeye göre 334 gün kabul edildiğinde )  bölünmesi sonucunda  günlük ortalama 6738 öğün yemek verileceği anlaşılmıştır.

 

Konuya ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler “ başlıklı  35 inci maddesinde; “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede yüklenici tarafından günlük verilecek öğün sayısı yaklaşık olarak 6450  iken, idarece ihaleye katılacak isteklilerden 10.000 öğünlük kapasite raporunun istenilmesinin,  ihaleye katılımı ve rekabeti önleyici mahiyette olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul