• Karar No: 2007/UH.Z-522
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :87
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-522
Şikayetçi:
 Kemal Soylu, (İnş. Müh. Müt.), Kazım Karabekir Mahallesi Terminal Cad. Akgün Apt. No: 7/A ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, Yunus Emre Mah. 25070 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4333
Başvuruya konu ihale:
 2006/164112 İhale Kayıt Numaralı “121., 122., 127. ve 128. Şb.Şf.Yollarında Bak. Onr. İşlerinde Kull. Üz. Araç ve Pers. Çalıştırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 08.04.36.0161/2007-12 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “121., 122., 127. ve 128. Şb.Şf.Yollarında Bak. Onr. İşlerinde Kull. Üz. Araç ve Pers. Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Kemal Soylu’nun 07.02.2007 tarih ve 4333 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Söz konusu ihalede yeterlik kriterlerinin uygulanmadığı, buna göre  “çift şoför mahalli pikap yükleniciye ait olacaktır.Eğer yükleniciye ait değilse 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihlerinde bu süre boyunca yükleniciye kiralandığına dair noter onaylı kira sözleşmesi idareye ibraz edilecektir.” düzenlemesi bulunduğu, bu madde ile istenen kira sözleşmelerinin müracaat evraklarında bulunmadığı idareye de ibraz edilmediği,

 

2) Tekliflerin değerlendirilmesi maddelerinin uygulanmadığı, buna göre; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3 üncü maddesine göre ilk oturumunda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” düzenlemesi ile istenen değerlendirmeye esas evrakların eksik olup olmadığının incelenmediği,

 

3) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde “Şikayet sunulduktan sonra, ihale yetkllisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz” denilmekle beraber bu madde ile istenen ve uygulanması gereken onay ve evrak bildiriminin yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevapların başvuru süresini ihya etmeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 08.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 16.01.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, bu bildirim üzerine başvuru sahibi tarafından idareye 17.01.2007 tarihinde ikinci kez başvuruda bulunulduğu, ikinci başvuruya idare tarafından06.01.2007 gün ve 426-01171 sayılı dilekçeye Kamu İhale Kanunu gereği ve bahse konu ihale süresi dahilinde verilen cevabın karar niteliğinde 12.01.2007 gün ve 426-01 171 sayılı yazı ile bildirildiği, 17.01.2007 gün ve 622-1660 sayılı ikinci dilekçeye Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde cevap verildiğihususlarına yer verilerek cevap verildiği görülmüş olup, ihale mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu birinci başvurusu esas alınmıştır.

 

Bu haliyle şikayetçinin 08.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 16.01.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 07.02.2007 tarihinde başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul