• Karar No: 2007/UH.Z-523
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :88
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-523
Şikayetçi:
 Armg Özel Güvenlik ve Danışmanlık Ltd. Şti., Peyas Mahallesi 54. Sokak Adsay Yapı Koop. B Blok 21 K.6 Merkez/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Doğumevi Hastanesi, Hastaneler Caddesi Dağkapı, Merkez/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 529
Başvuruya konu ihale:
 2006/148338 İhale Kayıt Numaralı “Koruma ve Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 08.00.77.0161/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Doğumevi Hastanesi’nce 27.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Koruma ve Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Armg Özel Güvenlik ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.01.2007 tarih ve 529 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) 15.10.2006 tarihinde yayınlanan 26320 sayılı Resmi Gazetede Kamu İhale Kurumu tarafından hizmet yeterlilik belgesinin kaldırıldığı belirtilmiş olmasına rağmen, İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinde TSE veya ISO belgesi istenildiği,

 

            2) 2007 yılında resmi bayram gününün 18 gün olarak hesaplandığı, oysa 2007 yılında resmi ve bayram tatil günlerinin 15 gün olduğu, Teknik Şartnamenin 18 maddesinin (d) bendinde 18 gün olarak belirtildiği ayrıca yine bu maddede bayram ve resmi tatil günleri için ekip şefinin ücretinin belirtilmediği,

 

            3) İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde belirtilen ekip şefine verilmesi öngörülen 175 YTL.´nin neye göre hesaplandığının belirtilmediği, Hizmet Alımı ihalelerinde şef ve müdürlere verilecek ücretin brüt asgari ücrete göre % bazında belirtilmesi gerektiği,

 

           

            4) Teknik şartname belirtilen telsizlerin sadece 2 km. çekim alanı olmalıdır denildiği, ancak idarenin istenilen malzeme ve ekipmanın tüm özelliklerini belirtilmek zorunda olduğu, Teknik Şartnamede telsizlerin özelliklerinin belirtilmediği,

 

5) Hizmet Alımı işine ait teknik şartnamede istihdam edilecek personelin kılık kıyafetinin yönetmeliğe uygun olmak koşuluyla firma tarafından temin edileceğinin belirtildiği, buna karşılık teklif analizinde önem arz eden bu iş kaleminin niteliği ve özelliği hakkında ayrıntılı belirleyici kriterlerin belirlenmemesinin, teklifin sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesini imkansız kıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İhale ilanının 4.3.2. maddesi ile İdari Şartnamenin 7.3.1. maddesindeİstekliler ihale konusu hizmet işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya ISO Kalite Sistem Belgesini sunmalıdırlar.düzenlemesine yer verildiği,

 

            Bahse konu düzenlemelerde herhangi bir Türk standardına ilişkin bir TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi istenildiğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, söz konusu düzenlemelerde istenilen belgenin Kalite Yönetim Sistem Belgesi (ISO 9001-2000) olduğu, yapılan düzenlemede kullanılan “veya” ifadesinin de bu belgenin TSE’den alınması halinde de kabul edileceği anlamını taşıdığı (TSE – ISO - EN 9000) (TS-EN-ISO 9001-2000 ),

 

TS-EN-ISO 9001 standardının bir kuruluşun müşteri taleplerini sistemin iyileştirilmesini ve müşteriyle yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için prosesler de dahil olmak üzere sistemin verimli uygulanması yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yöneldiği yerlerde kalite yönetim sistemi için şartları kapsadığı, söz konusu standardın uluslar arası karşılıklarının ISO 9001:2000-, EN ISO 9001:2000-, ……, olduğu,

 

Nitekim ihaleye teklif veren firmaların sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde; bir kısmının TSE tarafından düzenlenen (TSE – ISO - EN 9000) (TS-EN-ISO 9001-2000 ) Kalite Yönetim Sistemi Belgesini, bir kısmının da ihale mevzuatında tanımlanan diğer belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesini sunduğu, başvuru sahibi firmanın ihaleye TS 12782 Güvenlik Hizmetleri Genel Standardına uygun Güvenlik Şirket olduğuna ilişkin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesini sunduğu, idare tarafından isteklilerin sunmuş oldukları kalite belgelerinin uygun bulunduğu, bu hususun tekliflerin oluşturulması ve değerlendirmesini etkilemediği, ayrıca bu konuda başvuru sahibi firma da dahil olmak üzere ihale dokümanı aldıktan sonra süresi içerisinde idareye herhangi bir itirazın da bulunmadığı görülmüştür.

 

Bu haliyle başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            Teknik ŞartnameninKoruma ve Güvenlik Personelinin Çalışma Şekli İle İlgili Genel Hususlar ve Hizmetin Yapılış Şekil ve Şartlarıbaşlıklı BölümününPersonelin Çalışma Saatlerinin düzenlendiği (d) bendinde;

 

            “- Resmi ve dini tatil günleri ile yılbaşında çalışacak koruma ve güvenlik personeline, 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca her gün için fazladan bir günlük ücreti ödenecektir. Bir günlük ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 

             - Tatil günlerinin çalışma programı aşağıdaki şekildedir.

 

08:00/16:00 Arası: 3 Koruma ve Güvenlik Elemanı çalışacaktır.

 

16:00/24:00 Arası: 3 Koruma ve Güvenlik Elemanı çalışacaktır.

 

24:00/08:00 Arası: 3 Koruma ve Güvenlik Elemanı çalışacaktır.

 

            - 2007 yılında 18 gün, 2008 yılında 15 gün tatil günü olarak hesaplanmıştır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ulusal bayram ve genel tatil günlerinin hangi günler olduğu ve süreleri belirlenmiş olup, işe başlama tarihi 01.01.2007 işin bitiş tarihi 31.12.2008 olarak belirlenen söz konusu ihalede 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamının 14 tam ve 3 yarım güne karşılık geldiği,  01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamının 12 tam ve 3 yarım güne karşılık geldiği, 2007 ve 2008 yıllarında toplam 29 güne karşılık geldiği anlaşılmıştır.

 

          İdarece ihale dokümanında yapılan düzenlemede 2007 ve 2008 yılları için ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamının 33 gün olarak belirlendiği ve yaklaşık maliyetin 33 bayram ve genel tatil günü esas alınarak hesaplandığı, bu haliyle bahse konu yıllarda bayram ve genel tatil günlerinin ilgili mevzuat gereği olması gerekenden 4 gün fazla belirlendiği  görülmüştür.

 

          İdarenin belirlediği gün sayısı üzerinden 9 işçinin toplam 33 günlük maliyetinin %3 sözleşme gideri dahil 6.580,12 YTL olduğu, ilgili mevzuat gereği 9 işçinin 29  günlük maliyetinin 5.782,53 YTL olması gerektiği anlaşılmıştır.

        4857 sayılı İş KanunununGenel tatil ücretibaşlıklı 47 nci maddesinde; Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir…………….” hükmü doğrultusunda bayram ve tatil günlerindeki çalışmalara ilişkin ödemelerin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, dolayısıyla idarece belirlenen 9 işçi için 33 günlük çalışma karşılığı hesaplanacak bedelinde  idare tarafından ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin bir kalem düzenlenmiş olması nedeniyle bu gider kalemindeki birim fiyatın içerisine dahil olması gerektiği açıktır. Bu haliyle söz konusu düzenlemedeki fazla gün sayısına karşılık gelen tutarın iş eksilişi ile de telafisi mümkün bulunmamaktadır.

           Her ne kadar ihale dokümanı alan firmalar tarafından süresi içerisinde bu husus da herhangi bir itiraz olmadığı görülmekte ise de;  idarece yapılan bu aykırılığın ilgili mevzuata uygun gerçekçi teklif verilmesini ve değerlendirilmesini engellediği gibi, fazla ödemeye neden olacağı, bu durumun da 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık oluşturduğu anlaşılmıştır.

           Bu aşamada başvuru sahibi firmanın teklif cetveli ve aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; firmanın idarenin verdiği birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen bir kalem üzerinden değil, kendi belirlediği gider kalemleri üzerinden teklif verdiği, teklif cetvelinde resmi tatil günleri için belirlediği birim fiyatın 17,70 YTL olduğu 9 kişinin 33 günlük maliyetinin %3 sözleşme gideri hariç  5.256,90 YTL öngördüğü, bu haliyle belirlemiş olduğu bu bedelin 29 gün üzerinden hesaplanan asgari maliyeti (sözleşme gideri hariç 5.614,11) karşılamadığı gibi, aşırı düşük teklif açıklamasında da bu gidere ilişkin olarak 21,51 YTL birim fiyat üzerinden 33 gün 9 işçinin %3 sözleşme gideri hariç 6.338,47 YTL öngörüldüğü belirtilmek suretiyle teklif cetvelinde belirtilen bedele ilişkin açıklama yapılmadığı da görülmüştür.

  

Söz konusu ihalede teklifleri aşırı düşük bulunarak sorgulanma yapılan ve değerlendirme dışı bırakılan diğer firmaların tekliflerinde bu giderin kaç gün üzerinden hesaplandığı incelendiğinde; Alsin Özel Güv. Ltd. Şti.’nin 1500 saat üzerinden sözleşme gideri hariç toplam 3.540,00 YTL., Erka Ltd. Şti.’nin 33 gün ve 13 personel üzerinden 7.593,30 YTL., MSG Özel Güv. A.Ş.’nin 17,70 YTL birim fiyatla 33 gün üzerinden 9 işçinin maliyetinin 5.256,90 YTL hesaplandığı,

 

Bu haliyle Alsin ve MSG firmalarının bu gidere ilişkin öngördükleri bedelin 29 gün üzerinden hesaplanan asgari maliyeti karşılamadığı görülmüş, 1 inci ve 2 nci en avantajlı teklif sahibi firmaların teklif açıklamaları olmaması nedeniyle tekliflerinde bu gidere ilişkin olarak belirlemiş oldukları bedellerle ilgili bir tespit yapılması mümkün olmamıştır.

               3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

            İdari Şartnamenin 26.3. maddesindeAyrıca işçilere ödenecek (işçilere asgari ücret üzerinden ödeme yapılacaktır, ancak ekip sorumlusuna –güvenlik şefi- 175 YTL fazla ücret ödenecektir ayrıca resmi ve dini tatil günleri ile yılbaşında çalışacak personele 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca her gün için fazladan bir günlük ücret ödenecektir.Bir günlük ücret brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.) ücretler, aylık 26 günlük gidiş-dönüş yol bedeli ve giyim bedeli teklif fiyata dahildir.düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. Bölümü G bendinin 3 üncü fıkrasında;  Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır.” hükmü ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin 26.3. maddesinin 15 nolu dipnotunun 2 nci maddesindeVasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması öngörülür ise bu ücretin, brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olması gerektiği, bu maddede belirtilecek…” hükümleri bulunmaktadır.

 

İlgili hükümler doğrultusunda vasıflı personele verilecek ücretin brüt asgari ücretin % kaç fazlası olması gerektiğinin 26.3. maddesinde belirtilmesi ve belirlenen bu ücret üzerinden hesaplamaların yapılması gerektiği halde idare tarafından yapılan düzenlemede bu farkın % olarak belirtilmediği görülmekle birlikte, ekip şefine verilecek 175,00 YTL’lik farkın brüt asgari ücrete eklenmek suretiyle hesaplama yapılarak tekliflerin oluşturulması gerektiği açıktır.

 

Ancak idarenin yaklaşık maliyet hesabında bu gidere ilişkin yapmış olduğu hesaplamalar ile teklifleri aşırı düşük bulunarak sorgulanma yapılan ve değerlendirme dışı bırakılan firmaların tekliflerinde bu gidere ilişkin yapmış oldukları hesaplamalar incelendiğinde;

 

Yaklaşık maliyet hesabında ekip şefine verilecek 175,00 YTL’lik farkın işçinin asgari işçilik maliyetine eklendiği ve aylık maliyetinin 820,17 YTL olarak belirlendiği, Alsin Özel Güv. Ltd. Şti.’nin ve başvuru sahibi firmanın 175,00*24 ay*1 işçi için ayrıca hesaplayarak sadece bu farka ilişkin bedeli teklifine eklediği ve işçilik maliyetini ayrıca 13 kişi üzerinden hesapladığı, Erka Ltd. Şti. ve MSG Özel Güv. A.Ş.’nin aylık brüt asgari ücrete (531,00) eklenmek suretiyle işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplama yapılmak suretiyle (yol ve giyim hariç) işçinin asgari işçilik maliyetinin 857,79 YTL olarak belirlediği görülmüş, 1 inci ve 2 nci en avantajlı teklif sahibi firmaların teklif açıklamaları olmaması nedeniyle tekliflerinde bu gidere ilişkin olarak belirlemiş oldukları bedellerle ilgili bir tespit yapılması mümkün olmamıştır.

 

          Her ne kadar idarece çalıştırılacak ekip şefine ödenecek ücrete ilişkin olarak yapılan düzenlemede belirtilen tutarın brüt asgari ücrete eklenmesi ve bu şekliyle maliyet hesabının yapılması gerektiği düşünülse de; yukarıda açıklandığı üzere istekliler tarafından bu gidere ilişkin olarak yapılan hesaplamalar dikkate alındığında bu düzenlemenin tekliflerin sağlıklı oluşturulması ve değerlendirilmesini etkileyecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdari şartnameninDiğer Hususlarbölümünde ihale süresince kullanılacak malzeme ve ekipmanın belirtildiği, Teknik Şartnameninİstenilen Ekipman, Makine ve Malzemelerin Listesibaşlıklı E bölümünde26 adet düdük, 10 adet el  feneri, 3 adet el dedektörü, 26 adet cop, 26 adet kelepçe ve 5 adet telsiz ve ekipmanlarının yüklenici tarafından karşılanacağının (istenilen telsizlerin en az 2 km. çekim alanı olmalıdır.)belirtildiği görülmüştür.

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin XIIH/ (b) maddesinde; “…….Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece dokümanda yapılan düzenlemelerde ihale konusu işte kullanılacak ekipmana ilişkin bilgilere yer verildiği görülmüş olup, Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükmü doğrultusunda da bu giderlerin sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyeceği hususu da dikkate alındığında başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

 İdari ŞartnameninDiğer Hususlarbölümünde ihale süresince kullanılacak kıyafet listesinin verildiği, Teknik Şartnamede deÇalıştırılacak Personelin Kıyafetibaşlığı altında

1- Yüklenici çalıştıracağı elemanlarına 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata uygun kıyafet giydirmekle yükümlü olup, bu giyim ve ilgili teçhizat-demirbaş yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

2- Personelin giyeceği üniformada şirketin tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Gece görevlerinde 5188 sayılı Kanuna yönelik çıkarılan yönetmelik hükümlerine uygun şekilde arkasında ışığı yansıtan – Özel Güvenlik- ibaresi yazılı yeleği giyecektir.

 

3- Personelin kıyafetleri daima temiz ve muntazam şekilde olacak ve yırtık kıyafet giyilmeyecektir.

 

4- Güvenlik elemanlarının ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen üniformalar yüklenici firma tarafından sağlanacak ve işyerinde hazır bulundurulacaktır. Kışlık kıyafetler Ocak ayında, yazlık kıyafetler ise Nisan ayında verilecektir.

 

 

 

Giyim Cinsi                             Yazlık                          Kışlık                          Toplam

 

Pantolon                                 26                               26                               52

Gömlek                                               26                               26                               52

Kravat                                    26                               26                               52

Şapka(Amblemli)                     26                               26                               52

Kazak (Amblemli)                    -                                  26                               26

Mont   (Amblemli)                   -                                  26                               26

Parka (Kaban)                                   -                                  26                               26

Palaska                                  26                               26                               52” 

 

düzenlemesine yer verildiği,

 

Başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelinde giyim giderine ilişkin olarak 2.600,00 YTL bedel öngörüldüğü, firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında ise bu gidere ilişkin “Giyim ve Teçhizat” başlığı altında 1.430,00 YTL öngörüldüğünün belirtildiği ve giyim faturalarının eklendiği, ihale komisyonu tarafındanFirmanın açıklamasında giyim için 1.400,00 YTL fiyat öngördüğü, sunduğu faturada ise giyim bedelinin 2.400,00 YTL olduğubelirtilerek firmanın açıklamasının uygun bulunmadığı görülmüştür. 

 

          İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. Bölümü G bendinin 13 üncü fıkrasındaPersonele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. …hükmü ve aynı Tebliğin XIIH/ (b) maddesinde; “.. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Söz konusu hükümler doğrultusunda idarece giyime ilişkin yapılan düzenlemelerde mevzuata aykırılık bulunmadığı görülmüş olup, bu konuda tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesini etkileyecek herhangi aykırılığa rastlanmamıştır. Başvuru sahibinin ise teklif cetvelinde söz konusu giyim giderine ilişkin olarak belirlenmiş olduğu bedelle açıklamasında belirttiği bedelin farklı olduğu, aynı zamanda güvenlik şefine ilişkin olarak da teklif cetvelinde belirtmiş olduğu bedelle açıklamasında belirtmiş olduğu bedelin farklı olduğu, bu haliyle firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu haliyle başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin 18.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayetin 25.12.2006 tarihli işlemle reddedildiği, ilgili idareden gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan belgelerden anlaşılacağı üzere söz konusu yazının 27.12.2006 tarihinde firmaya tebliğ edildiği, idare tarafından Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 29.12.2006 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul