En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-524
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :89
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-524
Şikayetçi:
 Nevzat Özbey (Öz ısı ısıtma Soğutma Taşm. Tem. Tic.) Niyazi Mısri Cad.Niyazi Sokak 10 Merkez MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Hekimhan 75. Yıl İmkb Yibo, Bağ Yolu Mah. MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 538
Başvuruya konu ihale:
 2006/173494 İhale Kayıt Numaralı “8 Temizlik İşçisi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 08.00.78.0161/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hekimhan 75. Yıl İMKB YİBO tarafından 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “8 Temizlik İşçisi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nevzat Özbey ’in 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2007 tarih ve 538 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye katıldıkları, ihalenin Genç Ufuklar Ltd. Şirketinde bırakıldığı,

 

1) Genç Ufuklar Ltd. Şirketinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin özel sektörden alındığı, söz konusu belgenin mevzuata uygun olmadığı,

 

2) Bahse konu firmanın teklifinin teklif maliyetini, %3’lük sözleşme giderini, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde belirtilen giderleri karşılamadığı, söz konusu işe ilişkin en uygun teklifi firmalarının sunduğu,

 

3) Firmalarının teklif dosyasında SSK borcu yok belgesi bulunmadığı için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının, a,b,c,d,e ve g bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına ilişkin belgeyi sundukları iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak ilgili idareden gönderilen bilgi ve belgeler kapsamında ihale üzerinde bırakılan Genç Ufuklar Tem Ltd. Şti.’nin belgeleri ve ihale dokümanında yapılan düzenlemeler incelendiğinde;

 

Elazığ PTT Başmüdürlüğü tarafından düzenlenen 11.12.2006 tarihli 58.263,41 YTL tutarında İş Durum Belgesinin bulunduğu, bu haliyle sunulan belgenin kamuya ait bir işe ilişkin olduğu görülmekle birlikte;

 

İdari Şartnamede iş deneyim belgesine ilişkin olarak yapılan düzenlemede;Son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeistenildiği, ancak teklif bedelinin % kaçı oranında belge istenildiğine ilişkin düzenleme yapılmadığı gibi aynı Şartnamede benzer iş tanımının da yapılmadığı,

 

            İhale ilanı incelendiğinde; iş deneyim belgesine ilişkin olarak yapılan düzenlemede teklif edilen bedelin %50’si oranında belge istenildiğinin belirtildiği, ilanda da benzer iş tanımının yapılmadığı,

           

Bu haliyle idarece İlan ve İdari Şartnamede düzenlenmesi gereken ve tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınacak olan benzer iş tanımı ile İdari Şartnamede iş deneyim belgesine ilişkin teklif edilen bedel üzerinden bir % belirlenmemesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

            İhale komisyonu tarafından düzenlenen “Belge Kontrol Tutanağı”nda iş deneyim belgesine ilişkin bir sütun düzenlenmediği, bu haliyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama yönetmeliğinin 66 ncı maddesinin Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir. Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday ve isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir.” hükmüne aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak asgari işçilik maliyetinin hesaplanabilmesi ve teklif fiyatlarının değerlendirilebilmesi için ihale dokümanında yapılan düzenlemeler incelendiğinde;

 

            İhale ilanında söz konusu işin 8 kişi ile tüm birimlerin temizliği işi olduğunun belirtildiği ve Birim Fiyat teklifleri YTL üzerinden olacaktır.” düzenlemesi bulunduğu, İdari Şartnamede tekliflerin götürü bedel üzerinde alınacağının, aynı Şartnamenin 26.3. maddesinde SSK Risk Priminin %2 olarak belirtildiği,

 

İdari Şartnameninİşe Başlama ve İş Bitirme Tarihinin düzenlendiği 49 uncu maddesinde işin 01.01.2007-31.12.2007 (249) arası olduğunun ve 49.2. maddesinde işin süresinin 249 takvim günü olduğunun belirtildiği, Sözleşme Tasarısınınİşyeri teslim ve işe başlama tarihinin düzenlendiği 11.3. maddesinde01.01.2007-31.12.2007düzenlemesine yer verildiği ve Sözleşme Tasarısının 10 uncu maddesinde sözleşmenin süresinin 349 gün olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

İlan ve İdari Şartnamede teklif türünün farklı düzenlendiği, bu haliyle ihale mevzuatına aykırı işlem tesis edildiği, isteklilerden 3 tanesinin birim fiyat 1 tanesinin de (ihale üzerinde kalan firma) götürü bedel üzerinden teklif verdiği, dolayısıyla yapılan bu aykırılığın tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesine etkili olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısında işin süresine ilişkin düzenlemelerin farklı belirlendiği, bunun yanında İdari Şartnamede işin başlama tarihi 01.01.2007 bitiş tarihi 31.12.2007 yani 12 ay belirtilmesine rağmen, işin süresinin 249 olarak belirtildiği, burada idarece belirlenen 249 günlük sürenin 2007 yılı süresince çalışılacak eğitim ve öğretim dönemi olarak hesaplandığı anlaşılmakta ise de;

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII üncü maddesinin G bölümünün 7 nci bendinin; İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

 

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.” hükmü ile Kamu İhale Kurumunca hazırlanan işçilik hesaplamalarına ilişkin modül uyarınca personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında asgari maliyet hesaplamalarının ve teklif değerlendirmelerinin ay esası üzerinden yapılacağı, ancak işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği durumlar ile işin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği durumlarda artık günler için gün hesabına gidileceği,

 

Ödemenin aylık yapılacağı hususu dikkate alındığında, ihale dokümanında teklif fiyatının gün üzerinden değil ay üzerinden verilmesinin istenilmesi ve tekliflerin bu esasa göre değerlendirilmesinin daha uygun olacağı, idarece yapılan bu düzenlemeler nedeniyle söz konusu ihalede teklif fiyatının gerçekçi ve objektif olarak belirlenebilmesi ve idarece tekliflerinin objektif olarak değerlendirilebilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak ilan ve dokümanda yapılan düzenlemeler, başvuru sahibinin sunmuş olduğu belgeler ile idarece tekliflerin değerlendirmesi aşamasında yapılan işlemler  incelendiğinde;

 

            İhale ilanının 3 üncü maddesinin (f) ve (g) bentlerinde;son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içerisinde düzenlenmiş sosyal güvenlik borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeistenildiği, İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (d) bendinde;Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnameistenildiği, ayrıca aynı maddenin (p) bendindeSosyal Güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belgeistenildiği,

 

            Başvuru sahibi firmanın ihaleye 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin 13.12.2006 tarihli taahhütnameyi sunduğu, ihale komisyonu tarafından başvuru sahibi firmanın “sosyal güvenlik borcu yok” ve “vergi borcu yok” belgelerini sunmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdare tarafından ilan ve ihale dokümanında söz konusu belgelere ilişkin olarak farklı düzenlemelere yer verildiği, bu haliyle ihale mevzuatına aykırı işlem tesis edildiği, İdari Şartnamede yapılan düzenleme ile istenilen 10 uncu madde taahhütnamesi yeterli iken, vergi ve sosyal güvenlik borcuna ilişkin sözleşme imzalanmadan önce getirilmesi gereken belgelerin teklif aşamasında istenilmesinde ve sonrasında ilgili taahhütname sunulmasına rağmen bu belgelerin olmaması gerekçesi ile başvuru sahibi firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Aynı şekilde ihaleye teklif veren Mehmet Türker’in (Türkerler Temizlik) de 10 uncu madde taahhütnamesini sunduğu, ancak bahse konu diğer belgeleri sunmadığı için teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale ilanında TSE Hizmet Yeri Yeterlik belgesi istenildiği, İdari Şartnamenin 7.3.3. maddesinde iseUluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar (iso,tse)” düzenlemesine yer verildiği,

 

İdarenin hizmet binasında geçekleşecek olan ihale konusu işe ilişkin ilanda TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi istenilmesinin Kamu İhale Genel Tebliğinin Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir.Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek, hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.” hükmüne aykırı olduğu görüldüğü gibi, İdari Şartnamede yapılan düzenlemede TSE ve ISO belgelerinin niteliğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği (kalite yönetim belgesi gibi), söz konusu belgelere ilişkin olarak ilan ve İdari Şartnamede farklı düzenlemelere yer verilmek suretiyle mevzuata aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

2) İhale ilanının 4.2. maddesinin (b) bendinde; “İstekliler asgari 8 işçiyi ihalenin yapıldığı yıldan önce 2 yılda ihale konusu iş hizmetlerinden tek sözleşmeye bağlı olarak bir işyerinde çalıştırdığını gösteren SSK 4 aylık prim bordrosu….istenildiği, İdari Şartnamede bu düzenlemenin yapılmadığı, bu haliyle 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı işlem tesis edildiği gibi, ilanda yapılan bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesininHizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.  hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul