En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-525
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :90
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-525
Şikayetçi:
 As-Tem İnşaat Temz. Güv. Sağ. Taah. Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Cad. No: 3 AĞRI
 İhaleyi yapan idare:
 Dsi 24. Bölge Müdürlüğü, Örnek Mahallesi 36100 KARS
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2007 / 292
Başvuruya konu ihale:
 2006/132334 İhale Kayıt Numaralı “DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, 241. Şube Müdürlüğü Kars Kampusü, 242. Şube Müdürlüğü Iğdır Kampusü ve Bağlı Tesislerin Genel Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 08.00.34.0161/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 24. Bölge Müdürlüğü’nce 01.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, 241. Şube Müdürlüğü Kars Kampusü, 242. Şube Müdürlüğü Iğdır Kampusü ve Bağlı Tesislerin Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak As-tem İnşaat Temz. Güv. Sağ. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.01.2007 tarih ve 292 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye katıldıkları, kesinleşen ihale kararının bildirilmesi üzerine idareye 15 gün içerisinde yaptıkları başvurunun idarece süre yönünden reddedildiği, ihale üzerinde kalan firmanın sözleşmeye davet edildiği, ancak şikayete verilen cevabın mevzuata aykırı olduğu ve sözleşme imzalanması durumunda firmalarının hak kaybına uğrayacağı,

 

            1) Söz konusu ihalede ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen firmanın ihale onay tarihi itibariyle yasaklı olduğu, bu haliyle alınan ihale kararının mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhale üzerinde kalan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu,

 

           a) İdari Şartnamede Fiyat Farkı verilmesi başlıklı 48 inci maddesinin mevzuata aykırı olduğu, mevzuata aykırı ihale dokümanı ile ihale yapılamayacağı,

 

b) Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde yapılan düzenlemede resmi tatil ve ulusal bayram günlerinde de eleman çalıştırılacağının açık olduğu, firmalarını aşırı düşük bularak eleyen ihale komisyonunun ihale üzerinde kalan firmanın söz konusu giderleri nasıl karşılayacağını düşünmediği,

İdarenin İdari Şartnamede yer vermediği giderlere Teknik Şartnamede yer vermek suretiyle isteklileri tereddüde düşürdüğü ve çelişkili teklif verilmesine neden olduğu, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

            c) Yine İdari Şartnamede olmayan ancak Teknik Şartnamenin 18 inci maddesinde "Müteahhit tarafından çalıştırılacak temizlik işçilerinin sevk ve idaresinden sorumlu, tecrübeli en az lise veya dengi okul mezunu bir şef bulunduracaktır, ve Müteahhit ayrıca Madde 12,5 ve 12.24 de belirtilen durumlarda çalıştırılmak üzere toplam isçi sayısının % 10´u kadar yedek işçiye sahip olacaktır." hükümleri doğrultusunda çalıştırılacak 60 işçiye dahil edilmeyerek ücretinin yüklenici tarafından ödeneceği ve idare tarafından bu personeller için bir ödeme yapılmayacağı hüküm altına alınmış olmasına rağmen şartname hükmü gereğince fazladan çalıştırılması öngörülen 7 personelin hizmetin görüldüğü saatler içerisinde işin yapılacağı yerde bulunarak mesai sarf edeceği göz önüne alındığında T.C Anayasasının 18, Asgari Ücret Yönetmeliğinin 12, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 9 maddesi hükümlerine aykırı olduğu, bu hususunda firmalarını tereddüde düşürdüğü ve ihalenin iptalini gerektirdiği,

 

            Bu durumda, idarece hazırlanan ihale dokümanına göre çalıştırılacak işçi sayısının kaç kişi üzerinden hesaplanacağına ilişkin belirsizlik bulunması, ayrıca idarenin yaklaşık maliyet hesaplamasında 60 işçi üzerinden çalışma yapmasına rağmen, İdari Şartnamenin yukarıda yer verilen iki düzenlemesine göre 67 işçinin esas alınarak tekliflerin oluşturulması ve değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda isteklilerin tekliflerini oluştururken tereddüde düştüğü ve tekliflerin sağlıklı verilmesi ve değerlendirilmesi mümkün olmadığı, yaklaşık maliyet hesabında ekip şefinin ve yedek personelin ücretinin dahil edilmemesi nedeniyle verilen tekliflerin idare tarafından sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu haliyle mevcut düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu, ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

            Sonuç itibariyle söz konusu ihalede tekliflerin mevzuata uygun bir şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

07.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Hazal Sağ. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına, Dalbudak İnş. Taah. Hiz. Ltd. Şti.’nin 2. en avantajlı teklif olarak belirlenmesine karar verildiği, kararın aynı tarihte ihale yetkilisi tarafından onaylandığı,

 

Dalbudak İnş. Taah. Hiz. Ltd. Şti.’nin 06.12.006 tarihi itibariyle 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XV. maddesinin G bendinde;

 

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir. düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda ihale tarihinden (01.11.2006) sonra 06.12.006 tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklanan söz konusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İlgili idareden 08.02.2007 tarihinde Kurumumuza gönderilen faks iletisinde ihale üzerinde kalan firmanın da ihale tarihinden sonra yasaklı olduğunun öğrenildiği bildirilmiş olup; ihale üzerinde kalan firmanın 30.01.2007 tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklandığı anlaşıldığından, söz konusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İhale ilanında ihale konusu işin 60 kişi ile gerçekleştirileceğinin belirtildiği, İdari şartnamede tekliflerin götürü bedel üzerinden alınacağı ve işin süresinin 365 gün olduğunun belirtildiği, İdari ŞartnameninTeklif Fiyata Dahil Olan Masraflarbaşlıklı 26.3. maddesinde; aylık 22 gün olmak üzere, günlük brüt 6,00 YTL yemek bedeli ile aylık 26 gün olmak üzere günlük brüt 2,00 YTL yol bedelinin teklif fiyata dahil olduğu, bu bedellerin aylık bordroda gösterileceği, ayrıca yüklenici tarafından her personel için idarenin kabul edeceği nitelikte iş önlüğü temin edileceği ve Teknik Şartnamede detayı verilen kullanılacak makinelerin, temizlik malzemelerinin ve ekipmanlarının da yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, Teknik Şartnamenin 13 ve 14 üncü maddelerinde söz konusu işte kullanılacak makine, ekipman ve malzemenin liste halinde belirtildiği görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda asgari işçilik maliyeti ve ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirmesi aşamasında yapılan işlemler incelendiğinde;

 

İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda 60 işçi üzerinden; yemek ve yol bedeli dahil %2 sözleşme gideri ve işin asgari işçilik maliyet toplamının (giyim ve malzeme giderleri hariç) 636.842,30 YTL olduğu,

İhale komisyonu tarafından başvuru sahibinin teklifi de dahil olmak üzere 4 firmanın teklifi aşırı düşük bulunarak4734 sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince söz konusu teklifin; İdari Şartnamenin 26. maddesi (Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar) dikkate alınarak, çalıştırılacak tüm personeller için İşçilik, yemek ve yol maliyetleri, iş önlüğü bedeli, Özel Teknik Şartnamede detayı verilen temizlik malzemeleri, temizlik ekipmanları ve kullanılacak makinelerin bedelleri, İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi maliyetleri karşılamak üzere öngörülen %2 sözleşme giderlerini nasıl karşıladığına dair ayrıntılı açıklamaların,belgelendirilmek suretiyle yazılı olarak bildirilmesinin istenildiği, Msm Nakl. Tem.Ltd. Şti.’nin  sorgulamaya cevap vermediği,

 

            Başvuru sahibinin açıklamasında; “Firmalarının teklifinin yalnızca işçilik maliyetini, kapsadığı, giyim bedelinin ise daha önceden anlaşmalı firmadan toptan alınmış olması nedeniyle düşük fiyata alındığı ve stoklarında yeterli kıyafetin bulunduğu, makine ve ekipmanın tamamının stoklarında mevcut olduğu, bu nedenle teklif fiyata dahil edilmediği, malzemelerinde firmalarının stoklarında bulunduğu, bu nedenle teklif fiyata dahil edilmediği,” hususlarına yer verildiği ve yazı ekinde İdari Şartnamede belirtilen yemek ve yol bedelleri de dahil edilmek üzere 60 işçinin 12 aylık asgari işçilik maliyetini gösteren işçilik hesaplama modülünün, bazı malzeme ve giyecek faturalarının eklendiği,

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın açıklamasında İdari Şartnamede belirtilen yemek ve yol bedelleri de dahil edilmek üzere 60 işçinin 12 aylık asgari işçilik maliyetini gösteren işçilik hesaplama modülünün, 1 işçinin 1 aylık işçilik maliyet dökümünü belirten hesaba ilişkin cetvelin, teklif ettiği malzeme ekipman ve giyim bedeline ilişkin 2 adet fiyat cetvelinin, 2 sayfa demirbaş listesinin, 2 adet malzeme ve ekipman faturasının sunulduğu, söz konusu açıklamalardan anlaşılacağı üzere ihale üzerinde kalan firmanın 60 işçi için toplam giyim bedelini 540,00 YTL olarak öngördüğü, kullanılacak temizlik ekipmanları için 318,00 YTL öngördüğü, temizlik malzemeleri için 2.142,00 YTL öngördüğü,

 

            2 nci en avantajlı teklif sahibinin açıklamasında; temizlik malzeme bedelinin 4.646,34 YTL öngörüldüğünün belirtildiği ve bu bedele ilişkin hesap cetvelinin eklendiği, Gültekinler firması tarafından düzenlenen 4.716,18 YTL tutarındaki faturanın eklendiği, giyim bedelinin 7,80 YTL üzerinden toplam 60 işçi için 468,00 YTL olduğu belirtilmesine rağmen yine aynı açıklamada bir işçinin yazlık kışlık olmak üzere giyim bedelinin 15,60 YTL olduğunun ve giyim bedeli olarak 60 adet 15,60 YTL den 468,00 YTL giyim bedeli öngörüldüğünün belirtildiği ve açıklama ekinde Akpınar Mağazasından alınan bila tarih iş elbisesinin 7,80 YTL den verileceğine ilişkin belgenin eklendiği,

 

            İhale komisyonu tarafından başvuru sahibinin açıklamasında; teklifin önemli bileşenlerinden olan, iş önlüğü bedeli, temizlik malzemeleri temizlik ekipmanları bedelleri için herhangi bir bedel belirtilmemesi nedeniyle yapılan açıklamanın uygun bulunmadığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi firmanın giyim ve malzeme hariç hesaplanan asgari işçilik maliyet tutarında teklif verdiği, malzeme ve giyim giderlerini teklifine dahil etmediği, bu haliyle ihale komisyonu tarafından başvuru sahibinin teklifi ile ilgili olarak yapılan işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı,

 

Ancak ihale üzerinde kalan firmanın teklif bedeli ve açıklaması bir arada değerlendirildiğinde; söz konusu firmanın açıklamasında belirttiği bedeller üzerinden söz konusu firmanın teklif etmesi gereken asgari maliyet hesaplandığında 639.853,10 YTL olduğu, firmanın teklif bedelinin (639.842,30 YTL) bu tutarı karşılamadığı, ayrıca aşırı düşük teklif açıklamasında belirtilen giyim bedeline ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı, bu haliyle idarece yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu,

 

İkinci en avantajlı teklif sahibi firmanın teklif bedeli ve açıklaması bir arada değerlendirildiğinde; söz konusu firmanın açıklamasında belirttiği bedeller üzerinden söz konusu firmanın teklif etmesi gereken asgari maliyet hesaplandığında 641.966 YTL olduğu, firmanın teklif bedelinin (640.119,66 YTL) bu tutarı karşılamadığı, bu haliyle idarece yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanında yapılan ve teklif değerlendirilmesini etkilediği belirtilen düzenlemelere ilişkin iddiaları incelendiğinde;

 

a) İdari Şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı ödeneceğinin belirtildiği ve a1 katsayısının 0,90 b2 katsayısının 0,07 d katsayısının da 0,03 olduğunun belirtildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasın yerinde olmadığı,

 

Ancak;

 

b) Teknik ŞartnameninÇalışma Saatlerinin düzenlendiği 4 üncü maddesinde;

 

4.1- Normal mesai günleri çalışma, öğleden önce 07.00-12.00, öğleden sonra 13.30-16.30 saatleri arasında Cumartesi günleri ise saat 08.00-13.00 arasındadır.

4.2- İdarece gerekli görülmesi halinde, müteahhit tatil ve resmi bayram günlerinde 08.00-13.00 saatleri arasında çalışma yapacaktır. Resmi bayram günlerinde çalışma İdare´nin belirleyeceği saatlere göre yapılacaktır. Bu hizmetler için müteahhit ayrıca ücret talebinde bulunamayacaktır. Müteahhit tatil ve resmi bayram günlerinde yapacağı çalışmada çalıştıracağı işçilerin listesini en az 3 gün önceden idareye verecek, ayrıca çalışacak işçilerin listesini, idarenin görevli memuru nezaretinde en az 3 gün önce ilan panosunda ilan edecektir.

4.3- Madde 4.1 ve 4.2 ´ ye göre müteahhidin çalıştıracağı işçilerin, işe başlama ve bitirme saatleri, temizliğin yapılma durumu, idarenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak idarece yeniden belirlenebilecektir. Müteahhit idarenin kendisine bildirmiş olduğu çalışma saatlerine uyacaktır. İdare bu konuda almış olduğu karan her zaman değiştirebilir. Değişiklik hali en çok üç gün içerisinde müteahhide yazılı olarak bildirilir.düzenlemesine yer verildiği,

 

Aynı Şartnamenin 7.2. maddesinde tatil ve bayram günlerinde yapılacak temizlik işlerinin yapılış şeklinin açıklandığı,

           4857 sayılı İş KanunununGenel tatil ücretibaşlıklı 47 nci maddesinde; Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir…………….” hükmü doğrultusunda bayram ve tatil günlerindeki çalışmalara ilişkin ödemelerin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, ancak idarece yapılan düzenlemelerde (bayram ve tatil günlerinde çalışacak işçi sayısı belirlenmeden) idarenin gerekli görmesi halinde çalışılacağı belirtilen bu olası gidere ilişkin gerçekçi maliyet oluşturulmasının mümkün olmadığı, 

           

c) Teknik Şartnamenin 12 nci maddesinin 18 nolu alt bendinde “Müteahhit tarafından çalıştırılacak temizlik işçilerinin başında sevk ve idareden sorumlu tecrübeli en az lise veya dengi okul mezunu bir şef bulunacaktır.düzenlemesinin bulunduğu,

 

İdarece yapılan düzenlemelerde söz konusu işin 60 işçi ile yapılacağının belirtildiği ve İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği, Teknik Şartnamede ise ihale konusu işe ilişkin açıklamalara yer verildiği, ancak Teknik Şartnamede belirtilen şef konumundaki personele ilişkin olarak yapılan düzenlemede bu kişinin 60 kişinin haricinde mi belirleneceği hususunda bir düzenleme yapılmadığı gibi, bu kişinin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçireceğine ilişkin bir düzenleme de bulunmadığı, bu haliyle söz konusu personelin giderlerinin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği hususunun net olmadığı,

           Aynı Şartnamenin  Çalıştırılacak İşçi Sayısıbaşlıklı 6 ncı maddesindeMadde l´de belirtilen yerlerini bilfiil genel temizliği ve çevre temizliği işinde çalıştırılacak işçi Sayısı 60´dır. Bu işçilerin yaklaşık dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır.

l - Bölge Müdürlük Binası                                                                       15

2-241. Şube Müdürlüğü ve bağlı tesisler                                                  7

3-242. Şube Müdürlüğü ve bağlı tesisler                                                 10

3-    Kalite Kontrol ve Laboratuar Binası                                                    2

4-    Makine İmalat ve Donatım Şube Md.lüğü ve Bağlı olduğu birimler     5

5-    Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri                                                      11

6-    Yeşil alan temizliği için___________________________________ 10

TOPLAM     60

Bu 60 işçilerin 55´i erkek, 5´i bayan olacaktır. İdare gerek gördüğü takdirde bayan ve erkek işçi sayıları arasındaki oranlan makul ölçüler dahilinde değiştirilebilir. İdare gerekli gördüğü durumlarda,isçilerin belirtilen işyerleri arasındaki sayısal dağıtımını değiştirmeye (DSİ işyerleri arasında işçi kaydırmaya) yetkilidir.

Müteahhit ayrıca Madde 12.5 ve Madde 12.24´de belirtilen durumlarda çalıştırılmak üzere toplam işçi sayısının % 10 ´u kadar yedek işçiye sahip olacaktır.

İdare isterse Sözleşme ve eklerine aykırı olmamak şartıyla işçi sayısını artırabilir veya azaltabilir.düzenlemelerine yer verildiği,

 

Bu düzenlemede atıfta bulunulan Teknik Şartnamenin 12.5. maddesindeHerhangi bir nedenle göreve gelmeyen personel yerine idarece onaylanan yedek personel listesinden işçi getirilmek suretiyle eksik personelle çalışması önlenecektir.ve 12.24. maddesinde; “Müteahhit gerekli işlemleri yaparak çalıştırdığı işçilerin sigorta kartını yasal süresi içinde işçiye teslim ederek, idareye işçilerin SSK sicil numaralarını içeren liste ile birlikte sigorta sicil kartlarının fotokopilerini verecektir. İş Kanununun 12. maddesi hükümlerine göre denemeye tabi tutulmakta olan işçi sayısı çalıştırılan toplam işçi adedinin yüzde onunu (%10) geçemez.” denildiği, söz konusu düzenlemeler ile bahse konu yedek personellerin ihale konusu iş süresince firmada çalışma zorunluluğunun getirildiği, dolayısıyla ihale konusu işte fiilen çalışmayacak ancak firmanın bünyesinde bulunup olası bir durumda ihale konusu işte çalışacak söz konusu personellere ilişkin yapılan bu düzenlemenin söz konusu ihalede sağlıklı teklif oluşturulmasını engelleyeceği anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan söz konusu düzenlemelere ilişkin olarak idareye süresi içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı görülmekle birlikte; ihaleye teklif veren diğer firmaların teklifleri ile ilgili olarak açıklama bulunmaması nedeniyle bu giderlere ilişkin öngördükleri tutarlar hakkında herhangi bir tespit yapılmasının mümkün olmadığı ve tespit edilen aykırılıkların sağlıklı teklif verilmesi ve değerlendirmesini etkileyecek nitelikte olduğu değerlendirildiğinden, ihalenin bu şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı, söz konusu aykırılıkların ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul