• Karar No: 2007/UH.Z-544
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :130
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-544
Şikayetçi:
 Temel Atasoy/Temel Yemek Sitesi - Çukurova Yemekç. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Cedidiye Mah., Bolu Cad., Begeç Apt., No:66 DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Karaağaç / EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2007 / 1869
Başvuruya konu ihale:
 2006/129621 İKN’li “Yemek Pişirme, Dağıtım, Servis Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.02.08.0183/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nca 02.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yemek Pişirme, Dağıtım, Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Temel Atasoy/Temel Yemek Sitesi - Çukurova Yemek. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2007 tarih ve 1869 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Raporda belirtilen tespitler doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihalenin ilk önce firmaları üzerinde bırakıldığı, ancak daha sonra idareye yapılan şikayet başvuruları sonucu tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının taraflarına bildirildiği, ortak girişim olarak teklif verdikleri ihalede iş deneyim belgesinin % 10’una sahip olması gereken ve ortak girişimdeki ortaklık oranı %1 olan Çukurova Yemekç. Tem. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin istenilen iş deneyim tutarının % 28 oranında sağladığı, buna rağmen idarece kamu yararı göz ardı edilerek karar verildiği,

             2) İdari şartnamede “yemek üretim işi ile ilgili üretim ve imalat kapasitesine ilişkin Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınmış günlük 6000 kişilik kapasite raporu” istendiği, bu şartın Türkiye genelinde sınırlı sayıda firma tarafından sağlanabileceği, dolayısıyla bu durumun 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesindeki temel ilkelere aykırı olduğu,

             3) İdari şartnamede “İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için ekli listede idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştıracağına dair taahhütname ile en az 1 gıda mühendisi/diyetisyen ve aşçının ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması ve bunlara ilişkin belgeleri (SSK bildirgeleri vs.) ibraz etmeleri gerekir” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenlemede öngörülen taahhütnamenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olmadığı

 

             iddia edilerek düzeltici işlem kararı verilmesi, aksi takdirde ihalenin iptal edilmesi istenmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapılan incelemede, pilot ortak Temel Atasoy/Temel Yemek Sitesi’nin teklifi kapsamında Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne gerçekleştirdiği yemek hizmet işine, özel ortak Çukurova Yemekç. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise Niğde Üniversitesi Rektörlüğü’ne gerçekleştirdiği yemek hizmet işine ilişkin iş deneyim belgesini sunduğu tespit edilmiş olup, başvuru sahibi ortak girişimin teklifinin özel ortağın sunduğu iş deneyim belgesinde sözleşme bedelinin 383.625,00 YTL, belge tutarının ise 251.630,51 YTL olduğu, buna göre işin gerçekleşme oranının % 66 olduğu, dolayısıyla söz konusu belgenin sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirilmiş bir iş deneyimini belirtmediği ve   deneyim tutarının teklif edilen bedelin % 50’sinin karşılanmasının istendiği ihalede, başvuru sahibi ortak girişimin teklif fiyatının 1.755.000 YTL, dolayısıyla isteklice karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarının 877.500 YTL olduğu, özel ortağın “tek” olması durumunda ise özel ortağın sunduğu iş deneyim belgesinin anılan tutarın asgari % 30’unu karşılaması gerektiği belirtilerek özel ortağın sunduğu iş deneyim belgesindeki belge tutarının 251.630,51 YTL olduğu, bu tutarın ise özel ortağın karşılaması gereken asgari tutar olan 263.250 YTL’nin altında olduğu gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanun’un “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin” de istenebileceği düzenlenmiştir. 

 

  Başvuru konusu ihalede, özel ortak Çukurova Yemekç. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd.        Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin gerçekleştirilmiş ve sona ermiş bir yemek alım işi olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, toplam sözleşme bedeli ilk sözleşme bedelinin     % 70’inden daha düşük bir oranda gerçekleşmiş de olsa idare tarafından iş bitirme belgesi düzenlenebilecektir.  

 

  Dolayısıyla, başvuru sahibinin teklifinin, özel ortak  Çukurova Yemekç. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesine konu işte sözleşme bedelinin en az % 70’inin gerçekleştirilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun değildir.

 

  Diğer taraftan, yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklif fiyatının 1.755.000 YTL olduğu, söz konusu ihalede teklif edilecek tutarın asgari % 50’si oranında (877.500 YTL) iş deneyim belgesi istendiği, özel ortak Çukurova Yemekç. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş bitirme belgesine konu işin ilk sözleşme bedelinin 383.625 YTL, belge tutarının ise 251.630,51 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 42’nci maddesinin üçüncü fıkrasında     ”İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

  Anılan düzenlemeye göre, özel ortağın “bir” kişiden oluşması durumunda, özel ortağın iş deneyim tutarının, iş ortaklığınca teklif edilmesi gereken asgari iş deneyim tutarının en az             % 30’unu sağlaması gerekmektedir.  

 

  İdarenin şikayet başvurusu üzerine aldığı kararda her ne kadar özel ortağın sunduğu iş deneyim belgesi tutarının asgari iş deneyim tutarının % 30’unu karşılamadığı ifade edilmekte ise de, idarenin söz konusu tespiti yaparken iş deneyim belgesi tutarını güncellemediği anlaşılmıştır.

 

            251.630,51 YTL olan belge tutarının güncellenmesi neticesinde ise güncelleştirilmiş belge tutarının 275.198 YTL olduğu sonucuna ulaşılmış, bu tutarın da  başvuru sahibi tarafından teklif edilmesi gereken asgari iş deneyim tutarının % 30’unun (263.250 YTL) üzerinde olduğu anlaşılmıştır.     

 

            Dolayısıyla, başvuru sahibinin teklifinin, özel ortak Çukurova Yemek. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesi tutarının teklif edilmesi gereken asgari iş deneyim tutarını (% 30) karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması da mevzuata uygun değildir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak

            Yapılan incelemede, idari şartnamenin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.5’inci maddesinde “ Yemek üretim işi ile ilgili üretim ve imalat kapasitesine ilişkin Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış günlük 6.000 kişilik kapasite raporunu ” istendiği tespit edilmiştir.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44’üncü maddesinin beşinci fıkrasında “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

  İşe ait teknik şartnamenin 2.1’inci maddesinde hafta içi öğlen yemeği yiyen ortalama personel ve öğrenci sayısının  2500, akşam yemeği için ise 1250 kişi (öğrenim dönemlerinde), öğrenim olmadığı dönemlerde ise 300 kişi olduğu, bu sayıların % 20 sapma gösterebileceği belirtildiği hususları göz önünde bulundurulduğunda, idarece günlük 6000 kişilik kapasite raporu istenmesine ilişkin düzenleme rekabeti engelleyici nitelikte olup, mevzuata uygun değildir.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

Yapılan incelemede, idari şartnamenin 7.3.3. a) maddesinde “İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için ekli listede idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştıracağına dair taahhütname ve en az 1 gıda mühendisi/diyetisyen ve aşçının ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması ve bunlara ilişkin belgeler (SSK bildirgeleri vs.) ibraz etmeleri gerekir” düzenlemesi yer aldığı tespit edilmiş olup, idari şartnamenin ekinde yer alan listede sadece anahtar teknik personelin değil, ihale konusu işte çalışacak tüm personelin bulunduğu tespit edilmiştir.  

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” düzenlemesi,

 

  Kamu İhale Genel Tebliği’nin  “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde ise              “…………..

          3-…… Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.”  açıklaması bulunmaktadır.

 

            Bu itibarla, ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştıracağına dair taahhütname istenmesi mevzuata uygun değildir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin uygunluğuna ilişkin talebi yerinde görülmekle birlikte, ihale dokümanında yer alan bir kısım yeterlik kriterlerinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki şikayet konuları gerekçe gösterilerek ihalenin tümden iptaline karar verilmiştir.

İptale gerekçe gösterilen hususlar idareye yapılan başvuru dilekçesine konu edilmemiş, Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunda dile getirilmiştir. Kanunun 55 ve 56 ncı madde hükümleri uyarınca Kuruma yapılacak başvuruların ön koşulu usulüne uygun biçimde idareye başvurulması olduğundan bahse konu hususların itirazen şikayet yoluyla incelenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan başvuru sahibi itirazen şikayete konu ettiği hususları bilerek teklifini vermiş ve idarece bu kriterler bakımından yeterli bulunmuştur.

Konuya ilişkin olarak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin (I/A-2) maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir.”

Hükmü bulunmaktadır.

Bütün bu gerekçelerle, başvuru sahibinin usulüne uygun biçimde itiraz konusu yaptığı iş deneyim belgesiyle ilgili husus bakımından düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği, usulüne uygun biçimde şikayet ve itirazen şikayet konusu yapılmayan ve kararda iptale gerekçe gösterilen hususların ise iddiaların incelenmesi kapsamında idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK              

Kurul Üyesi  

 

KARŞI OY

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 nci alt bendi hükmüne göre; ihalelerde, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler istenebilecek olup, anılan hüküm çerçevesinde iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve ihalelerde sunulmasına ilişkin hükümler ilgili uygulama yönetmeliklerinde bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm, sözleşmenin bedelinin %70’i oranında gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak düzenlenen iş deneyim belgelerinin, ihalelerde iş deneyimini gösterir belge olarak kullanabileceğini açıkça ortaya koymuştur. Bu hükümden anlaşılması gereken husus, gerçekleşmenin parasal olarak dikkate alınması gerektiğidir. Kanun söz konusu hükümle, sözleşme bedelinin %70’ine ulaşmayan bir bedelin yükleniciye ödendiği durumlarda, iş bu bedelle bitmiş olsa bile, bitirilen işin kapsam itibariyle bağıtlanan iş olmayacağını, dolayısıyla bağıtlanan işe ilişkin bir deneyimin kazanılmamış olacağını kabul etmektedir.

 

Nitekim, benzer bir konu ile ilgili olarak alınan 17.02.2005 tarih ve 2005/DK.D-37 sayılı Kurul Kararında da sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirilmeyen işler için iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceğine karar verilmiştir.

 

Bu çerçevede sözleşme bedelinin %70’inin altında bir bedelle bitirilen işlere iş deneyim belgesi verilmesinin Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin anılan maddelerine aykırı olmaktadır.

Öte yandan, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin (I/A-2) maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir.”

Biçiminde yer alan açıklama uyarınca; ihaleye teklif veren şikayetçinin ihale ilan ve doküman içeriğine yansıyan konularda itirazen şikayet etme olanağı bulunmadığından; yemek kapasitesi ile isteklinin organizasyon yapısına yönelik konulara ilişkin başvuruların reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, itirazen şikayetin uygun bulunmadığı oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                            H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                     Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul