• Karar No: 2007/UH.Z-56
  • Toplantı No: 2007/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/001
Gündem No :80
Karar Tarihi:08.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-56
Şikayetçi:
 Meridiyen Turz. Temz. Tabldot Med. Gıda Hayv. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Onur Mahallesi Akasya Sokak Nu:6/1 Balçova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Devlet Hastanesi Başhekimliği, Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı Nu:9 35920 Selçuk/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2006 / 41575
Başvuruya konu ihale:
 2006/147724 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2006 tarih ve 08.18.29.0141/2007-85 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 07.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Meridiyen Turz. Temz. Tabldot Med. Gıda Hayv. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2006 tarih ve 41575 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koyduğundan incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1- İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu,

 

2- İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin idari şartnamede öngörülen maliyetleri karşılamasının mümkün bulunmadığı, firmaları tarafından verilen tekliflerinin, idari şartnamede öngörülen tüm maliyetleri karşıladığı, idare tarafından teklif değerlendirilmesinin hatalı bir şekilde yapıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 01.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 06.12.2006 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 25.12.2006 tarihinde başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28’inci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu görüldüğünden iddianın incelenmesinin gerektiği görüşü ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

                            K.Nejat ÜNLÜ                                    Bilal KARACA

                              Kurul Üyesi                                          Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul