• Karar No: 2007/UH.Z-582
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :56
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-582
Şikayetçi:
 Aldemirler Hay. Ür. Gıd. Md. Day. Tk. Zr. ve Or. Ür. Md. Tmz. Ak. Öz. Güv. Tş. Ac. İth. İhr. Tic. Tur. San. Ltd. Şti, Çaylı Mah. Milli Egemenlik Cad. Nu: 3 Ortaca/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü,10219 Bandırma/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 715
Başvuruya konu ihale:
 2006/149356 İhale Kayıt Numaralı “69 Personel İle Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 06.01.01.0019/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nce 14.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “69 Personel İle Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aldemirler Hay. Ür. Gıd. Md. Day. Tk. Zr. ve Or. Ür. Md. Tmz. Ak. Öz. Güv. Tş. Ac. İth. İhr. Tic. Tur. San. Ltd. Şti’nin 14.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun idarece reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.01.2007 tarih ve 715 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin, verilen tekliflerde firma karının yüksek olduğu ve rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle idare tarafından iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, kıdem tazminatı ile işçilere verilecek yıllık izinlere ilişkin giderler de dahil edildiğinde kar oranlarının yüksek olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale komisyonu tarafından, teklif sunan firmalardan Gökay İnş. Tem. Taah. AŞ. Firmasının teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinin olmaması sebebiyle, Vap Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. nin ise organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgesinin olmaması ayrıca, iş bitirme belgesinin içeriğinin idari şartnameye uygun olmaması ve aynı zamanda sunulan belgenin özel sektör tarafından düzenlenmiş olmasına rağmen ekinde sözleşme ve faturalara yer verilmemiş olması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin geçerli tek teklif olan Aldemirler Hay. Ür. Gıd. Md. Day. Tk. Zr. ve Or. Ür. Md. Tmz. Ak. Öz. Güv. Tş. Ac. İth. İhr. Tic. Tur. San. Ltd. Şti üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu kararın genel müdürlük makamına sunulması üzerine, ilgili daire başkanlığı tarafından hazırlanan 06.12.2006 tarihli raporda; ihalenin süreci anlatıldıktan sonra, ihale komisyonu tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın 782.400,00 YTL’lik teklifinin, yaklaşık maliyet icmal tablosunda yer alan ve 652.604,12 YTL olan “teklif edilmesi gereken asgari tutar”dan oldukça yüksek olduğu, ihalede sadece bir firmanın teklifinin geçerli olduğu, bu sebeplerle yeterli rekabet ortamının sağlanamadığı ve ihalenin iptalinin uygun olacağı yönünde oluşturulan mütalaa genel müdürlük (ihale yetkilisi) makamınca da uygun görülerek ihalenin iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından ihalenin iptal gerekçelerinin bildirilmesi için yapılan başvuruya verilen 19.12.2006 tarihli cevabi yazıda, yukarıda aktarılan gerekçeler belirtilerek ihalenin iptaline karar verildiği hususları bildirilmiş, bunun üzerine, başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusuna verilen 10.01.2007 tarihli yazıda da aynı gerekçelerle şikayet başvurusunun reddedildiği görülmüştür.

 

          Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde teklifinin ayrıntılarına ilişkin yapmış olduğu hesaplamalarda ve dilekçesi içeriğinde yer verdiği, “teklif fiyatına kıdem tazminatı ile işçilere verilecek yıllık izinlere ilişkin giderler de dahil edildiğinde tekliflerinin yüksek olmadığı” yönündeki iddiası da; Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan, Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyeceği yönündeki düzenleme gereğince, kıdem tazminatına ilişkin giderin sözleşme ve genel giderler içerisinde mütalaa edilmesi sebebiyle bu gider kaleminin, hem isteklilerce teklif fiyatlara dahil edilmemesi hem de idarelerce yapılacak değerlendirmelerde kullanılmaması gerektiğinden başvuru sahibinin bu değerlendirmesinin de mevzuata uygun olmadığı açıktır.

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında, ihale yetkilisinin karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içerisinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği hükme bağlanmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihalenin iptaline gerekçe olarak gösterilen hususun mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından ihalenin iptali işleminin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler ile aynı Kanunun 40 ıncı maddesine uygun olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale yetkilisi, “ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin, kârsız yaklaşık maliyetten yüksek olduğu, tek firmanın teklifinin geçerli olduğu ve dolayısı ile rekabet ortamının sağlanmadığı” gerekçesiyle ihale komisyonunun kararını onaylanmayarak ihaleyi iptal etmiştir.

 

Kanunun 40 ıncı maddesi hükmü gereğince ihale yetkilisinin “iptal” yetkisi bulunmakla birlikte bu yetki mutlak ve sınırsız değildir. İhalenin iptali konusundaki takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu açıktır.

 

Bu nedenle ihale yetkilisinin iptal gerekçesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu, ihale sürecinde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve dolayısıyla iptal işleminin iptal edilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği görüşü ile kurulun “şikayetin uygun bulunmadığı” yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

Hakkı USTAÖMER

     Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul