• Karar No: 2007/UH.Z-583
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :62
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-583
Şikayetçi:
 Gintem Katı Atık Yön. Loj. Karg. Nak. Araç Kir., Kurt. Hizm. San. ve Tic. A.Ş., Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Cad. Tekinler İş Merkezi No:17/9 Küçükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Belediye Başkanlığı, İslice Mah. İsmetpaşa Caddesi No:11 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4525
Başvuruya konu ihale:
 2006/178518 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Memur Personeline 2007 Yılı Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2007 tarih ve 08.04.57.G014/2007-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Belediye Başkanlığı tarafından 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediye Memur Personeline 2007 Yılı Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gintem Katı Atık Yön. Loj. Karg. Nak. Araç Kir. Kurt. Hizm. San. ve Tic. A.Ş.’nin 09.02.2007 tarih ve 4525 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.2.2 maddesine istinaden Uşak Belediyesi hizmet binasına en fazla 1000 mt. mesafede en az 8 adet restoran, lokanta, tabldot, K.pide, vb. işyeriile anlaşma yaptığını ve anlaşma yaptığı firmalarda kartlı sistem için post cihazının olduğunu gösterir belge ibraz edilmediği için tekliflerinin geçersiz sayıldığı, Kamu İhale Kurulu’nun 10.04.2006 tarih ve 2006/UH.Z-923 sayılı Kararında, sadece kartlı sistemle yapılan işlerin benzer iş olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği ve temel ilkelere aykırılık teşkil ettiğinin belirtildiği, yemek ihalelerinin tek başına kartlı sistem ile yapılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 19.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 23.01.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 09.02.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul