• Karar No: 2007/UH.Z-584
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :63
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-584
Şikayetçi:
 Hizmet Tur.& Özge Nak İş Ortaklığı, Ali Nadi Ünler Bulvarı 30. Sokak No: 1/C GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Afyon Şeker Fabrikası, Afyon Konya Karayolu 22. Km 03104 AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2006 / 40412
Başvuruya konu ihale:
 2006/148293 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Araç Kiralama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2007 tarih ve 08.17.38.0161/2007-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Afyon Şeker Fabrikası tarafından 07.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sürücülü Araç Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Hizmet Tur. Taş. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2006 tarih ve 40412 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine , aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye iş ortaklığı olarak katıldıkları, idarenin kesinleşen ihale kararında iş bitirme belgesi nedeniyle ihale dışı bırakıldıklarını öğrenmeleri üzerine 22.11.2006 tarihinde idareye başvuruda bulundukları, idarenin 24.11.2006 tarihli cevap yazısında, iş bitirme belgesi nedeniyle ihale dışı bırakılma işleminin sehven yapıldığı, bunun komisyonca geri kaldırıldığı, ancak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde firmalarının hata yaptığı, İdari Şartnamenin 7.3.2. maddesinde istenilen evrakları sunmadıkları ve mevzuat gereği bu belgelerin sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığının belirtildiği,

 

Bunun üzerine idareye ikinci kez başvuruda bulunulduğu, idarenin bu başvuruya cevaben, İdari Şartnamenin 7.3.2. maddesinde istenilen belgelerin isteklilerce verilmesinin zorunlu olduğu, teminat mektubunun bankaya iade edildiği, bu nedenle Kamu İhale Kurumuna başvurulması gerektiğinin belirtildiği, düşük maliyete ilişkin itiraza cevap dahi verilmediği,

 

İdari Şartnamenin 7.3.2. maddesine göre son 5 yıl içerisinde ihale konusu işte personel çalıştırdığını gösteren belgenin ihale dosyasına eklenmemesi nedeniyle ihale dışı bırakıldıklarını öğrendikleri, sunmuş oldukları iş bitirme belgesinin son beş yıl içerisinde ihale konusu işi yaptıklarına ilişkin belge olduğu gibi ihale ile ilgili olarak da yürürlükten kaldırıldığı, ihaleyi alan firmaların da bu belgeyi sunmadığı, bu durumda anılan firmalarında değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 256 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 27.01.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul