• Karar No: 2007/UH.Z-585
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :65
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-585
Şikayetçi:
 Ocak İnş. Turizm Teks. Nak. Gıda Tem. ve Haz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Mkp Caddesi Seher Apt. Nu 52/c AMASYA
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Şeyhcui Mah. Küpderesi Mevkii 05100 AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 4389
Başvuruya konu ihale:
 2006/161410 İhale Kayıt Numaralı “38 Kişi İle Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2007 tarih ve 08.04.40.G015/2007-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Amasya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından 01.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “38 Kişi ile Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ocak İnş. Turizm Teks. Nak. Gıda Tem. ve Haz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2007 tarih ve 4389 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde; itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendine göre süre yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; işe ait teknik şartnamede, işe atıfta bulunan işçi sayısı yönünden çelişki bulunduğu, teknik şartnamede, firmanın hastanede temizlik işlerini yürütmek üzere toplam olarak 38 işçi çalıştıracağı, bu işçiler dışında firmanın genel temizlik işlemlerini takip etmek ve yürütmek üzere en az lise mezunu 1 kişiyi ekip şefi olarak hastanede görevlendireceği hususlarına yer verildiği, 38 kişilik bir ihalede ayrıca bir kişi daha istenmesinin maliyet açısından tereddüt yarattığı, bu kişiye ait giderlerin teklifin içinde mi yoksa firmaca mı karşılanacağı hususunda tereddüt oluştuğu, iddialarına yer verilmiştir.

          4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

              İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

             Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru sahibinin 01.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 30 günlük sürede şikayet başvurusu üzerinde bir karar vermediği, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği, idarenin 30 günlük karar verme süresinin bitimini takip eden 15 günlük süre içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 08.02.2007 tarihinde Kuruma başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

           Açıklanan nedenlerle;

           1) İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendine göre süre yönünden reddine,

           2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul